fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Poznaj z nami IP BOX! – cz. 4

IP BOX

Przedstawiamy Państwu czwartą część cyklu „Poznaj z nami IP BOX!”. Tym razem przybliżymy zagadnienia związane z prowadzeniem ewidencji w ramach IP BOX.

Na wstępie, zapraszamy do zapoznania się z poprzednimi artykułami dotyczącymi IP BOX TUTAJ (cz. I), TUTAJ (cz. II) i TUTAJ (cz. III).

Wracając jednak do tematu prowadzenia ewidencji, należy podkreślić, że w zakresie IP BOX nie zostało wydane rozporządzenie określające wzór ewidencji.

Podatnik, dokumentując ponoszone koszty oraz uzyskiwane dochody, powinien prowadzić ewidencję opartą na obligatoryjnych elementach wskazywanych w przepisach prawa podatkowego.

W ramach niniejszego artykułu dokonaliśmy analizy elementów ewidencji, na które wskazuje się w ustawach podatkowych oraz w objaśnieniach podatkowych. Wnioski z przeprowadzonej przez nas analizy przedstawiamy Państwu poniżej.

Należy również pamiętać, że rzetelne i prawidłowe prowadzenie ewidencji jest niezbędne w przypadku stosowania IP BOX. W przeciwnym razie, organ podatkowy może zakwestionować prawo podatnika do stosowania obniżonej stawki podatku.

Elementy wynikające z ustaw podatkowych – ustawa o PIT, ustawa o CIT

Stosownie do regulacji ustawowych podatnicy są obowiązani:

 1. wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;
 2. prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
 3. wyodrębnić koszty przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;
 4. dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;
 5. dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Jeżeli podatnik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów to wykazuje wskazane powyżej informacje w odrębnej ewidencji.

W ustawach podatkowych wskazuje się, że jeśli na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji podatnika prowadzącego PKPiR nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, to podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku według wybranej formy opodatkowania (odpowiednio 17/32% w przypadku skali podatkowej oraz 19% w podatku liniowym).

Elementy wskazane w objaśnieniach podatkowych

Z objaśnieniami podatkowymi w sprawie IP BOX można zapoznać się TUTAJ.

We wskazanych objaśnieniach niejednokrotnie wskazuje się na obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji dla operacji związanych z uzyskiwaniem dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Za podstawową zasadę w obrębie prowadzenia ewidencji wskazuje się konieczność zapewnienia określenia wysokości dochodu (straty), należnego podatku dochodowego oraz informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.

Podatnicy w prowadzonej ewidencji mają obowiązek wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Warto również podkreślić, że w objaśnieniach podatkowych w sprawie IP BOX wskazuje się, że podatnik prowadzący księgi podatkowe przed poniesieniem kosztów powinien zaplanować i wdrożyć odpowiednią ewidencję księgową. Powinna ona zostać przygotowana w oparciu o kilka płaszczyzn, w szczególności:

 • potrzeby informacyjne zgodnie z którymi koszty powinny zostać rozdzielone zgodnie  z założonym budżetem projektu,
 • obowiązujące przepisy ustaw podatkowych (ustawy o PIT, ustawy o CIT) oraz ustawy o rachunkowości,
 • możliwości techniczne posiadanego przez podatnika programu (systemu) księgowego.

W przypadku podatników, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów obowiązek wyodrębnienia ewidencji może zostać spełniony za pomocą przygotowania arkusza kalkulacyjnego (np. w Excel). Arkusz taki powinien być w odpowiedni sposób archiwizowany, aby zapewnić możliwość odczytu danych.

Omawiając wymogi stawiane ewidencji kosztów  związanych z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej, nie sposób pominąć omawianej w objaśnieniach podatkowych ewidencji kosztów pracowniczych. Ewidencja taka powinna zawierać następujące dane:

 • opis projektu,
 • czas rozpoczęcia i zakończenia projektu,
 • wykaz osób zaangażowanych w pracę na poszczególnych etapach projektu,
 • wykaz prac stworzonych w danym projekcie z imiennym przyporządkowaniem do konkretnej osoby wykonującej daną pracę.

W nawiązaniu do kosztów pracowniczych należy również wskazać na zalecenie, które zostało przedstawione w objaśnieniach. Zgodnie z nim, z zawartej umowy o pracę, opisu stanowiska oraz regulaminu pracy powinno wynikać jaka część wynagrodzenia jest wynagrodzeniem z tytułu wykonywania pracy w oparciu o kwalifikowaną działalność badawczo-rozwojową, a jaka część stanowi wynagrodzenie za wykonywanie innych obowiązków pracowniczych.

W razie dodatkowych pytań, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Zachęcamy również do pozostania z nami i zapoznania się z całą serią dotyczącą IP BOX!

Autor

Magdalena Mańska

Doradca podatkowy

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Drożdż-Wilk
Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego, Radca Prawny
+48 604 771 251

Ostatnie artykuły z bloga

07.04.2023 Moore Polska jest zamknięte

Uprzejmie informujemy, że 7-go kwietnia 2023 roku (piątek) wszystkie biura Moore Polska są zamknięte. Zapraszamy już 11-go kwietnia!

Pakiet SLIM VAT 3

Czym jest pakiet SLIM VAT 3? Co się na niego składa? Jakie regulacje za sobą niesie? Zapraszamy do naszego artykułu!

Dobry lider, czyli… kto?

Kim tak naprawdę jest dobry lider? Jak odpowiednio zdefiniować taką osobę? A może to niedościgniony ideał, który istnieje wyłącznie w wyobrażeniach?
{literal} {/literal}