Ceny transferowe – zaostrzenie sankcji

Sprawdź jakie kary grożą za niewywiązanie się z obowiązków dotyczących dokumentacji cen transferowych. Co podlega sankcjom i jakie są to sankcje?

Od stycznia 2023 roku zaostrzone zostały przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego w odniesieniu do cen transferowych. Nowe, wyższe stawki grzywny będą ulegać zmianą również w trakcie roku. Z artykułu dowiesz się co grozi za niewywiązanie się z obowiązku dokumentacyjnego w zakresie cen transferowych.

Co podlega sankcjom?

Niedopełnienie obowiązków w zakresie dokumentacji cen transferowych naraża na sankcje przewidziane w Kodeksie Karnym Skarbowym oraz w Ordynacji Podatkowej.

Kary nakładane w wyniku kontroli organów w zakresie TP dotyczą:

 • nieprzygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych
 • niedołączenia grupowej dokumentacji,
 • sporządzenia dokumentacji po terminie, a także
 • złożenia nierzetelnej Informacji o cenach transferowych.

Zaostrzenie kar w Kodeksie Karnym Skarbowym

Od początku roku 2023 obowiązują zaostrzone sankcje wynikające z KKS za niewywiązanie się z obowiązków dotyczących cen transferowych i zostały określone w art. 56c i 80e KKS. Dotyczą one również podmiotu, który będzie wykonywać dokumentację niezgodną ze stanem faktyczny.

Na gruncie KKS niedopełnienie obowiązku w zakresie dokumentacji cen transferowych jest traktowane jako przestępstwo skarbowe. Podlega zatem karze do 720 stawek dziennych lub do 240 stawek dziennych – w zależności od:

 • niesporządzenie dokumentacji, niedołączenia grupowej dokumentacji lub sporządzenia dokumentacji cen transferowych niezgodnie ze stanem rzeczywistym – do 720 stawek dziennych, maksymalnie do 33,5 milionów złotych;
 • nieprzygotowania w terminie dokumentacji cen transferowych – do 240 stawek dziennych, czyli w 2023 roku maksymalnie do 11,17 milionów złotych.
 • niezłożenie właściwemu organowi podatkowemu informacji o cenach transferowych albo przekazanie tej informacji z danymi, które są niezgodne z lokalną dokumentacją cen transferowych lub ze stanem rzeczywistym – do 720 stawek dziennych,
 • nieprzygotowanie w terminie formularza TPR -do 240 stawek dziennych.

W przypadku czynu mniejszej wagi organ może nałożyć grzywnę za wykroczenie skarbowe.

Jakie sankcje wynikają z Ordynacji Podatkowej?

Należy pamiętać, że sankcje dotyczące dopełnienia obowiązku dokumentacyjnego wynikają również z Ordynacji podatkowej. Zostały uregulowane w art. 58b i 58c.

Dodatkowe sankcje podatkowe mogą mieć trzy progi:

10% – to podstawowa stawka od kwoty uznanej przez organ za niewłaściwie zaniżony lub zawyżony;

20% – obowiązuje, gdy podatnik nie przedłoży lub przedstawi niekompletną dokumentację cen transferowych. Stosowana jest również, gdy podstawa dodatkowego zobowiązania podatkowego przekracza kwotę 15 mln zł;

30% – jest to maksymalna wysokość stawki sankcji stosowanej, w przypadku gdy dokumentacja cen transferowych nie zostanie przedłożona i dodatkowo wartości podstawy do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego przekracza 15 mln zł.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, jeżeli podatnik uzupełni niekompletną dokumentację podatkową w pełnym zakresie w terminie wskazanym przez organ, nie dłuższym niż 14 dni, odstępuje się od przesłanki braku dokumentacji.

Kiedy najczęściej dochodzi do kontroli w zakresie TP?

