Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – zmiany w 2022

Czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest optymalną formą opodatkowania? Co w ryczałcie zmienia Polski Ład? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem!

Niniejszy artykuł został opracowany na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Kto może wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

W 2022 roku opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą wybrać:

  • osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej,
  • przedsiębiorstwa w spadku,
  • spółki cywilne osób fizycznych,
  • spółki jawne osób fizycznych,

których przychody w 2021 roku nie przekroczyły limitu 2 mln euro, czyli 9.188.200 złotych, oraz rozpoczynający działalność – bez względu na wysokość przychodów.

Warto również wskazać przykładowe wyłączenia ustawowe – z ryczałtu nie skorzystają podatnicy prowadzący kantory walut, apteki czy prowadzący działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. 

Co Polski Ład zmienia w ryczałcie?

Zmiana stawek ryczałtu:

Polski Ład wprowadza zmiany w następujących stawkach ryczałtu:

  • stawka z 17 i 15% zostaje obniżona do 14% w przypadku podatników, którzy uzyskują przychody ze świadczenia usług:

‒ w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86),

‒ architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71),

‒ w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1).

  • stawka z 15% zostanie obniżona do 12% w przypadku podatników, którzy uzyskują przychody ze świadczenia usług:

a) związanych z wydawaniem:

‒ pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie online,

‒ pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

‒ pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

‒ oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie online,

b) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Zmiana definicji wolnego zawodu

Z definicji wolnego zawodu usunięto następujące grupy podatników: lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, architektów, inżynierów budownictwa, nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny.

Zmiana niniejszej definicji oznacza w praktyce zmiany stawek dla wymienionych grup podatników.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Polski Ład wprowadza spore zmiany w ustalaniu wysokości, raportowaniu i opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne. Na zmiany te wskazywaliśmy już Państwu podczas ostatnio zorganizowanego webinarium (https://​moorepolska​.pl/​p​o​l​s​k​i​-​l​a​d​-​w​-​p​r​a​k​t​y​c​e​-​m​a​t​e​r​i​a​l​y​-​z​-​w​e​b​i​n​a​r​u​-​m​o​o​r​e​-​p​o​l​s​ka/) oraz w publikowanych przez nas artykułach.

Stawka składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyniesie 9% podstawy wymiaru.

Poniżej przypominamy jak kształtować się będzie miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Miesięczna podstawa wymiaru składki
Kwota osiągniętych przychodówSchemat ustalenia miesięcznej podstawy wymiaru
do 60.000 złotychkwota 60% przeciętnego wynagrodzenia*
powyżej 60.000 złotych, do 300.000 złotychkwota przeciętnego wynagrodzenia*
powyżej 300.000 złotychkwota 180 % przeciętnego wynagrodzenia*

*przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Dla zobrazowania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą będzie należało zapłacić w przyszłym 2022 roku, zamieszczamy poniższy przykład. Z uwagi na fakt, że na dzień dzisiejszy nie znamy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale, na potrzeby obliczeń przyjęliśmy niniejsze założenie.

Przykład.

Przyjmując założenie zgodnie z którym przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021, włącznie z wypłatami z zysku wyniesie 6.000 zł – podstawa wymiaru oraz składka zdrowotna będzie przedstawiała się następująco:

Kwota osiągniętych przychodówMiesięczna podstawa wymiaruWysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne
do 60.000 złotych60% x 6.000 zł = 3.600 zł9% x 3.600 zł = 324 zł
powyżej 60.000 złotych, do 300.000 złotych6.000 zł9% x 6.000 zł = 540 zł
powyżej 300.000 złotych180% x 6.000 zł = 10.800 zł9% x 10.800 zł = 972 zł
Możliwość wyboru stałej miesięcznej podstawy wymiaru

Jeżeli podatnik rozlicza się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a przez cały poprzedni rok prowadził działalność gospodarczą i przychody z tej działalności były opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, skalą podatkową, podatkiem liniowym lub w formie IP BOX, to może przyjąć stałą kwotę przy określaniu miesięcznej podstawy wymiaru.

Będzie ona ustalana w oparciu o sumę przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym pomniejszoną o kwotę opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeśli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu.

Możliwość zwolnienia z opłacania składek

Od stycznia 2022 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie będzie musiała opłacać osoba, która:

– pozostaje równocześnie w stosunku pracy, a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu jej zatrudnienia nie przekracza minimalnego wynagrodzenia,

– osiąga przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wyższe niż 50% minimalnego wynagrodzenia,

– wybrała opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Nowy wzór ewidencji przychodów

Dnia 3 listopada pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie z nim od stycznia 2022 roku ewidencja przychodów będzie sporządzana według następującego wzoru, który stanowi załącznik do projektu tego rozporządzenia. Można zapoznać się z nim TUTAJ.

Jak zmienić formę opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Aby zmienić formę opodatkowania należy złożyć oświadczenie o wyborze ryczałtu w terminie:

  • do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu w roku podatkowym,
  • do końca roku podatkowego, jeśli pierwszy przychód został uzyskany w grudniu.

Podatnik, który pierwszy przychód uzyska w styczniu 2022 roku, aby wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, powinien złożyć oświadczenie do 20 lutego 2022 roku.

Przed wyborem formy opodatkowania warto dokładnie przeanalizować która z form opodatkowania jest najbardziej optymalna. W przypadku zainteresowania szczegółami dotyczącymi ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź potrzebą dokonania kalkulacji optymalnej formy opodatkowania, zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu

Menedżer w Dziale Podatkowym
Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Od 13 października 2023 roku będą obowiązywały nowe wersje formularza TPR-C w wariancie 5. Dowiedz się, jakie zmiany wnosi wersja 5 formularza TPR.
Jakie obowiązki rachunkowe ciążą na jednostce przechodzącej na CIT estoński? Dowiesz się z naszego najnowszego artykułu!
Zapraszamy na drugie terminy cyklu szkoleń Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022, w tym praktyczne omówienie najistotniejszych zmian. Zobacz, co zrobić, czego unikać i na co zwrócić szczególną uwagę!
Czy Spółka, która dokonała wyboru opodatkowania estońskim CIT zapłaci podatek od wydatków związanych z mieszanym wykorzystaniem samochodów przez pracowników?
Zapraszamy na drugie szkolenie z cyklu Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022 – Podatkowe zamknięcie roku 2022 (VAT) oraz planowane zmiany w przepisach. Sprawdź, na co się przygotować!
Zapraszamy na drugie szkolenie z cyklu Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022 – Podatkowe zamknięcie roku 2022 (CIT/PIT) oraz planowane zmiany w przepisach. Sprawdź, na co się przygotować!

Usługi