fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Poznaj z nami IP BOX! – cz. 1

IP BOX

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z cyklem artykułów dotyczących IP BOX. Co to jednak właściwie jest? Sprawdźcie!

W poniższym artykule przedstawimy Państwu podstawowe definicje związane z IP BOX. Dzięki lekturze poniższego artykułu dowiecie się Państwo:

 • czym jest IP BOX,
 • kto może skorzystać z tej preferencji podatkowej,
 • jak należy definiować podstawowe pojęcia, które pojawiają się w obrębie IP BOX.

Czym właściwie jest IP BOX?

IP BOX jest preferencją dostępną dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Umożliwia rozliczenie podatkowe w oparciu o 5% stawkę podatku.

Kto zatem może z niej skorzystać?

IP BOX skierowane jest do podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy nie wybrali opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Warto jednak podkreślić, że podmioty te muszą spełnić dodatkowe przesłanki, aby móc opodatkować uzyskiwane dochody 5% stawką podatku.

Działalność prowadzona przez wyżej wskazane podmioty musi bowiem kwalifikować się jako działalność badawczo-rozwojowa. Dochody, które mogą zostać objęte preferencyjną 5% stawką podatku to dochody osiągane z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Aby jednak ustalić możliwość skorzystania z IP BOX należy zapoznać się uprzednio z definicjami poszczególnych użytych powyżej pojęć.

Działalność badawczo-rozwojowa (B+R)

Zgodnie z definicją ustawową, jest to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Warto zwrócić uwagę na użyty przez ustawodawcę spójnik „lub”. Zgodnie z logiką prawniczą dzięki jego użyciu, definicję możemy odczytywać w następujący sposób:

 • działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmująca badania naukowe,
 • działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmująca prace rozwojowe,
 • działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmująca zarówno badania naukowe, jak i prace rozwojowe.

Kwalifikowane prawo własności intelektualnej

Stosownie do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (oraz odpowiednio, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), za kwalifikowane prawa własności intelektualnej uważa się:

 • patent,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213),
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

Warto również podkreślić, że powyższe prawa muszą podlegać ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw bądź ratyfikowanych umów międzynarodowych, którą stroną jest Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, a sam przedmiot ich dotyczący musi zostać wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Należy jednak wskazać na pewne odstępstwa od wskazanej reguły, w szczególności w przypadku programistów. Otóż prawa autorskie do programów komputerowych powstają z mocy prawa w związku ze stworzeniem programu, wobec czego – nie muszą być rejestrowane w żadnym urzędzie.

Wskazany powyżej katalog jest katalogiem o charakterze zamkniętym, a zatem wyłącznie przedstawione powyżej prawa mogą zostać ujęte jako kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

Jakie zatem cechy powinno mieć prawo, aby mogło być traktowane jako kwalifikowane prawo własności intelektualnej?

Prawo takie musi spełnić obligatoryjnie trzy warunki:

 • być wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
 • zawierać się w katalogu kategorii kwalifikowanych praw własności intelektualnych, które zostały przedstawione powyżej,
 • musi podlegać ochronie prawnej.

Dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

Pod pojęciem tym rozumie się wszelkie dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, które zostały osiągnięte z następujących tytułów:

 • z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
 • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Od tak ustalonego dochodu podatnik może odliczyć koszty kwalifikowane, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia przez podatnika tego prawa. Za przykłady takich kosztów można wskazać:

 • nabycie materiałów i surowców związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,
 • poniesione w danym miesiącu należności z tytułów stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, a także z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
 • niektóre koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

W razie dodatkowych pytań, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Zachęcamy również do pozostania z nami i zapoznania się z całą serią dotyczącą IP BOX!

Autor

Magdalena Mańska

Doradca podatkowy

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Drożdż-Wilk
Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego, Radca Prawny
+48 604 771 251

Ostatnie artykuły z bloga

Zatrudnianie członka zarządu w spółkach kapitałowych

Jaką formę zatrudnienia wybrać przy nawiązaniu współpracy z  członkiem zarządu? Co z wynagrodzeniem? Odpowiadamy!

Sukcesja podatkowa a przekształcenie spółki

Sukcesja podatkowa – co musisz wiedzieć przy przekształcaniu spółki? Jakie są skutki przekształcenia na gruncie prawa podatkowego?

7 pytań najczęściej zadawanych finansistom

Jakie są najczęściej zadawane pytania finansistom przez właścicieli oraz Zarząd? Jak z nich najlepiej wybrnąć? Odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.
{literal} {/literal}