Kontrole w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi zdarzają się coraz częściej. Z roku na rok są bardziej restrykcyjne i skuteczne. Istnieją czynniki, które wpływają na ryzyko przeprowadzenia kontroli przez organ podatkowy. Są to m.in

 • wykazanie straty więcej niż 1 rok,
 • istotne korekty po zakończeniu roku podatkowego,
 • ujemny EBIT bądź niska dochodowość – np. sprzeczna z trendami dla branży,
 • wysoki udział długu w finansowaniu działalności,
 • istotne zmiany w dochodowości rok do roku – sugerujące dokonanie restrukturyzacji bądź zmiany w modelu cen transferowych,
 • wysoki udział grupowych obciążeń – z tytułu usług niematerialnych, należności licencyjnych bądź odsetek, zwłaszcza z podmiotami powiązanymi w jurysdykcjach oferujących preferencyjne opodatkowanie tego typu należności.

Jakie błędy najczęściej popełniają podatnicy?

Chociaż obowiązek dokumentacyjny w zakresie cen transferowych został wprowadzony już w 2019 roku, to wciąż wielu przedsiębiorców nie sporządza dokumentacji Local File. Jak wskazuje praktyka, sporym problemem jest również identyfikowanie transakcji jednorodnych, a także nieodpłatnych świadczeń. Pojawia się tu ryzyko związane z uznaniem przez organ, że wykonanie świadczenia bez wynagrodzenia nie byłby możliwe między podmiotami niepowiązanymi. Zatem realizacja takich transakcji nie może być uznana za zgodną z zasadą ceny rynkowej lub wartość transakcji nie stanowi ceny transferowej, jaką zaakceptowałyby podmioty niepowiązane.

Podatnicy często zastanawiają się czy procesy reorganizacyjne podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu oraz jak dokonać analizy porównawczej. Należy wówczas zastanowić się od czego zależy wybór metody weryfikacji cen transferowych. A także: gdzie szukać danych do ich przygotowania, jakie wskaźniki rentowności są właściwe dla poszczególnych typów transakcji oraz jak porównać rentowność podatnika i podmiotów porównywalnych. Bowiem transakcją kontrolowaną mogą być wszelkie działania gospodarcze o charakterze handlowym, kapitałowym, finansowym, a także usługowym. Rzecz jasna, o ile będą one spełniać łącznie wszystkie elementy składowe definicji transakcji kontrolowanej zawarte w przepisach podatkowych o cenach transferowych.

Podsumowanie

Konsekwencje wynikające z niewywiązania się z obowiązku dokumentacji cen transferowych wiążą się z sankcjami, które są najbardziej restrykcyjne w całej Europie. Warto odpowiednio wcześniej przygotować się do kontroli i przeanalizować transakcje z podmiotami powiązanymi, aby uniknąć wysokich kar w tym zakresie. 

Chętnie pomożemy Państwu w tworzeniu dokumentacji cen transferowych. Odpowiemy również na wszelkie pytania. Zapraszamy do kontaktu z działem podatkowo-prawnym!

 

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

W naszym najnowszym artykule przedstawiamy kompleksowe omówienie teorii i praktyki związanej z Informacjami o Cenach Transferowych (TPR-C), a także zagadnienia związane z czynnym żalem, aby pomóc przedsiębiorcom radzić sobie z tymi obowiązkami podatkowymi w sposób sprawny i zgodny z aktualnymi przepisami.
Obowiązek sporządzenia formularza TPR w przypadku spółki cywilnej. Co mówi o tym Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej? Co musisz wiedzieć? Sprawdź!
Czy transakcje pomiędzy podmiotami niepowiązanymi powinny zostać wykazane w ramach realizacji obowiązków dotyczących cen transferowych? Dowiesz się tego z naszego artykułu.
Nowa wersja formularza TPR-C 5 jest już dostępna online!
Od 13 października 2023 roku będą obowiązywały nowe wersje formularza TPR-C w wariancie 5. Dowiedz się, jakie zmiany wnosi wersja 5 formularza TPR.
Dlaczego termin podany przez Ministerstwo Finansów na raportowanie MDR-3 budzi wiele wątpliwości? Czy faktycznie jest to kontrowersyjna kwestia?

Usługi