Spółka cywilna a formularz TPR

Obowiązek sporządzenia formularza TPR w przypadku spółki cywilnej. Co mówi o tym Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej? Co musisz wiedzieć? Sprawdź!

Dnia 30 grudnia 2022 roku została wydana Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.116.2022.2.RK), w której organ podatkowy postawił tezę, że spółka cywilna w związku z transakcjami z jej wspólnikami, nie ma obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych oraz złożenia informacji o cenach transferowych (TPR-C), o której mowa w art. 11t ust. 1 ustawy o CIT, i obowiązek ten za Spółkę cywilną nie ciąży również na wspólnikach, ani na wyznaczonym wspólniku Spółki cywilnej.

Co mówi ustawa o CIT?

Jak wynika z ustawy o CIT, podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania w postaci elektronicznej lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy, w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Pod pojęciem podmiotu rozumie się, osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz zagraniczny zakład.

Jak wskazuje natomiast art. 4a pkt 14 ustawy o CIT, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 21.

W pkt 21 ustawa o CIT za spółkę uznaje:

  1. spółkę posiadającą osobowość prawną,
  2. spółkę kapitałową w organizacji,
  3. spółki, spółkę komandytową, komandytowo-akcyjną oraz pod pewnymi warunkami spółkę jawną, mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Jak zauważa organ w wydanej interpretacji, spółka cywilna nie odpowiada definicji spółki niemającej osobowości prawnej wskazanej w ww. art. 4a pkt 14 ustawy o CIT. Spółka cywilna na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie posiada osobowości prawnej, co nie wyklucza przyznania jej zdolności prawnej na gruncie innych ustaw podatkowych, np. ustawy o podatku od towarów i usług. Spółka na gruncie podatku dochodowego nie ma odrębnej od wspólników podmiotowości prawnej. Podatnikami są zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o CIT wspólnicy tej Spółki.

Spółka cywilna nie jest także jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, a przez to nie jest podmiotem w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT. Pojęcie jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej nie jest zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednak błędem byłoby włączanie do katalogu jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej spółki cywilnej (która jest umową).

W ocenie organu nie można uznawać Spółki cywilnej jako podmiotu, w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, tj. jako jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej zawierającej transakcje ze wspólnikami jako podmiotami powiązanymi, bowiem stroną takich umów są wspólnicy, a nie Spółka cywilna. W przedmiotowej sprawie Spółka cywilna nie ma obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych do transakcji zawieranych ze wspólnikami.

Ponadto, w ocenie organu spółka cywilna w odniesieniu do transakcji zawieranych ze wspólnikami nie jest również objęta obowiązkiem składania naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o cenach transferowych zgodnie z brzmieniem art. 11t ust. 1 ustawy o CIT.

Jeśli masz pytania odnośnie formularza TPR lub potrzebujesz konsultacji podatkowo prawnej w zakresie prowadzonej działalności, skontaktuj się z nami!

Autor
Asystent w Dziale Podatkowym

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk

Może Cię zainteresować

Zrozumienie ulg podatkowych w polskim systemie prawnym jest kluczowe dla przedsiębiorców dążących do optymalizacji swoich podatków. Istotnym instrumentem legislacyjnym, wspierającym różne aspekty gospodarcze, stanowią ulgi. Co należy o nich wiedzieć?
W naszym najnowszym artykule przedstawiamy kompleksowe omówienie teorii i praktyki związanej z Informacjami o Cenach Transferowych (TPR-C), a także zagadnienia związane z czynnym żalem, aby pomóc przedsiębiorcom radzić sobie z tymi obowiązkami podatkowymi w sposób sprawny i zgodny z aktualnymi przepisami.
Czy transakcje pomiędzy podmiotami niepowiązanymi powinny zostać wykazane w ramach realizacji obowiązków dotyczących cen transferowych? Dowiesz się tego z naszego artykułu.
Nowa wersja formularza TPR-C 5 jest już dostępna online!
Od 13 października 2023 roku będą obowiązywały nowe wersje formularza TPR-C w wariancie 5. Dowiedz się, jakie zmiany wnosi wersja 5 formularza TPR.
Ministerstwo Finansów opublikował projekt objaśnień w sprawie WHT. Sprawdź jakie kwestie dotyczące podatku u źródła normuje.

Usługi