fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Polski Ład – zmiany CIT [aktualizacja]

zmiany CIT

Najważniejsze zmiany w podatku CIT, które znalazły się w najnowszej wersji ustawy programu ,,Polski Ład’’. Będą obowiązywały już od 1.01.2022 r.

Cienka kapitalizacja

Ustawa wprowadza zmiany w zakresie tzw. cienkiej kapitalizacji. Zmianie ulegnie bowiem brzmienie art. 15c ustawy CIT, zgodnie z którym podatnicy będą obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa:

  1. kwotę 3.000.000 złotych albo
  2. 30% kwoty podatkowej EBITDA.

Po zmianach niedopuszczalne będzie zatem sumowanie przedstawionych limitów.

Ponadto, zakłada się również poszerzenie wyłączeń z kosztów podatkowych. Do art. 16 ustawy CIT wprowadzano zapis zgodnie z którym za koszty uzyskania przychodów nie uważa się kosztów finansowania dłużnego uzyskanych od podmiotów powiązanych w tej części, w jakiej zostały przeznaczone bezpośrednio lub pośrednio na transakcje kapitałowe – w szczególności:  na nabycie lub objęcie udziałów (akcji), nabycie ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, wniesienie dopłat, podwyższenie kapitału zakładowego lub wykup udziałów własnych w celu ich umorzenia.

Rezygnacja z art. 15e ustawy CIT

Ustawa zakłada uchylenie art. 15e ustawy CIT, z którego wynika obowiązek wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z usługami niematerialnymi (w szczególności: usług doradczych, reklamowych, gwarancji, poręczeń) poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów z rajów podatkowych. Wyłączenie ma zastosowanie wówczas, gdy podatnik przekroczy ustawowo określony limit. Uchylenie omówionego powyżej przepisu to konsekwencja wprowadzenia nowej konstrukcji – minimalnego podatku CIT.

Minimalny podatek dochodowy

Ustawa wprowadza konstrukcję tzw. minimalnego podatku dochodowego w CIT. W myśl uchwalonych przepisów podatek od spółek będących podatnikami CIT oraz podatkowych grup kapitałowych, które w roku podatkowym:

  • poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych,
  • osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1% wyniesie 10% podstawy opodatkowania.

Przepisów dotyczących minimalnego podatku dochodowego ustawodawca nie planuje stosować,w szczególności, do: podatników, którzy w roku podatkowym rozpoczęli działalność oraz w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych następujących bezpośrednio po tym roku podatkowym, albo podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio ten rok poprzedzający.

Ukryta dywidenda

Zmiany zakładają wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych przez podatnika będącego spółką w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany z tą spółką lub ze wspólnikiem tej spółki, jeśli poniesienie tego kosztu stanowi ukrytą dywidendę.

Koszty będą stanowić ukrytą dywidendę, jeśli:

  • wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku lub
  • racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany z podatnikiem,
  • koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów,  które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika (akcjonariusza) lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem (akcjonariuszem) przed utworzeniem podatnik.

W uchwalonej ustawie wskazuje się jednak, że dwóch ostatnich z wyżej przedstawionych przesłanek nie stosuje się, jeśli:

suma poniesionych w roku podatkowym przez podatnika kosztów stanowiących ukrytą dywidendę na podstawie tych przepisów, jest niższa niż kwota zysku brutto w rozumieniu przepisów o rachunkowości, uzyskanego w roku obrotowym, w którym koszty te zostały uwzględnione w wyniku finansowym podatnika.

Wejście w życie przepisów dotyczących ukrytej dywidendy zostało odroczone i ma nastąpić dopiero z dniem 1 stycznia 2023 r.

Zmiany w podatku u źródła (WHT)

Jedną ze zmian w zakresie podatku u źródła jest poszerzenie kryteriów pozwalających na ocenę czy dochowana została należyta staranność.

Obecnie kryteriami oceny są dwa aspekty: charakter i skala działalności prowadzona przez podatnika. W wyniku wprowadzonych zmian ocenie podlegać będą także powiązania występujące między podatnikiem a płatnikiem.

Kolejną ze zmian jest zawężenie zakresu stosowania tzw. mechanizmu „pay and refund”.

Zgodnie z uchwaloną ustawą mechanizm ten znajdzie zastosowanie w odniesieniu do wyłącznie niektórych przychodów (np. z odsetek, dywidend) , które są osiągane przez nierezydentów. Ponadto, aby zastosować mechanizm niezbędne jest, aby należności wypłacane były na rzecz podmiotu powiązanego. Wyżej przedstawiane zasady nie będą jednak stosowane, jeżeli płatnik złożył oświadczenie, w którym wskazał, że:

  • posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  • po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w ustawie o CIT, nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku lub zwolnienia bądź niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W przypadku pytań  w zakresie powyższych zmian, zapraszamy do kontaktu.

Autor

Magdalena Mańska

Doradca podatkowy

 

Wsparcie merytoryczne

Paulina Markowska

Menedżer Działu Podatkowego

Zapraszamy do kontaktu

Piotr Witek
Partner Zarządzający, Biegły Rewident nr 9631, MBA, FCCA

Ostatnie artykuły z bloga

07.04.2023 Moore Polska jest zamknięte

Uprzejmie informujemy, że 7-go kwietnia 2023 roku (piątek) wszystkie biura Moore Polska są zamknięte. Zapraszamy już 11-go kwietnia!

Pakiet SLIM VAT 3

Czym jest pakiet SLIM VAT 3? Co się na niego składa? Jakie regulacje za sobą niesie? Zapraszamy do naszego artykułu!

Dobry lider, czyli… kto?

Kim tak naprawdę jest dobry lider? Jak odpowiednio zdefiniować taką osobę? A może to niedościgniony ideał, który istnieje wyłącznie w wyobrażeniach?
{literal} {/literal}