Hipotetyczne odsetki kapitałowe korzyścią dla podatników CIT

Już drugi rok – na mocy uchwały – decyzje wspólników o pozostawieniu zysku lub o dopłacie kapitału do podatnika zamiast wypłaty dywidendy są atrakcyjne podatkowo dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych i komandytowo-akcyjnych.

Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie art. 15cb. pozwala na ujęcie w kosztach uzyskania przychodu hipotetycznych odsetek od dopłat wniesionych do spółki oraz zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy, jakie podatnik potencjalnie zapłaciłby, gdyby skorzystał z zewnętrznych źródeł finansowania. Regulacja prawna stanowi zachętę do akumulacji zysków w spółkach względem finansowania zewnętrznego, w którym zasadniczo odsetki obniżają podstawę opodatkowania ale stanowią również wydatek spółki.

ODSETKI OD KAPITAŁU

Momentem rozpoznania kosztów uzyskania przychodu z tytułu pozyskania kapitału jest podjęcie uchwały o przekazaniu zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy a w przypadku dopłat wspólników od momentu wpływu środków na rachunek bankowy podatnika. Zatem odsetki od kapitału stanowić mogą koszt podatkowy w roku podjęcia uchwały, wpływu dopłat wspólników oraz w kolejnych dwóch następujących po sobie latach podatkowych.

REGULACJA A PRZEPISY

Przepisy wskazują kilka warunków stosowania przytoczonej regulacji. Przede wszystkim, jest to kwotowy limit kosztów uzyskania przychodu odliczany w roku podatkowym dla jednego podatnika, który wynosi 250 tysięcy złotych. Kolejnym ograniczeniem jest zasada, iż odsetek nie nalicza się od dopłat wniesionych przeznaczonych na pokrycie straty bilansowej. Należy pamiętać, iż w przypadku, gdy wspólnicy dokonają podziału i wypłaty zatrzymanego zysku lub dopłaty kapitału zostaną im zwrócone w terminie wcześniejszym niż 3 lata, licząc od końca roku podatkowego podjęcia uchwały o zatrzymaniu zysku lub otrzymania przez podatnika dopłat korzyść podatkowa zostanie utracona. Wówczas koniecznym będzie skorygowanie kosztów uzyskania przychodów w okresie bieżącym, gdy dopłaty do kapitału zostaną zwrócone lub wypłacone zostaną wspólnikom dywidendy.

KWOTA OBNIŻAJĄCA PODSTAWĘ

Kwotę która będzie obniżała podstawę opodatkowania stanowi iloczyn stopy referencyjnej NBP obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy powiększonej o 1 punkt procentowy oraz kwoty:

  • dopłaty wniesionej do spółki,
  • zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki.

Przyjmując maksymalną limitowaną kwotę hipotetycznych odsetek, która może stanowić koszt uzyskania przychodu i konsekwencji obniża podstawę opodatkowania podatnik uzyskuje korzyść podatkową w wysokości 47,5 tysiąca złotych w danym roku podatkowym.

KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA

Czynnikiem zniechęcającym podatników do zastosowania korzyści podatkowych wynikających z art. 15cb ustawy o CIT jest wprowadzona z dniem 1 stycznia 2021 roku klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Stanowi ona o braku możliwości zastosowania regulacji w sytuacji, gdy decyzja o zatrzymaniu zysku, jak i ta o dopłacie kapitału nastąpiła w celu osiągnięcia korzyści i nie ma uzasadnionych poza podatkowych przyczyn ekonomicznych. Dotyczy to w szczególności podmiotów, które dotychczas nie dokonywały dopłat, a osiągnięte zyski przeznaczały na wypłatę dywidend.

Autor
Zastępca Dyrektora Działu Księgowego, Samodzielna księgowa

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Usług Księgowych, Prokurent
Gdańsk-Oliwa, Gdynia

Może Cię zainteresować

Analiza finansowa to w podstawa oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Czym jest zatem analiza obrotowości? Jakie są jej rodzaje?
TSUE – odsetki należą się za cały okres niezależnie przetrzymywanej nadpłaty podatku. Czego dotyczyła sprawa inwestorów i fiskusa?
Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!
Nadchodzi kolejna nowelizacja ustawy o VAT. Jeżeli działasz w sektorze e-commerce, przygotuj się na jej wdrożenie.
Jak wygląda amortyzacja na gruncie podatku CIT? Jakie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne jej podlegają?
Poznaj założenia pakietu ułatwień dla przedsiębiorców! Projekt ustawy Ministerstwa Rozwoju i Techniki ma na celu poprawić środowisko prawne i instytucjonalne polskich firm.

Usługi