Minimalny podatek dochodowy

Minimalny podatek dochodowy stanie się faktem 1 stycznia 2024 roku. Co czeka przedsiębiorców? Sprawdź już teraz, co zakładają nowe przepisy.

Minimalny podatek dochodowy, inaczej podatek od spółek, regulowany przez artykuł 24ca ustawy o CIT, został wprowadzony nowelizacją w ramach Nowego Ładu 1 stycznia 2022 roku. Podatek ten ma dotyczyć podatników posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej, grup kapitałowych, jak i podatników prowadzących działalność poprzez położony na terytorium RP zagraniczny zakład. Nowy przepis ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku, jednak w przypadku podatników, dla których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i tym samym rozpoczął się przed 1 stycznia 2024 roku będzie miało zastosowanie zwolnienie do końca trwania roku podatkowego.

Minimalny podatek dochodowy – kogo dotyczy?

Stawka minimalnego podatku dochodowego będzie wynosiła 10% od podstawy opodatkowania. Opodatkowaniu będą podlegać podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy osiągnęli udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 2% albo ponieśli stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych. Co za tym idzie, minimalny podatek dochodowy CIT będzie dotyczył podatników ponoszących stratę podatkową. 

W momencie ustalania straty, według ustawodawcy, podatnicy nie powinni uwzględniać m.in. przychodów i kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio lub pośrednio związanych z tymi przychodami odpowiednio osiągniętych albo poniesionych w związku z daną transakcją oraz wydatków na nabycie, wytworzenie i ulepszenie środków trwałych jeżeli cena lub sposób określenia ceny przedmiotu transakcji wynika z przepisów ustaw lub innych aktów normatywnych wydanych na podstawie ustaw lub  podatnik w roku podatkowym poniósł stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych z transakcji, o której mowa w lit. a, albo osiągnął udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych wynikający z takiej transakcji w wysokości nie większej niż 2%, przy czym obliczenia straty i udziału dochodów w przychodach dokonuje się odrębnie dla transakcji tego samego rodzaju. 

Do kosztów nie zalicza się także zapłaconych przez podmiot do tego uprawniony kwot podatku akcyzowego, podatku od sprzedaży detalicznej, podatku od gier, opłaty paliwowej, opłaty emisyjnej.

Brak obowiązku minimalnego podatku dochodowego – w jakiej sytuacji?

Ze względu na przewidziane przez Ustawodawcę wyłączenia, obowiązek opodatkowania podatkiem od spółek nie będzie obejmował on wszystkich podatników. Podatek nie będzie dotyczył m.in.:

  • podatników, którzy rozpoczynają w danym roku działalność gospodarczą, 
  • przedsiębiorstw finansowych,
  • podatników, których udziałowcami, akcjonariuszem bądź wspólnikami są tylko i wyłącznie osoby fizyczne. 

Wyłączeniu będą podlegać również podmioty, które w danym roku podatkowym uzyskały przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym poprzedzającym. Ustawodawca przewidział zwolnienie także dla przedsiębiorstw, których zdecydowana większość przychodów związana jest z eksploatacją statków morskich lub powietrznych w transporcie międzynarodowym.

Zasady ustalania podstawy opodatkowania

Podstawę opodatkowania stanowi suma odpowiadająca kwocie 1,5% wartości przychodu uzyskanego z innych źródeł niż przychody z zysków kapitałowych lub poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, z wyjątkiem gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami, kosztów finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 w takiej części, w jakiej koszty te przewyższają kwotę obliczoną według wzoru właściwego dla ustalenia limitu kosztów finansowania dłużnego.

Podatnik może wybrać także uproszczoną formę obliczania podstawy opodatkowania, w którym podstawa będzie ustalana na podstawie kwoty stanowiącej 3% przychodu osiągniętego ze źródeł innych niż zyski kapitałowe. O wyborze uproszczonej formy należy poinformować w zeznaniu podatkowym za rok, w którym podatnik zastosuje uproszczenie.

Podatnicy będą zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej oraz wpłaty podatku należnego na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do końca trzeciego miesiąca po końcu roku podatkowego.

Masz dodatkowe pytania dotyczące minimalnego podatku dochodowego? Potrzebujesz wsparcia? Chcesz skorzystać z naszych usług? Zapraszamy do kontaktu!

Autor
Asystent w Dziale Podatkowym

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Zrozumienie ulg podatkowych w polskim systemie prawnym jest kluczowe dla przedsiębiorców dążących do optymalizacji swoich podatków. Istotnym instrumentem legislacyjnym, wspierającym różne aspekty gospodarcze, stanowią ulgi. Co należy o nich wiedzieć?
Obowiązek sporządzenia formularza TPR w przypadku spółki cywilnej. Co mówi o tym Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej? Co musisz wiedzieć? Sprawdź!
Czy transakcje pomiędzy podmiotami niepowiązanymi powinny zostać wykazane w ramach realizacji obowiązków dotyczących cen transferowych? Dowiesz się tego z naszego artykułu.
Ministerstwo Finansów opublikował projekt objaśnień w sprawie WHT. Sprawdź jakie kwestie dotyczące podatku u źródła normuje.
Podatek od przerzuconych dochodów – sprawdź, czy dotyczy także Twojej spółki. Sprawdź koniecznie, na co zwrócić uwagę.
Nadchodzą zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych. Jakie Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o PCC? Odpowiadamy w naszym artykule!

Usługi