Bony podarunkowe z perspektywy księgowego cz. II

Podatek dochodowy, pośrednictwo w sprzedaży… Czy te zagadnienia dotyczą także bonów podarunkowych? Staramy się na to pytanie odpowiedzieć w naszym artykule.

O bonach podarunkowych można pisać wiele. Najważniejsze kwestie zostały poruszone w pierwszej części, jednak niniejszy artykuł dotyczy nie mniej istotnej problematyki, a mianowicie:

  • pośrednictwa w transferze bonów oraz
  • podatku dochodowego od bonów.

Pośrednictwo w transferze bonów

Transferu bonów może dokonywać emitent we własnym imieniu lub zlecić ich dystrybucję innemu podmiotowi. W kwestii rozliczania podatku od towarów i usług (dalej VAT) ponownie należy wziąć po uwagę rodzaj bonów.

1. BON JEDNEGO PRZEZNACZENIA

Jeżeli transferu bonów jednego przeznaczenia dokonuje podatnik działający w imieniu innego podatnika, uznaje się, że taki transfer stanowi dostawę towarów lub świadczenie usług, których te bony dotyczą, dokonane przez podatnika, w imieniu którego działa podatnik (art. 8a ust. 3 ustawy o VAT). Innymi słowy dystrybutor działający na zlecenie emitenta rozlicza podatek VAT od świadczonych usług pośrednictwa, natomiast dla emitenta bonów powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży bonów. W przypadku nieodpłatnego transferu bonów jednego przeznaczenia ma miejsce nieodpłatna dostawa towarów (usług), do której odnoszą się art. 7 ust. 2–4 i art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT.

W ustawie o VAT opisany jest również przypadek, gdy transferu bonów jednego przeznaczenia na rzecz polskiego podatnika VAT dokonuje zagraniczny przedsiębiorca. Jeśli nie posiada on w Polsce siedziby oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, a miejscem dostawy towarów (świadczenia usług), których dotyczą bony, jest Polska, wówczas zobowiązanym do rozliczenia VAT od transferu bonów jest polski nabywca bonów, zarejestrowany jako podatnik VAT UE (art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 w zw. z art. 97 ust. 1 i 4 ustawy o VAT).

2. BON RÓŻNEGO PRZEZNACZENIA

Zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT, gdy transferu bonów różnego przeznaczenia dokonuje podatnik inny niż emitent, wówczas opodatkowaniu podatkiem podlegają usługi pośrednictwa oraz inne usługi, które można zidentyfikować, takie jak usługi dystrybucji lub promocji, dotyczące tych bonów. Znów zatem na emitencie ciąży obowiązek rozliczenia podatku VAT w momencie realizacji bonów różnego przeznaczenia. Transfer bonów na rzecz ich dystrybutora nie podlega opodatkowaniu.

Podatek dochodowy od bonów

W przypadku ewidencji sprzedaży istotne znaczenie ma moment uzyskania przychodu. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości (dalej UoR) przychód powstaje w chwili wydania towaru lub wykonania usługi. Z kolei według art. 12 ust. 3a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawy o CIT) najpóźniejszą datą uzyskania przychodu jest data wystawienia faktury lub uregulowania należności. Jak się można domyślić, wydanie bonu do sprzedaży nie stanowi podstawy do stwierdzenia przychodu, natomiast realizacja bonu już tak. Zatem, w przypadku podatku dochodowego, rodzaj bonu podarunkowego nie ma znaczenia – najważniejszą kwestią jest jego zrealizowanie. Może zdarzyć się jednak sytuacja, że bon nie zostanie zrealizowany w terminie – wówczas przychód należy wykazać w dniu upływu terminu jego realizacji.

W kolejnej – ostatniej już – części z serii zostaną omówione zagadnienie bonów pracowniczych.

Zachęcamy do kontaktu! Rozwiejemy wszystkie Państwa pytania. Zapraszamy również do skorzystania z naszych usług eksperci Moore Polska są do Waszej dyspozycji!

Recenzent
Menedżer Zespołu w Dziale Usług Księgowych

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Zarządzający Działem Audytu, Członek Zarządu
Żywiec, Bielsko-Biała, Katowice

Może Cię zainteresować

Bony podarunkowe to dobra forma gratyfikacji pracownika. Jednak i one nie pozostają bez konsekwencji księgowych. O jakich konsekwencjach mowa?
Dostać bon podarunkowy – świetna sprawa dla konsumentów. Jak jednak wygląda ich sprzedaż z punktu widzenia przedsiębiorców i księgowych?
Już drugi rok – na mocy uchwały – decyzje wspólników o pozostawieniu zysku lub o dopłacie kapitału do podatnika zamiast wypłaty dywidendy są atrakcyjne podatkowo dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych i komandytowo-akcyjnych.
Zapowiadane zmiany mają na celu dostosowanie prawa do założeń zawartych w dokumencie „Dziesiątki dla elektromobilności”, w tym promocję pojazdów niskoemisyjnych.
28 października 2020 uchwalono projekt ustawy o zmianie ustaw o podatkach PIT i CIT oraz zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów.
Przedstawiamy zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych wynikające z art. 24b i 24c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 30g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Usługi