CIT estoński w ujęciu rachunkowym

Jakie obowiązki rachunkowe ciążą na jednostce przechodzącej na CIT estoński? Dowiesz się z naszego najnowszego artykułu!

Podstawowym założeniem tzw. estońskiego CIT, czyli ryczałtu od dochodów spółek, jest odejście od opodatkowania dochodu rozumianego jako różnica pomiędzy przychodami podatkowymi a podatkowymi kosztami ich uzyskania na rzecz opodatkowania wyniku bilansowego w momencie wypłaty zysków ze spółki. Pomimo, że przejście na CIT estoński skutkuje znacznym uproszczeniem księgowości, wiąże się również z szeregiem wstępnych obowiązków, które muszą wypełnić osoby odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Wyodrębnienia w kapitale własnym

Zgodnie z art. 7aa ust. 1 pkt 2 Ustawy o CIT podatnik, który wybrał opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, jest obowiązany wyodrębnić w kapitale własnym spółki na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem:

a) kwotę zysków niepodzielonych i kwotę zysków podzielonych odniesione na kapitały, wypracowanych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek oraz

b) kwotę niepokrytych strat poniesionych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Uwzględniając powyższe, jednostki, które wybrały jako sposób opodatkowania od 2023 roku CIT estoński, zobowiązane są do wykazania dodatkowych pozycji kapitału własnego w bilansie sporządzanym na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Wzory bilansów zamieszczone w Ustawie o rachunkowości nie przewidują powyższych pozycji, jednak należy mieć na uwadze art. 50 UoR, zgodnie z którym informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym mogą być wykazywane z większą szczegółowością niż określona w załącznikach do ustawy, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki.

Zobowiązanie z tytułu korekty wstępnej

Podatnik, który wybrał opodatkowanie estońskim CIT, jest zobowiązany sporządzić tzw. korektę wstępną. Służy ona uzgodnieniu ewidencji pomiędzy wynikiem podatkowym i bilansowym. Do przychodów zaliczane są wówczas przychody bilansowe, niezaliczone do przychodów podatkowych oraz koszty podatkowe niezaliczone do kosztów bilansowych. Natomiast w kosztach uwzględniana jest wartość przychodów podatkowych niezaliczonych do przychodów bilansowych oraz kosztów bilansowych niezaliczanych do kosztów podatkowych.

W praktyce, powstać może zobowiązanie z tytułu korekty wstępnej, które pod warunkiem opodatkowania estońskim CIT przez 4 lata, wygasa po upływie tego okresu. Spełnia ono zatem definicje zobowiązania warunkowego, którym zgodnie z Ustawą o rachunkowości jest obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń.

Informacja dodatkowa

Znowelizowane przepisy Ustawy o CIT pociągnęły za sobą niewielkie rozszerzenie przepisów w Ustawie o rachunkowości w zakresie informacji dodatkowej i objaśnień. Podatnicy opodatkowani estońskim CIT zobowiązani są w omawianej części sprawozdania finansowego uwzględnić informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 Ustawy o CIT.

Podatek odroczony

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego powinny być rozwiązane, o ile według przewidywań zarządu w kolejnych latach spółka będzie również korzystała z opodatkowania estońskim CIT. Przy tym założeniu nie zostaną one wykorzystane w rozliczeniach podatkowych, co jest uzasadnieniem dla ich rozwiązania. Skutek rozwiązania wpłynie na wynik finansowy roku poprzedzającego rozpoczęcie opodatkowania ryczałtem.

Zachęcamy do kontaktu! Rozwiejemy wszystkie Państwa wątpliwości. Zapraszamy również do skorzystania z naszych usług eksperci Moore Polska są do Waszej dyspozycji!

Autor
Starszy Asystent w Dziale Audytu

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Zarządzający Działem Audytu, Członek Zarządu
Żywiec, Bielsko-Biała, Katowice

Może Cię zainteresować

Umowa o współpracę ze wspólnikiem – kiedy nie stanowi ukrytego zysku? Odpowiadamy w naszym najnowszym artykule!
Czy Spółka, która dokonała wyboru opodatkowania estońskim CIT zapłaci podatek od wydatków związanych z mieszanym wykorzystaniem samochodów przez pracowników?
Czy Spółka niespełniająca przesłanek wyboru estońskiego CIT może skutecznie wybrać tę formę opodatkowania? Czy możliwe jest ponowne złożenie ZAW-RD?
Czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest optymalną formą opodatkowania? Co w ryczałcie zmienia Polski Ład? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem!
28 października 2020 uchwalono projekt ustawy o zmianie ustaw o podatkach PIT i CIT oraz zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów.

Usługi