fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Estoński CIT a mieszane wykorzystanie samochodów

samochodów

Czy Spółka, która dokonała wyboru opodatkowania estońskim CIT zapłaci podatek od wydatków związanych z mieszanym wykorzystaniem samochodów przez pracowników?

Estoński CIT cieszy się coraz większą popularnością. Podatnicy wciąż mają niestety wiele wątpliwości co do zastosowania przepisów ustawy o CIT w praktyce.

Mieszane wykorzystanie samochodów osobowych przez pracowników spółki – problemy interpretacyjne w 2022 roku

Mieszane wykorzystanie samochodów przez pracowników, to jeden z ostatnio rozpatrywanych tematów przez podatników. Skupiają się jednak na nim tównież organy podatkowe, jak i sądy administracyjne.

Niestety, na dzień dzisiejszy nie wykształciła się jednolita linia orzecznicza w tym zakresie. Problemy z interpretacją przepisów dotyczących wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą są coraz bardziej widoczne. W tym miejscu warto wskazać na stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej
z dnia 23.08.2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.182.2022.2.AK):

„Podobieństwo, jakie cechuje ukryte zyski oraz wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i brak szczegółowych przepisów odnośnie sposobu ustalania, w jakiej wysokości należy zaliczyć do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą wydatki związane z użytkowaniem samochodów osobowych dla celów mieszanych przez pracowników Spółki, nie będących wspólnikami Spółki, należy per analogiam zaliczyć do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w wysokości 50%.

W świetle powyższego, wydatki na użytkowanie samochodów osobowych przez pracowników Spółki (nie będących wspólnikami) do celów mieszanych stanowią ukryte zyski. Należy je zaliczyć do dochodów z ukrytych zysków w wysokości 50% tych wydatków
i opodatkować ryczałtem.”

Organy podatkowe a mieszane wykorzystanie samochodów osobowych

Organy podatkowe stoją zatem na stanowisku, iż mieszane użycie samochodów przez pracowników Spółki powoduje powstanie wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Posługują się one często w tym zakresie analogią do ukrytych zysków.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia z 18 października 2022 r. (sygn. akt I SA/Gd 917/22) rzuca nowe światło na kwestie podatku od wydatków związanych z mieszanym wykorzystaniem samochodów przez pracowników Spółki. WSA w Gdańsku w swoim rozstrzygnięciu uchylił bowiem zaskarżoną interpretację indywidualną oraz wskazał, że Spółka, która wybrała estoński CIT nie zapłaci podatku od wydatków związanych z mieszanym wykorzystaniem samochodów przez pracowników Spółki.

Zgodnie z wyrokiem WSA, Spółka, która wybrała estoński CIT nie zapłaci podatku od wydatków związanych z mieszanym wykorzystaniem samochodów przez pracowników Spółki. Należy jednak pamiętać, że pracownik nie może być jednocześnie wspólnikiem Spółki – wówczas wydatki te stanowią wypłatę ukrytego zysku.

WSA argumentował swoje stanowisko tym, że skoro nie ma przepisu – nie ma podstaw do nałożenia podatku od wydatków na firmowe samochody używane przez pracowników, niebędących wspólnikami.

Nowelizacja ustawy o CIT rozwiąże wątpliwości interpretacyjne

Warto dodać, że od 1 stycznia 2023 r. będzie obowiązywał przepis (art. 28m ust. 4a ustawy o CIT) , zgodnie z którym do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, nie będzie można zaliczać wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku:

1) w pełnej wysokości – w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie
na cele działalności gospodarczej;

2) w wysokości 50% – w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej.

Podsumowanie

Praktyczne zastosowanie przepisów ustawy o CIT wiąże się obecnie z wystąpieniem wątpliwości interpretacyjnych. Pojawiają się one w zakresie prawidłowego zaklasyfikowania wydatków ponoszonych w związku z mieszanym wykorzystaniem samochodów osobowych przez pracowników Spółek.

Stanowiska przedstawiane przez organy podatkowe wskazują, że w takiej sytuacji należy wykazać dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, który jest przedmiotem opodatkowania estońskim CIT. W jednym ze znanych nam wyroków wojewódzkiego sądu administracyjnego wskazano jednak, że dochodu takiego wykazywać nie należy z uwagi na brak przepisu nakładającego na podatnika podatek w takich sytuacjach. Jak widać, obecnie przedstawiany temat nie jest jednolicie rozstrzygnięty. Dlatego też, podatnicy występują coraz częściej z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnej w tożsamych przypadkach.

Powyższe problemy interpretacyjne zostaną jednak rozwiązane z dniem 1 stycznia 2023 roku wskutek wejścia w życie nowelizacji ustawy o CIT, zgodnie z którą do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, będzie trzeba zaliczać 50% wydatków dotyczących samochodów osobowych – w przypadku, gdy nie są one wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej.

W przypadku wystąpienia dodatkowych pytań, wątpliwości bądź zainteresowania szczegółami dotyczącymi opodatkowania w formie estońskiego CIT, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Autor

Monika Hasić

Asystent w Dziale Podatkowym

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Drożdż-Wilk
Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego, Radca Prawny
+48 604 771 251

Ostatnie artykuły z bloga

Cena usług księgowych – 5 decydujących czynników

Czy warto współpracować z biurami księgowymi? Co decyduje o cenie ich usług? Na te pytania odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.

Dobry lider umie podejmować decyzje

Podejmowanie decyzji to nieodzowna część pracy. Dobry lider wie, że musi podejmować je rozsądnie, bo w innym razie konsekwencje mogą być tragiczne.

Praca zdalna – zmiany

13 stycznia 2023 Sejm uchwalił projekt zmian w Kodeksie Pracy dotyczący pracy zdalnej. Zmiany mają wejść w życie w ciągu 2 miesięcy od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, czyli najprawdopodobniej…
{literal} {/literal}