Ulgi w CIT

Zrozumienie ulg podatkowych w polskim systemie prawnym jest kluczowe dla przedsiębiorców dążących do optymalizacji swoich podatków. Istotnym instrumentem legislacyjnym, wspierającym różne aspekty gospodarcze, stanowią ulgi. Co należy o nich wiedzieć?

W polskim systemie prawnym ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią istotny instrument legislacyjny, mający na celu wpływ na pozytywne kształtowanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. W niniejszym artykule przybliżamy istotę oraz szczegóły ulg w CIT. Zapraszamy do lektury.

Ulga IP BOX

Ulga IP BOX (Innovation Box) jest jedną z ulg wprowadzonych Polskim Ładem. Polega na preferencyjnym opodatkowaniu stawką 5% dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności B+R. Z ulgi tej można korzystać równocześnie z ulgą na robotyzację, ulgą B+R, ulgą na prototyp oraz ulgę na ekspansję. Skorzystać z ulgi IP BOX mogą podatnicy, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową, osiągnęli dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz posiadający IP, które uległo rozwinięciu, ulepszeniu lub stworzeniu. Katalog praw własności intelektualnej wymienia m.in. patent, prawo ochronne na wzór użytkowy czy autorskie prawy do programu komputerowego.

Ulga B+R

Ulga B+R (badawczo-rozwojowa) dotyczy działalności twórczej, która obejmuje systematyczne badania naukowe lub prace rozwojowe wykonywane w celu wykorzystania lub zwiększenia wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Pozwala ona na odzyskanie do 38% wydatków poniesionych w ramach działalności badawczo-rozwojowej. Równocześnie z ulgą B+R można korzystać także z ulgi na robotyzację, IP BOX, na prototyp oraz na ekspansję. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z ulgi B+R są zobligowani do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, pracy nad ulepszeniem produktu czy też wprowadzania nowych produktów. Pracami, które kwalifikują się do objęcia ulga B+R są m.in. stworzenie lub rozwój programu komputerowego, optymalizacja procesów wytwórczych czy opracowywanie nowych technologii. Przewidziany jest również katalog kosztów kwalifikowanych dotyczących ulgi.

Ulgi na IPO

Ulgi na IPOdotyczą wydatków, jakie spółka akcyjna ponosi w związku z wejściem na rynek. Celem preferencji jest ułatwienie nowym podmiotom pierwszej emisji akcji. Ulga dla emitenta polega na zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów usług doradczych prawnych itp. bezpośrednio związanych z emisją jest limitowane. Emitent może odliczyć max 50% takich kosztów jednak nie nie więcej niż 50 tysięcy złotych. Natomiast ulga dla inwestora indywidualnego zakłada, że Przy osiągnięciu  zysków kapitałowych, co do zasady udziałowiec ma obowiązek zapłaty 19% podatku Belki, jednak w przypadku zakupu akcji, w związku z IPO, jeżeli inwestor indywidualny nie zbędzie ich w okresie 3 lat, nie zapłaci podatku od zysku z ich sprzedaży.niż 50 tysięcy złotych.

Ulga na ekspansję

Ulga na ekspansjępolega na możliwości dodatkowego (dwukrotnego) odliczenia od podstawy opodatkowania poniesionych kosztów, w celu rozszerzania własnych rynków zbytu. Z ulgi na ekspansję można korzystać równocześnie również z innymi ulgami m.in. na robotyzację, IP BOX, na prototyp oraz B+R. Aby skorzystać z opisywanej ulgi należy spełnić w okresie 2 lat podatkowych kolejno następujących po sobie, licząc od bazowego 1 z 3 następujących warunków: osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju, zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z roku bazowego.

Ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację

Ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację jest skierowana do podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Polega na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych, które zostały poniesione na sport kulturę i edukację. Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast koszty  podlegają odliczeniu tylko wtedy, gdy nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku.

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację polega na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację. W ramach ulgi możliwe jest rozliczenie 150%  poniesionych kosztów – 100% jako koszt uzyskania przychodów oraz 50% jako odliczenie w ramach ulgi. Odliczeniu podlegają m.in. koszty nabycia fabrycznie nowych m.in. robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych.

Ulga konsolidacyjna

Ulga konsolidacyjna skierowana jest do polskich firm, które poprzez przejęcie innych podmiotów zdecydują się na uratowanie np. swojego kontrahenta, dostawcy lub innego podmiotu potrzebującego wsparcia. Ulga pozwala na dodatkowe odliczenie wydatków poniesionych bezpośrednio na nabycie udziałów w spółce kapitałowej. Z tytułu ulgi konsolidacyjnej można odliczyć koszty związane z nabyciem udziałów w spółce posiadającej osobowość prawną.

Ulga na prototyp

Ulga na prototyp polega na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 30% kosztów uzyskania przychodów dotyczących produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Z ulgi na prototyp można korzystać równocześnie również z innymi ulgami takimi jak ulga na robotyzację, IP BOX, B+R czy na ekspansję. Umożliwia ona odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów związanych z produkcją próbną nowego produktu oraz kosztów wprowadzenia wspomnianego produktu na rynek.

Ulga na innowacyjnych pracowników

Ulga na innowacyjnych pracowników skierowana jest do przedsiębiorców, którzy w roku podatkowym ponieśli stratę lub których wysokość osiągniętego dochodu nie pozwala na odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Ulga daje możliwość odliczenia kwoty ulgi od zaliczek na podatek odprowadzany od wynagrodzeń pracowników. Z preferencji skorzystają firmy, które prowadzą działalność B+R oraz zatrudniają do jej wykonywania pracowników.

Ulga na terminale płatnicze

Ulga na terminale płatnicze jest skierowana do przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej, podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, którzy dokonają nabycia terminalu płatniczego. Z ulgi na terminale płatnicze można skorzystać, jeżeli zostaną poniesione wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego. Limit zwolnienia  w przypadku podatnika zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących wynosi 2500 zł w roku podatkowym. W przypadku innych podatnik limit wynosi 1000 złotych w roku podatkowym.

Jeżeli macie dodatkowe pytania dotyczących ulg podatkowych – skontaktuj się z nami. Nasz Dział Podatkowy jest gotów Wam pomóc.

Może Cię zainteresować

Obowiązek sporządzenia formularza TPR w przypadku spółki cywilnej. Co mówi o tym Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej? Co musisz wiedzieć? Sprawdź!
Czy transakcje pomiędzy podmiotami niepowiązanymi powinny zostać wykazane w ramach realizacji obowiązków dotyczących cen transferowych? Dowiesz się tego z naszego artykułu.
Ministerstwo Finansów opublikował projekt objaśnień w sprawie WHT. Sprawdź jakie kwestie dotyczące podatku u źródła normuje.
Podatek od przerzuconych dochodów – sprawdź, czy dotyczy także Twojej spółki. Sprawdź koniecznie, na co zwrócić uwagę.
Minimalny podatek dochodowy stanie się faktem 1 stycznia 2024 roku. Co czeka przedsiębiorców? Sprawdź już teraz, co zakładają nowe przepisy.
Zastanawiasz się jak poprawić płynność finansową wewnątrz grupy kapitałowej, nie wywołując przy tym negatywnych skutków w zakresie podatków? Sprawdź nasz najnowszy artykuł i dowiedz się więcej o cash poolingu!