fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Estoński CIT a mieszane wykorzystanie samochodów

samochodów

Czy Spółka, która dokonała wyboru opodatkowania estońskim CIT zapłaci podatek od wydatków związanych z mieszanym wykorzystaniem samochodów przez pracowników?

Estoński CIT cieszy się coraz większą popularnością. Podatnicy wciąż mają niestety wiele wątpliwości co do zastosowania przepisów ustawy o CIT w praktyce.

Mieszane wykorzystanie samochodów osobowych przez pracowników spółki – problemy interpretacyjne w 2022 roku

Mieszane wykorzystanie samochodów przez pracowników, to jeden z ostatnio rozpatrywanych tematów przez podatników. Skupiają się jednak na nim tównież organy podatkowe, jak i sądy administracyjne.

Niestety, na dzień dzisiejszy nie wykształciła się jednolita linia orzecznicza w tym zakresie. Problemy z interpretacją przepisów dotyczących wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą są coraz bardziej widoczne. W tym miejscu warto wskazać na stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej
z dnia 23.08.2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.182.2022.2.AK):

„Podobieństwo, jakie cechuje ukryte zyski oraz wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i brak szczegółowych przepisów odnośnie sposobu ustalania, w jakiej wysokości należy zaliczyć do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą wydatki związane z użytkowaniem samochodów osobowych dla celów mieszanych przez pracowników Spółki, nie będących wspólnikami Spółki, należy per analogiam zaliczyć do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w wysokości 50%.

W świetle powyższego, wydatki na użytkowanie samochodów osobowych przez pracowników Spółki (nie będących wspólnikami) do celów mieszanych stanowią ukryte zyski. Należy je zaliczyć do dochodów z ukrytych zysków w wysokości 50% tych wydatków
i opodatkować ryczałtem.”

Organy podatkowe a mieszane wykorzystanie samochodów osobowych

Organy podatkowe stoją zatem na stanowisku, iż mieszane użycie samochodów przez pracowników Spółki powoduje powstanie wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Posługują się one często w tym zakresie analogią do ukrytych zysków.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia z 18 października 2022 r. (sygn. akt I SA/Gd 917/22) rzuca nowe światło na kwestie podatku od wydatków związanych z mieszanym wykorzystaniem samochodów przez pracowników Spółki. WSA w Gdańsku w swoim rozstrzygnięciu uchylił bowiem zaskarżoną interpretację indywidualną oraz wskazał, że Spółka, która wybrała estoński CIT nie zapłaci podatku od wydatków związanych z mieszanym wykorzystaniem samochodów przez pracowników Spółki.

Zgodnie z wyrokiem WSA, Spółka, która wybrała estoński CIT nie zapłaci podatku od wydatków związanych z mieszanym wykorzystaniem samochodów przez pracowników Spółki. Należy jednak pamiętać, że pracownik nie może być jednocześnie wspólnikiem Spółki – wówczas wydatki te stanowią wypłatę ukrytego zysku.

WSA argumentował swoje stanowisko tym, że skoro nie ma przepisu – nie ma podstaw do nałożenia podatku od wydatków na firmowe samochody używane przez pracowników, niebędących wspólnikami.

Nowelizacja ustawy o CIT rozwiąże wątpliwości interpretacyjne

Warto dodać, że od 1 stycznia 2023 r. będzie obowiązywał przepis (art. 28m ust. 4a ustawy o CIT) , zgodnie z którym do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, nie będzie można zaliczać wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku:

1) w pełnej wysokości – w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie
na cele działalności gospodarczej;

2) w wysokości 50% – w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej.

Podsumowanie

Praktyczne zastosowanie przepisów ustawy o CIT wiąże się obecnie z wystąpieniem wątpliwości interpretacyjnych. Pojawiają się one w zakresie prawidłowego zaklasyfikowania wydatków ponoszonych w związku z mieszanym wykorzystaniem samochodów osobowych przez pracowników Spółek.

Stanowiska przedstawiane przez organy podatkowe wskazują, że w takiej sytuacji należy wykazać dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, który jest przedmiotem opodatkowania estońskim CIT. W jednym ze znanych nam wyroków wojewódzkiego sądu administracyjnego wskazano jednak, że dochodu takiego wykazywać nie należy z uwagi na brak przepisu nakładającego na podatnika podatek w takich sytuacjach. Jak widać, obecnie przedstawiany temat nie jest jednolicie rozstrzygnięty. Dlatego też, podatnicy występują coraz częściej z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnej w tożsamych przypadkach.

Powyższe problemy interpretacyjne zostaną jednak rozwiązane z dniem 1 stycznia 2023 roku wskutek wejścia w życie nowelizacji ustawy o CIT, zgodnie z którą do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, będzie trzeba zaliczać 50% wydatków dotyczących samochodów osobowych – w przypadku, gdy nie są one wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej.

W przypadku wystąpienia dodatkowych pytań, wątpliwości bądź zainteresowania szczegółami dotyczącymi opodatkowania w formie estońskiego CIT, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Autor

Monika Hasić

Asystent w Dziale Podatkowym

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Drożdż-Wilk
Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego, Radca Prawny
+48 604 771 251

Ostatnie artykuły z bloga

31 maja 2023 mija termin przekazania 75% odpisu na ZFŚS

Ile wynosi odpis podstawowy na ZFŚS?  Jak ustalić liczbę zatrudnionych? Do kiedy należy wpłacić wartość odpisu na konto bankowe? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Umowy cash pooling na gruncie podatkowym

Zastanawiasz się jak poprawić płynność finansową wewnątrz grupy kapitałowej, nie wywołując przy tym negatywnych skutków w zakresie podatków? Sprawdź nasz najnowszy artykuł i dowiedz się więcej o cash poolingu!

Nowelizacja Ordynacji podatkowej

Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!
{literal} {/literal}