Poznaj z nami IP BOX! – cz. 1

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z cyklem artykułów dotyczących IP BOX. Co to jednak właściwie jest? Sprawdźcie!

W poniższym artykule przedstawimy Państwu podstawowe definicje związane z IP BOX. Dzięki lekturze poniższego artykułu dowiecie się Państwo:

 • czym jest IP BOX,
 • kto może skorzystać z tej preferencji podatkowej,
 • jak należy definiować podstawowe pojęcia, które pojawiają się w obrębie IP BOX.

Czym właściwie jest IP BOX?

IP BOX jest preferencją dostępną dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Umożliwia rozliczenie podatkowe w oparciu o 5% stawkę podatku.

Kto zatem może z niej skorzystać?

IP BOX skierowane jest do podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy nie wybrali opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Warto jednak podkreślić, że podmioty te muszą spełnić dodatkowe przesłanki, aby móc opodatkować uzyskiwane dochody 5% stawką podatku.

Działalność prowadzona przez wyżej wskazane podmioty musi bowiem kwalifikować się jako działalność badawczo-rozwojowa. Dochody, które mogą zostać objęte preferencyjną 5% stawką podatku to dochody osiągane z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Aby jednak ustalić możliwość skorzystania z IP BOX należy zapoznać się uprzednio z definicjami poszczególnych użytych powyżej pojęć.

Działalność badawczo-rozwojowa (B+R)

Zgodnie z definicją ustawową, jest to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Warto zwrócić uwagę na użyty przez ustawodawcę spójnik „lub”. Zgodnie z logiką prawniczą dzięki jego użyciu, definicję możemy odczytywać w następujący sposób:

 • działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmująca badania naukowe,
 • działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmująca prace rozwojowe,
 • działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmująca zarówno badania naukowe, jak i prace rozwojowe.

Kwalifikowane prawo własności intelektualnej

Stosownie do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (oraz odpowiednio, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), za kwalifikowane prawa własności intelektualnej uważa się:

 • patent,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213),
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

Warto również podkreślić, że powyższe prawa muszą podlegać ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw bądź ratyfikowanych umów międzynarodowych, którą stroną jest Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, a sam przedmiot ich dotyczący musi zostać wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Należy jednak wskazać na pewne odstępstwa od wskazanej reguły, w szczególności w przypadku programistów. Otóż prawa autorskie do programów komputerowych powstają z mocy prawa w związku ze stworzeniem programu, wobec czego – nie muszą być rejestrowane w żadnym urzędzie.

Wskazany powyżej katalog jest katalogiem o charakterze zamkniętym, a zatem wyłącznie przedstawione powyżej prawa mogą zostać ujęte jako kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

Jakie zatem cechy powinno mieć prawo, aby mogło być traktowane jako kwalifikowane prawo własności intelektualnej?

Prawo takie musi spełnić obligatoryjnie trzy warunki:

 • być wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
 • zawierać się w katalogu kategorii kwalifikowanych praw własności intelektualnych, które zostały przedstawione powyżej,
 • musi podlegać ochronie prawnej.

Dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

Pod pojęciem tym rozumie się wszelkie dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, które zostały osiągnięte z następujących tytułów:

 • z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
 • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Od tak ustalonego dochodu podatnik może odliczyć koszty kwalifikowane, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia przez podatnika tego prawa. Za przykłady takich kosztów można wskazać:

 • nabycie materiałów i surowców związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,
 • poniesione w danym miesiącu należności z tytułów stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, a także z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
 • niektóre koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

W razie dodatkowych pytań, serdecznie zapraszamy do kontaktu. 

Zachęcamy również do pozostania z nami i zapoznania się z całą serią dotyczącą IP BOX!

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

W erze dynamicznych zmian w przepisach podatkowych i prawnych, znalezienie zaufanego doradcy jest kluczowe dla każdego przedsiębiorstwa. Poznaj, jak Moore Polska staje się niezastąpionym partnerem w prowadzeniu biznesu.
Z olbrzymią przyjemnością przedstawiamy najnowszy rozdział w historii Grupy Moore Polska – uruchomienie spółki Moore Polska Tax & Legal Drożdż-Wilk, Szczesiak, Rozwadowski sp. k. Ta inicjatywa otwiera nowe możliwości dla naszych Klientów, oferując jeszcze szerszy zakres usług doradczych i większą dostępność.
Zrozumienie ulg podatkowych w polskim systemie prawnym jest kluczowe dla przedsiębiorców dążących do optymalizacji swoich podatków. Istotnym instrumentem legislacyjnym, wspierającym różne aspekty gospodarcze, stanowią ulgi. Co należy o nich wiedzieć?
W naszym najnowszym artykule przedstawiamy kompleksowe omówienie teorii i praktyki związanej z Informacjami o Cenach Transferowych (TPR-C), a także zagadnienia związane z czynnym żalem, aby pomóc przedsiębiorcom radzić sobie z tymi obowiązkami podatkowymi w sposób sprawny i zgodny z aktualnymi przepisami.
Obowiązek sporządzenia formularza TPR w przypadku spółki cywilnej. Co mówi o tym Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej? Co musisz wiedzieć? Sprawdź!
TSUE – odsetki należą się za cały okres niezależnie przetrzymywanej nadpłaty podatku. Czego dotyczyła sprawa inwestorów i fiskusa?

Usługi