Poznaj z nami IP BOX! – cz. 4

Przedstawiamy Państwu czwartą część cyklu „Poznaj z nami IP BOX!”. Tym razem przybliżymy Państwu zagadnienia związane z prowadzeniem ewidencji w ramach IP BOX.

Na wstępie, zapraszamy do zapoznania się z poprzednimi artykułami dotyczącymi IP BOX TUTAJ (cz. I), TUTAJ (cz. II) i TUTAJ (cz. III).

Wracając jednak do tematu prowadzenia ewidencji, należy podkreślić, że w zakresie IP BOX nie zostało wydane rozporządzenie określające wzór ewidencji.

Podatnik, dokumentując ponoszone koszty oraz uzyskiwane dochody, powinien prowadzić ewidencję opartą na obligatoryjnych elementach wskazywanych w przepisach prawa podatkowego.

W ramach niniejszego artykułu dokonaliśmy analizy elementów ewidencji, na które wskazuje się w ustawach podatkowych oraz w objaśnieniach podatkowych. Wnioski z przeprowadzonej przez nas analizy przedstawiamy Państwu poniżej.

Należy również pamiętać, że rzetelne i prawidłowe prowadzenie ewidencji jest niezbędne w przypadku stosowania IP BOX. W przeciwnym razie, organ podatkowy może zakwestionować prawo podatnika do stosowania obniżonej stawki podatku.

Elementy wynikające z ustaw podatkowych – ustawa o PIT, ustawa o CIT

Stosownie do regulacji ustawowych podatnicy są obowiązani:

 1. wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;
 2. prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
 3. wyodrębnić koszty przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;
 4. dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;
 5. dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Jeżeli podatnik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów to wykazuje wskazane powyżej informacje w odrębnej ewidencji.

W ustawach podatkowych wskazuje się, że jeśli na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji podatnika prowadzącego PKPiR nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, to podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku według wybranej formy opodatkowania (odpowiednio 17/32% w przypadku skali podatkowej oraz 19% w podatku liniowym).

Elementy wskazane w objaśnieniach podatkowych

Z objaśnieniami podatkowymi w sprawie IP BOX można zapoznać się TUTAJ.

We wskazanych objaśnieniach niejednokrotnie wskazuje się na obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji dla operacji związanych z uzyskiwaniem dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Za podstawową zasadę w obrębie prowadzenia ewidencji wskazuje się konieczność zapewnienia określenia wysokości dochodu (straty), należnego podatku dochodowego oraz informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.

Podatnicy w prowadzonej ewidencji mają obowiązek wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Warto również podkreślić, że w objaśnieniach podatkowych w sprawie IP BOX wskazuje się, że podatnik prowadzący księgi podatkowe przed poniesieniem kosztów powinien zaplanować i wdrożyć odpowiednią ewidencję księgową. Powinna ona zostać przygotowana w oparciu o kilka płaszczyzn, w szczególności:

 • potrzeby informacyjne zgodnie z którymi koszty powinny zostać rozdzielone zgodnie  z założonym budżetem projektu,
 • obowiązujące przepisy ustaw podatkowych (ustawy o PIT, ustawy o CIT) oraz ustawy o rachunkowości,
 • możliwości techniczne posiadanego przez podatnika programu (systemu) księgowego.

W przypadku podatników, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów obowiązek wyodrębnienia ewidencji może zostać spełniony za pomocą przygotowania arkusza kalkulacyjnego (np. w Excel). Arkusz taki powinien być w odpowiedni sposób archiwizowany, aby zapewnić możliwość odczytu danych.

Omawiając wymogi stawiane ewidencji kosztów  związanych z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej, nie sposób pominąć omawianej w objaśnieniach podatkowych ewidencji kosztów pracowniczych. Ewidencja taka powinna zawierać następujące dane:

 • opis projektu,
 • czas rozpoczęcia i zakończenia projektu,
 • wykaz osób zaangażowanych w pracę na poszczególnych etapach projektu,
 • wykaz prac stworzonych w danym projekcie z imiennym przyporządkowaniem do konkretnej osoby wykonującej daną pracę.

W nawiązaniu do kosztów pracowniczych należy również wskazać na zalecenie, które zostało przedstawione w objaśnieniach. Zgodnie z nim, z zawartej umowy o pracę, opisu stanowiska oraz regulaminu pracy powinno wynikać jaka część wynagrodzenia jest wynagrodzeniem z tytułu wykonywania pracy w oparciu o kwalifikowaną działalność badawczo-rozwojową, a jaka część stanowi wynagrodzenie za wykonywanie innych obowiązków pracowniczych.

W razie dodatkowych pytań, serdecznie zapraszamy do kontaktu. 

Zachęcamy również do pozostania z nami i zapoznania się z całą serią dotyczącą IP BOX!

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

W erze dynamicznych zmian w przepisach podatkowych i prawnych, znalezienie zaufanego doradcy jest kluczowe dla każdego przedsiębiorstwa. Poznaj, jak Moore Polska staje się niezastąpionym partnerem w prowadzeniu biznesu.
Z olbrzymią przyjemnością przedstawiamy najnowszy rozdział w historii Grupy Moore Polska – uruchomienie spółki Moore Polska Tax & Legal Drożdż-Wilk, Szczesiak, Rozwadowski sp. k. Ta inicjatywa otwiera nowe możliwości dla naszych Klientów, oferując jeszcze szerszy zakres usług doradczych i większą dostępność.
Zrozumienie ulg podatkowych w polskim systemie prawnym jest kluczowe dla przedsiębiorców dążących do optymalizacji swoich podatków. Istotnym instrumentem legislacyjnym, wspierającym różne aspekty gospodarcze, stanowią ulgi. Co należy o nich wiedzieć?
W naszym najnowszym artykule przedstawiamy kompleksowe omówienie teorii i praktyki związanej z Informacjami o Cenach Transferowych (TPR-C), a także zagadnienia związane z czynnym żalem, aby pomóc przedsiębiorcom radzić sobie z tymi obowiązkami podatkowymi w sposób sprawny i zgodny z aktualnymi przepisami.
Obowiązek sporządzenia formularza TPR w przypadku spółki cywilnej. Co mówi o tym Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej? Co musisz wiedzieć? Sprawdź!
TSUE – odsetki należą się za cały okres niezależnie przetrzymywanej nadpłaty podatku. Czego dotyczyła sprawa inwestorów i fiskusa?

Usługi