Podatek od przerzuconych dochodów

Podatek od przerzuconych dochodów – sprawdź, czy dotyczy także Twojej spółki. Sprawdź koniecznie, na co zwrócić uwagę.

Podatek od przerzuconych dochodów został wprowadzony do polskiego systemu podatkowego z początkiem roku 2022, w związku z wejściem w życie tzw. Polskiego Ładu. Podatek ten jest także wynikiem działań Modelowej Konwencji OECD, która od lat nakłada regulacje w zakresie przeciwdziałaniu erozji podstawy opodatkowania.

Koncepcja podatku od przerzuconych dochodów może być rozpatrywana w zakresie schematu optymalizacyjnego spółek, polegającego na wykorzystaniu przepisów podatkowych w sposób sztuczny i z góry ukierunkowany na obniżenie podstawy nałożenia podatku.

Zakres podmiotowy podatku od przerzuconych dochodów

Zasadniczo na gruncie polskiego porządku prawnego ustawa o CIT nakłada podatek od przerzuconych dochodów na spółki będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, które posiadają siedzibę działalności na terytorium Polski, a także na polskie spółki, które rozliczają dla potrzeb CIT koszty spółki niebędącej osobą prawną. Obowiązek podatkowy ciąży także na zagranicznych jednostkach, które prowadzą działalność za pomocą położonego na terytorium RP zakładu, w odniesieniu do transakcji wewnętrznych pomiędzy podatnikiem a zagranicznym zakładem tego podatnika. Dodatkowo podatnikiem może być również Podatkowa Grupa Kapitałowa przy czym w przypadku PGK podatnikiem jest grupa, a nie poszczególne spółki wchodzące w jej skład. Opodatkowaniu nie podlegają jednak koszty poniesione na rzecz podmiotu powiązanego, który podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego i prowadzącego w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą.

Przerzucony dochód – jak go rozumieć?

Kwestia normatywna przerzuconego dochodu została uregulowana w art. 24aa ustawy o CIT i co do zasady dotyczy kosztów, w odniesieniu do których spełnione zostaną następujące przesłanki:

  • Koszty zostały poniesione na rzecz podmiotu powiązanego nieposiadającego siedziby na terytorium RP,
  • koszty stanowią koszty pasywne tj. koszty finansowania dłużnego, koszty usług niematerialnych, doradczych, opłat licencyjnych, usług reklamowych oraz inne koszty tego rodzaju,
  • podatnik zaliczył koszty w danym roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodu,
  • suma kosztów pasywnych poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych za dany rok podatkowy i zaliczonych w tym roku do KUP przewyższa próg 3% sumy wszystkich kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez spółkę,
  • efektywna stawka podatkowa podatku dochodowego w państwie siedziby zagranicznej jednostki powiązanej jest niższa niż 14,25%.

W celu ustalenia kosztów w danym roku podatkowym należy także uwzględnić odpisy amortyzacyjne oraz umorzeniowe od wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Należy jednak wskazać, iż z katalogu kosztów zaliczanych do przerzuconych dochodów, na gruncie rekomendacji modelowej konwencji OECD, wyłączone zostały koszty związane z opłatami i należnościami za przeniesienie własności praw autorskich lub pokrewnych praw majątkowych, należności licencyjnych czy też praw własności przemysłowej.

Podstawa opodatkowania

Zasada ogólna  unormowana w ustawie o CIT stanowi, że podstawą opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów jest suma przerzuconych dochodów w roku podatkowym, a w przypadku PGK suma przerzuconych dochodów spółek wchodzących w skład PGK. Istotną kwestią przy ustalaniu podstawy jest brak łączenia przerzuconych dochodów z innymi dochodami spółek. Kwotę podatku od przerzuconych dochodów pomniejsza się o kwotę zryczałtowanego podatku u źródła, pobranego od wypłat z tytułu kosztów uwzględnionych uprzednio w podstawie opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów, ale tylko do wysokości kwoty należnego podatku od przerzuconych dochodów.

Podsumowanie – podatek od przerzuconych dochodów

Podatek od przerzuconych dochodów został wprowadzony jako jedno z narzędzi mających na celu efektywne przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. Podstawą jego wprowadzenia są rekomendacje wynikające z projektu BEPS oraz uzgodnienia zawarte w modelowej konwencji OECD. Mechanizmy podatku dotyczą przede wszystkim płatności pasywnych, które stwarzają możliwość agresywnego planowania podatkowego, prowadzącego do erozji podstawy opodatkowania. W związku z wprowadzeniem omawianych regulacji warto więc przyjrzeć się kosztom ponoszonym na rzecz podmiotów powiązanych i zastanowić czy na spółce nie będzie ciąży obowiązek podatkowy z tego tytułu.

Jeżeli macie dodatkowe pytania w zakresie podatku od przerzuconych dochodów, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Autor
Młodszy Specjalista w Dziale Podatkowym

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Zastanawiasz się nad wyborem CIT-u estońskiego? Nie wiesz, jakie zagrożenia i ograniczenia ze sobą niesie? Chcesz wiedzieć więcej o CIT estońskim? Koniecznie przeczytaj nasz artykuł i ściągnij broszurę zespołu Moore Polska Tax & Legal!
W obliczu ciągłych zmian w świecie biznesu, efektywne zarządzanie finansami staje się fundamentem sukcesu. Odkryj, jak projekt OPTIMAlnie – z systemu Comarch ERP OPTIMA – otwiera drzwi do doskonalenia procesów księgowych i finansowych.
Zrozumienie ulg podatkowych w polskim systemie prawnym jest kluczowe dla przedsiębiorców dążących do optymalizacji swoich podatków. Istotnym instrumentem legislacyjnym, wspierającym różne aspekty gospodarcze, stanowią ulgi. Co należy o nich wiedzieć?
Obowiązek sporządzenia formularza TPR w przypadku spółki cywilnej. Co mówi o tym Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej? Co musisz wiedzieć? Sprawdź!
Czy transakcje pomiędzy podmiotami niepowiązanymi powinny zostać wykazane w ramach realizacji obowiązków dotyczących cen transferowych? Dowiesz się tego z naszego artykułu.
Ministerstwo Finansów opublikował projekt objaśnień w sprawie WHT. Sprawdź jakie kwestie dotyczące podatku u źródła normuje.

Usługi