Amortyzacja samochodów osobowych – projekt zmian zasad

Zapowiadane zmiany mają na celu dostosowanie prawa do założeń zawartych w dokumencie „Dziesiątki dla elektromobilności”, w tym promocję pojazdów niskoemisyjnych.

Jak wynika z opublikowanej propozycji zmian w przepisach, rozwój elektromobilności w Polsce związany będzie jednocześnie z ograniczaniem dotychczasowych uprawnień posiadaczy osobowych samochodów spalinowych, w tym także samochodów hybrydowych. Obecne brzmienie projektowanych przepisów nie daje jednak pełnej odpowiedzi, jak po ich wejściu w życie, będą wyglądały zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych od pojazdów osobowych, do których zastosowanie znajdzie obniżony limit amortyzacji.

Projekt ustawy

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw opublikowany został na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w dniu 20 listopada 2020 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, stojące za propozycją zmian w przepisach, wraz z Ministerstwem Infrastruktury informują, że celem projektowanych przepisów jest dostosowanie ustaw do założeń, które zostały przedstawione przez Ministra Klimatu – poprzednika Ministra Klimatu i Środowiska, przyjętych w ramach „Dziesiątki dla elektromobilności”, a proponowane rozwiązania mają na celu przyspieszenie rozwoju elektromobilności w Polsce.

Jak zostało wskazane w ocenie skutków regulacji, projekt ustawy zakłada stworzenie odpowiednich bodźców dla branży motoryzacyjnej, jak i dla obywateli. Niemniej z projektowanych przepisów wynika, że bodźcem tym miałaby być także zmiana zasad amortyzacji samochodów osobowych.

Korzystniejsze zasady amortyzacji samochodów niskoemisyjnych

Projekt ustawy zakłada utrzymanie dotychczasowych zasad amortyzacji dotyczących samochodów osobowych będących pojazdami elektrycznymi. W dalszym ciągu w koszty podatkowe będą mogły zostać zaliczone odpisy amortyzacyjne od samochodów tego rodzaju do wartości 225 000 zł. Jednakże, w ramach projektu ustawy proponuje się stosowanie powyższego limitu także w przypadku samochodów osobowych będących pojazdami napędzanymi wodorem. Odpowiednie zmiany mają zostać wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pogorszenie sytuacji posiadaczy samochodów innych niż niskoemisyjne

Projekt ustawy nie ogranicza zmian jedynie do poprawy sytuacji posiadaczy samochodów niskoemisyjnych. Proponowane jest bowiem jednoczesne obniżenie limitu odpisów amortyzacyjnych z obecnie obowiązujących 150 000 zł do 100 000 zł w przypadku pozostałych samochodów osobowych, niebędących pojazdami elektrycznymi lub napędzanymi wodorem. Obniżony limit znajdzie zatem zastosowanie także do pojazdów hybrydowych. Zmiana ta ma dotyczyć zarówno podatników podatku CIT oraz podatku PIT. Proponowane zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2026 r.

Nowe zasady amortyzacji budzą wątpliwości

Co istotne, w projektowanej ustawie zabrakło odpowiednich przepisów przejściowych. Przepisy w obecnym brzmieniu, nie dają zatem pewności jakie, zdaniem projektodawców, zasady amortyzacji powinny znaleźć zastosowanie w przypadku samochodów osobowych oddanych do używania przed 1 stycznia 2026 r. W praktyce powstaną więc wątpliwości jak zaliczyć w koszty uzyskania przychodów, w drodze odpisów amortyzacyjnych, samochód inny niż niskoemisyjny, którego wartość, co prawda, nie jest wyższa od 150 000 zł, ale przekracza obniżony limit w wysokości 100 000 zł, a którego pełne ujęcie w kosztach uzyskania przychodów miałoby przypadać po dacie wejścia w życie projektowanych przepisów. Brak wskazań w projekcie ustawy może spowodować, że do pozostającej części odpisów amortyzacyjnych będzie musiała zostać zastosowana odpowiednia proporcja, pozwalająca na dokonanie odpisów amortyzacyjnych do wysokości nowego limitu.

Konsekwencje planowanych zmian

Niewątpliwie, celem projektowanych przepisów jest promocja pojazdów niskoemisyjnych. Skutki planowanych zmian w znacznym stopniu odczują jednak posiadacze pozostałych samochodów osobowych. Ponadto, z propozycją Ministerstwa Klimatu i Środowiska wiąże się wiele niepewności, które na tym etapie nie znajdują odpowiedzi.

Projekt ustawy znajduje się na etapie opiniowania.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Jak wygląda amortyzacja na gruncie podatku CIT? Jakie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne jej podlegają?
Podatek dochodowy, pośrednictwo w sprzedaży… Czy te zagadnienia dotyczą także bonów podarunkowych? Staramy się na to pytanie odpowiedzieć w naszym artykule.
Prace rozwojowe – pozycja wstydliwa w bilansie, czy duma mojej firmy? Jakie jest 5 mitów, jakim ulegają CFO w tym zakresie? Odpowiadamy!
Koniec z amortyzacją lokali mieszkalnych! To efekt wejścia w życia zmian w zakresie Polskiego Ładu. Zapraszamy na przegląd stanowisk sądów.
Już drugi rok – na mocy uchwały – decyzje wspólników o pozostawieniu zysku lub o dopłacie kapitału do podatnika zamiast wypłaty dywidendy są atrakcyjne podatkowo dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych i komandytowo-akcyjnych.
28 października 2020 uchwalono projekt ustawy o zmianie ustaw o podatkach PIT i CIT oraz zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów.

Usługi