Polski Ład – zmiany CIT [aktualizacja]

Najważniejsze zmiany w podatku CIT, które znalazły się w najnowszej wersji ustawy programu ,,Polski Ład’’. Będą obowiązywały już od 1.01.2022 r.

Cienka kapitalizacja

Ustawa wprowadza zmiany w zakresie tzw. cienkiej kapitalizacji. Zmianie ulegnie bowiem brzmienie art. 15c ustawy CIT, zgodnie z którym podatnicy będą obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa:

  1. kwotę 3.000.000 złotych albo
  2. 30% kwoty podatkowej EBITDA.

Po zmianach niedopuszczalne będzie zatem sumowanie przedstawionych limitów.

Ponadto, zakłada się również poszerzenie wyłączeń z kosztów podatkowych. Do art. 16 ustawy CIT wprowadzano zapis zgodnie z którym za koszty uzyskania przychodów nie uważa się kosztów finansowania dłużnego uzyskanych od podmiotów powiązanych w tej części, w jakiej zostały przeznaczone bezpośrednio lub pośrednio na transakcje kapitałowe – w szczególności:  na nabycie lub objęcie udziałów (akcji), nabycie ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, wniesienie dopłat, podwyższenie kapitału zakładowego lub wykup udziałów własnych w celu ich umorzenia.

Rezygnacja z art. 15e ustawy CIT

Ustawa zakłada uchylenie art. 15e ustawy CIT, z którego wynika obowiązek wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z usługami niematerialnymi (w szczególności: usług doradczych, reklamowych, gwarancji, poręczeń) poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów z rajów podatkowych. Wyłączenie ma zastosowanie wówczas, gdy podatnik przekroczy ustawowo określony limit. Uchylenie omówionego powyżej przepisu to konsekwencja wprowadzenia nowej konstrukcji – minimalnego podatku CIT.

Minimalny podatek dochodowy

Ustawa wprowadza konstrukcję tzw. minimalnego podatku dochodowego w CIT. W myśl uchwalonych przepisów podatek od spółek będących podatnikami CIT oraz podatkowych grup kapitałowych, które w roku podatkowym:

  • poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych,
  • osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1% wyniesie 10% podstawy opodatkowania.

Przepisów dotyczących minimalnego podatku dochodowego ustawodawca nie planuje stosować,w szczególności, do: podatników, którzy w roku podatkowym rozpoczęli działalność oraz w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych następujących bezpośrednio po tym roku podatkowym, albo podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio ten rok poprzedzający.

Ukryta dywidenda

Zmiany zakładają wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych przez podatnika będącego spółką w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany z tą spółką lub ze wspólnikiem tej spółki, jeśli poniesienie tego kosztu stanowi ukrytą dywidendę.

Koszty będą stanowić ukrytą dywidendę, jeśli:

  • wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku lub
  • racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany z podatnikiem,
  • koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów,  które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika (akcjonariusza) lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem (akcjonariuszem) przed utworzeniem podatnik.

Wejście w życie przepisów dotyczących ukrytej dywidendy zostało odroczone i ma nastąpić dopiero z dniem 1 stycznia 2023 r.

Zmiany w podatku u źródła (WHT)

Jedną ze zmian w zakresie podatku u źródła jest poszerzenie kryteriów pozwalających na ocenę czy dochowana została należyta staranność.

Obecnie kryteriami oceny są dwa aspekty: charakter i skala działalności prowadzona przez podatnika. W wyniku wprowadzonych zmian ocenie podlegać będą także powiązania występujące między podatnikiem a płatnikiem.

Kolejną ze zmian jest zawężenie zakresu stosowania tzw. mechanizmu „pay and refund”.

Zgodnie z uchwaloną ustawą mechanizm ten znajdzie zastosowanie w odniesieniu do wyłącznie niektórych przychodów (np. z odsetek, dywidend) , które są osiągane przez nierezydentów. Ponadto, aby zastosować mechanizm niezbędne jest, aby należności wypłacane były na rzecz podmiotu powiązanego. Wyżej przedstawiane zasady nie będą jednak stosowane, jeżeli płatnik złożył oświadczenie, w którym wskazał, że:

  • posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  • po przeprowadzeniu weryfikacji, o której mowa w ustawie o CIT, nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku lub zwolnienia bądź niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W przypadku pytań  w zakresie powyższych zmian, zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Ministerstwo Finansów opublikował projekt objaśnień w sprawie WHT. Sprawdź jakie kwestie dotyczące podatku u źródła normuje.
Podatek od przerzuconych dochodów – sprawdź, czy dotyczy także Twojej spółki. Sprawdź koniecznie, na co zwrócić uwagę.
Jak wygląda amortyzacja na gruncie podatku CIT? Jakie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne jej podlegają?
Sprawdź na co należy zwrócić uwagę przy przekazywaniu nieodpłatnych świadczeń dla pracowników na gruncie VAT. Kiedy nieodpłatne świadczenie nie podlega opodatkowaniu?
Umowa o współpracę ze wspólnikiem – kiedy nie stanowi ukrytego zysku? Odpowiadamy w naszym najnowszym artykule!
Zapraszamy na drugie terminy cyklu szkoleń Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022, w tym praktyczne omówienie najistotniejszych zmian. Zobacz, co zrobić, czego unikać i na co zwrócić szczególną uwagę!

Usługi