Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – zmiany w 2022

Czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest optymalną formą opodatkowania? Co w ryczałcie zmienia Polski Ład? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem!

Niniejszy artykuł został opracowany na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Kto może wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

W 2022 roku opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą wybrać:

  • osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej,
  • przedsiębiorstwa w spadku,
  • spółki cywilne osób fizycznych,
  • spółki jawne osób fizycznych,

których przychody w 2021 roku nie przekroczyły limitu 2 mln euro, czyli 9.188.200 złotych, oraz rozpoczynający działalność – bez względu na wysokość przychodów.

Warto również wskazać przykładowe wyłączenia ustawowe – z ryczałtu nie skorzystają podatnicy prowadzący kantory walut, apteki czy prowadzący działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. 

Co Polski Ład zmienia w ryczałcie?

Zmiana stawek ryczałtu:

Polski Ład wprowadza zmiany w następujących stawkach ryczałtu:

  • stawka z 17 i 15% zostaje obniżona do 14% w przypadku podatników, którzy uzyskują przychody ze świadczenia usług:

‒ w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86),

‒ architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71),

‒ w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1).

  • stawka z 15% zostanie obniżona do 12% w przypadku podatników, którzy uzyskują przychody ze świadczenia usług:

a) związanych z wydawaniem:

‒ pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie online,

‒ pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

‒ pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

‒ oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie online,

b) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Zmiana definicji wolnego zawodu

Z definicji wolnego zawodu usunięto następujące grupy podatników: lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, architektów, inżynierów budownictwa, nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny.

Zmiana niniejszej definicji oznacza w praktyce zmiany stawek dla wymienionych grup podatników.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Polski Ład wprowadza spore zmiany w ustalaniu wysokości, raportowaniu i opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne. Na zmiany te wskazywaliśmy już Państwu podczas ostatnio zorganizowanego webinarium (https://​moorepolska​.pl/​p​o​l​s​k​i​-​l​a​d​-​w​-​p​r​a​k​t​y​c​e​-​m​a​t​e​r​i​a​l​y​-​z​-​w​e​b​i​n​a​r​u​-​m​o​o​r​e​-​p​o​l​s​ka/) oraz w publikowanych przez nas artykułach.

Stawka składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyniesie 9% podstawy wymiaru.

Poniżej przypominamy jak kształtować się będzie miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Miesięczna podstawa wymiaru składki
Kwota osiągniętych przychodówSchemat ustalenia miesięcznej podstawy wymiaru
do 60.000 złotychkwota 60% przeciętnego wynagrodzenia*
powyżej 60.000 złotych, do 300.000 złotychkwota przeciętnego wynagrodzenia*
powyżej 300.000 złotychkwota 180 % przeciętnego wynagrodzenia*

*przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Dla zobrazowania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą będzie należało zapłacić w przyszłym 2022 roku, zamieszczamy poniższy przykład. Z uwagi na fakt, że na dzień dzisiejszy nie znamy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale, na potrzeby obliczeń przyjęliśmy niniejsze założenie.

Przykład.

Przyjmując założenie zgodnie z którym przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021, włącznie z wypłatami z zysku wyniesie 6.000 zł – podstawa wymiaru oraz składka zdrowotna będzie przedstawiała się następująco:

Kwota osiągniętych przychodówMiesięczna podstawa wymiaruWysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne
do 60.000 złotych60% x 6.000 zł = 3.600 zł9% x 3.600 zł = 324 zł
powyżej 60.000 złotych, do 300.000 złotych6.000 zł9% x 6.000 zł = 540 zł
powyżej 300.000 złotych180% x 6.000 zł = 10.800 zł9% x 10.800 zł = 972 zł
Możliwość wyboru stałej miesięcznej podstawy wymiaru

Jeżeli podatnik rozlicza się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a przez cały poprzedni rok prowadził działalność gospodarczą i przychody z tej działalności były opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, skalą podatkową, podatkiem liniowym lub w formie IP BOX, to może przyjąć stałą kwotę przy określaniu miesięcznej podstawy wymiaru.

Będzie ona ustalana w oparciu o sumę przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym pomniejszoną o kwotę opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeśli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu.

Możliwość zwolnienia z opłacania składek

Od stycznia 2022 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie będzie musiała opłacać osoba, która:

– pozostaje równocześnie w stosunku pracy, a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu jej zatrudnienia nie przekracza minimalnego wynagrodzenia,

– osiąga przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wyższe niż 50% minimalnego wynagrodzenia,

– wybrała opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Nowy wzór ewidencji przychodów

Dnia 3 listopada pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie z nim od stycznia 2022 roku ewidencja przychodów będzie sporządzana według następującego wzoru, który stanowi załącznik do projektu tego rozporządzenia. Można zapoznać się z nim TUTAJ.

Jak zmienić formę opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Aby zmienić formę opodatkowania należy złożyć oświadczenie o wyborze ryczałtu w terminie:

  • do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu w roku podatkowym,
  • do końca roku podatkowego, jeśli pierwszy przychód został uzyskany w grudniu.

Podatnik, który pierwszy przychód uzyska w styczniu 2022 roku, aby wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, powinien złożyć oświadczenie do 20 lutego 2022 roku.

Przed wyborem formy opodatkowania warto dokładnie przeanalizować która z form opodatkowania jest najbardziej optymalna. W przypadku zainteresowania szczegółami dotyczącymi ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź potrzebą dokonania kalkulacji optymalnej formy opodatkowania, zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu

Może Cię zainteresować

Od 13 października 2023 roku będą obowiązywały nowe wersje formularza TPR-C w wariancie 5. Dowiedz się, jakie zmiany wnosi wersja 5 formularza TPR.
Jakie obowiązki rachunkowe ciążą na jednostce przechodzącej na CIT estoński? Dowiesz się z naszego najnowszego artykułu!
Zapraszamy na drugie terminy cyklu szkoleń Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022, w tym praktyczne omówienie najistotniejszych zmian. Zobacz, co zrobić, czego unikać i na co zwrócić szczególną uwagę!
Czy Spółka, która dokonała wyboru opodatkowania estońskim CIT zapłaci podatek od wydatków związanych z mieszanym wykorzystaniem samochodów przez pracowników?
Zapraszamy na drugie szkolenie z cyklu Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022 – Podatkowe zamknięcie roku 2022 (VAT) oraz planowane zmiany w przepisach. Sprawdź, na co się przygotować!
Zapraszamy na drugie szkolenie z cyklu Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022 – Podatkowe zamknięcie roku 2022 (CIT/PIT) oraz planowane zmiany w przepisach. Sprawdź, na co się przygotować!

Usługi