Spółki komandytowe – zmiana zasad opodatkowania

Sejm przyjął nowelizację ustawy, zgodnie z którą spółki komandytowe staną się podatnikami podatku CIT. Przedsiębiorcy przygotowują się do zapowiadanych zmian.

Działalność spółek komandytowych

W ostatnich latach spółka komandytowa pozostawała popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, na koniec 2019 roku w rejestrze REGON wpisanych było 1 296,3 tys. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W stosunku do roku 2018 liczba tych podmiotów wzrosła o 3,4%. Podczas, gdy na koniec 2019 roku wzrost liczby wszystkich spółek prawa handlowego w porównaniu do 2018 roku wyniósł 6,4%, wzrost samej tylko liczby spółek komandytowych w tym okresie osiągnął poziom 13,3%.

Dlaczego przedsiębiorcy decydowali się na spółkę komandytową?

Popularność tej formy prawnej wynikała gównie z faktu ograniczonej odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki oraz z tzw. transparentności podatkowej, polegającej na opodatkowaniu podatkiem dochodowym jedynie wspólników spółki komandytowej, rozpoznających przychody i koszty podatkowe spółki proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w jej zysku.

Zmiana reguł opodatkowania

Zgodnie z uchwalonym przez Sejm w dniu 28 października 2020 r. rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, spółki komandytowe staną się podatnikami podatku CIT.

Ponadto, podatkiem CIT objęte zostaną także spółki jawne, mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach podatku CIT oraz o podatnikach podatku PIT, posiadających prawa do udziału w zysku tej spółki.

Nowe zasady opodatkowania

W wyniku opodatkowania spółki komandytowej podatkiem CIT, zasady opodatkowania będą kształtowały się odmiennie w przypadku komplementariusza oraz komandytariusza spółki.

Możliwość odliczenia od podatku dochodowego z tytułu uzyskanej przez komplementariusza dywidendy, części podatku CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, według udziału w zysku spółki komandytowej, co do zasady, spowoduje, że sytuacja komplementariusza, nie ulegnie zmianie. W konsekwencji obciążenia podatkowe komplementariusza będą zbliżone do obciążeń podatkowych ponoszonych przez wspólników spółek transparentnych podatkowo.

Sytuacja komandytariusza kształtować się będzie jednak w odmienny sposób. Nowelizacja ustawy o CIT skutkować będzie faktycznym podwójnym opodatkowaniem zysków osiąganych przez komandytariuszy, w konsekwencji opodatkowania ich zarówno na poziomie spółki komandytowej, jak i wspólnika. Zgodnie jednak z przyjętą nowelizacją przewiduje się zwolnienie od podatku dochodowego kwoty stanowiącej 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym, odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem.

Ograniczenia w możliwości korzystania ze zwolnień

Powyższe zwolnienie, nie będzie stosowane do komandytariusza spółki komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

  1. posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną będącej komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub
  2. jest członkiem zarządu: 
    1. spółki posiadającej osobowość prawną będącej komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub
    2. spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną będącej komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub
  3. jest podmiotem powiązanym z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną będącej komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

Stosowanie nowych zasad opodatkowania – dwie daty

Przepisy nowelizacji ustawy o CIT wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Spółka komandytowa może jednak postanowić, że nowe zasady opodatkowania stosowane będą dla tej spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce począwszy od dnia 1 maja 2021 r. W takim przypadku spółka komandytowa uzyskuje status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 maja 2021 r. Do dochodów wspólników spółki komandytowej uzyskanych z tytułu udziału w zyskach takiej spółki, osiągniętych przez taką spółkę przed dniem, w którym taka spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, stosuje się zasady opodatkowania w kształcie obowiązującym przed dniem, w którym taka spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Z dniem poprzedzającym dzień uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych spółka ta jest obowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Konsekwencje zmiany zasad opodatkowania

W związku z wejściem w życie nowych zasad opodatkowania dochodów wypracowywanych przez spółki komandytowe, prognozuje się znaczący spadek udziału tej formy prawnej w zakresie prowadzonych działalności gospodarczych w Polsce. 

Z punktu widzenia przedsiębiorców, atrakcyjną formą kontynuowania działalności gospodarczej prowadzonej dotychczas w formie spółki komandytowej, jest forma spółki jawnej bądź spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w zależności od zakresu i charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

Co istotne, przeprowadzenie przekształcenia formy prawnej spółki, co do zasady, jest czasochłonne i wymaga podjęcia przez spółkę działań określonych przepisami prawa handlowego.

W przypadku wątpliwości w zakresie zmian związanych z opodatkowaniem spółek komandytowych lub wyboru odpowiedniej formy prawnej dla kontynuowania działalności gospodarczej, zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Jak wygląda amortyzacja na gruncie podatku CIT? Jakie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne jej podlegają?
Serdecznie dziękujemy za udział w webinarze Moore Polska Polski Ład w praktyce – VAT, PIT, CIT. Mamy nadzieję, że dzięki nam czujecie się gotowi na nadchodzące zmiany i wiecie, jak ograniczyć potencjalne ryzyka.
Serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar Moore Polska Polski Ład w praktyce – VAT, PIT, CIT. Jeżeli chcesz przygotować się do zmian i ograniczyć ryzyka – koniecznie się zapisz.
Najważniejsze zmiany w podatku CIT, które znalazły się w najnowszej wersji ustawy programu ,,Polski Ład’’. Będą obowiązywały już od 1.01.2022 r.
Już drugi rok – na mocy uchwały – decyzje wspólników o pozostawieniu zysku lub o dopłacie kapitału do podatnika zamiast wypłaty dywidendy są atrakcyjne podatkowo dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych i komandytowo-akcyjnych.
Są Państwo gotowi na zmiany podatkowe w 2021 roku? Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem przygotowanym przez dział podatkowy Moore Polska!

Usługi