Zmiany podatkowe 2021 – kompendium wiedzy

Są Państwo gotowi na zmiany podatkowe w 2021 roku? Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem przygotowanym przez dział podatkowy Moore Polska!
KLUCZOWE ZMIANY W ZAKRESIE OPODATKOWANIA WCHODZĄCE W ŻYCIE W 2021 R.
PODATEKZMIANAOPISWEJŚCIE W ŻYCIE
CITOPODATKOWANIE SPÓŁEK KOMANDYTOWYCHPodatnikiem podatku CIT staną się spółki komandytowe. W konsekwencji, opodatkowaniu podlegać będzie zarówno spółka, jak i jej wspólnicy. Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym będą jednak kształtować się odmiennie w przypadku komplementariuszy spółki komandytowej i komandytariuszy.

Komplementariusz będzie miał możliwość odliczenia od podatku dochodowego z tytułu uzyskanej dywidendy, części podatku CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, obliczonego na podstawie iloczynu procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki.

Faktycznemu podwójnemu opodatkowaniu podlegać będzie komandytariusz. Przewiduje się jednak zwolnienie od podatku dochodowego kwoty stanowiącej 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym, odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem.

Zwolnienie, nie będzie stosowane do komandytariusza spółki komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, który:

1. posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów w spółce posiadającej osobowość prawną będącej komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub

2. jest członkiem zarządu:
a) spółki posiadającej osobowość prawną będącej komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
b) spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną będącej komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

3.      jest podmiotem powiązanym z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów w spółce posiadającej osobowość prawną będącej komplementariuszem w tej spółce komandytowej.
1 stycznia 2021 / 1 maja 2021

Spółka komandytowa może postanowić, że nowe zasady opodatkowania stosowane będą począwszy od dnia 1 maja
2021
OPODATKOWANIE SPÓŁEK JAWNYCHW wyniku nowelizacji ustawy o CIT podatnikiem podatku CIT mogą stać się także spółki jawne. Spółka jawna uzyska status podatnika CIT, wyłącznie w sytuacji, gdy wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży informacji o wspólnikach tej spółki, będących podatnikami podatku PIT lub CIT.1 stycznia 2021
OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE SPÓŁEK NIERUCHOMOŚCI-
OWYCH
Wprowadzona została nowa definicja spółki nieruchomościowej, za którą będzie uznana w szczególności spółka, której przychody w znacznym stopniu wynikają z najmu nieruchomości, a nie spółka, która wykorzystuje nieruchomości do prowadzonej działalności produkcyjnej lub usługowej.

Spółka nieruchomościowa, której udziały są zbywane, będzie obowiązana wpłacić na rachunek urzędu skarbowego, jako płatnik, zaliczkę na podatek od dochodu z tego tytułu w wysokości 19%, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, jeżeli:

1) stroną dokonującą zbycia jest podmiot niemający siedziby lub zarządu na terytorium Polski lub osoba fizyczna niemająca miejsca zamieszkania na terytorium Polski oraz
2) przedmiotem transakcji zbycia są m.in. udziały dające co najmniej 5% praw głosu w spółce nieruchomościowej.

Spółka nieruchomościowa i jej wspólnicy będą zobowiązani, w niektórych przypadkach, złożyć informację o udziałowcach spółki nieruchomościowej.
1 stycznia 2021
INFORMACJA O STRATEGII PODATKOWEJDo sporządzenia informacji o strategii podatkowej i umieszczenia jej na stronie internetowej podatnika lub jego podmiotu powiązanego w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego będą zobowiązane:

a) Podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;

b) Podatnicy inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.

Ustawa zawiera szereg informacji, jakie muszą być ujawnione w strategii podatkowej. W terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany przekazać naczelnikowi urzędu skarbowego informację o adresie strony internetowej, gdzie została umieszczona strategia podatkowa. W przypadku nieprzekazania informacji podatnik podlega karze pieniężnej w wysokości do 250 000 zł.
1 stycznia 2021
PODATEK CUKROWYPodatek cukrowy to opłata od napojów z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących oraz kofeiny lub tauryny w produkcie gotowym do spożycia.

Opłacie cukrowej podlega wprowadzanie na rynek krajowy napojów z dodatkiem:

a) cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancji słodzących,
b)  kofeiny lub tauryny (składniki dodawane przede wszystkim do napojów energetyzujących).

Opłacie cukrowej nie będą podlegały niektóre kategorie produktów wskazane wprost w ustawie.

Na wysokość opłaty składają się głównie następujące części:
1) 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju, lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej,
2) 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju – w przeliczeniu na litr napoju.
1 stycznia 2021
OPŁATA OD ALKOHOLU SPRZEDAWANEGO W MAŁYCH OPAKOWANIACHOpłatę od napojów alkoholowych w opakowaniach o wielkości nieprzekraczającej 300 ml napoju będą zobowiązani wnieść przedsiębiorcy, którzy dostarczają tego rodzaju towary na rzecz przedsiębiorców posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Wysokość opłaty wyniesie 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach.1 stycznia 2021
BRAK MOŻLIWOŚCI ROZLICZENIA STRATY PO DOKONANIU RESTRUKTURYZACJIPrzy ustalaniu dochodu/straty stanowiącego podstawę opodatkowania nie będzie uwzględniać się strat podatnika z lat wcześniejszych, jeżeli podatnik przejął inny podmiot lub nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w tym w drodze wkładu niepieniężnego, lub otrzymał wkład pieniężny, za który nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w wyniku czego:

a) przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności gospodarczej po takim przejęciu lub nabyciu, w całości albo w części jest inny niż przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności przed takim przejęciem lub nabyciem, lub
b) co najmniej 25% udziałów podatnika posiada podmiot lub podmioty, które na dzień kończący rok podatkowy, w którym podatnik poniósł taką stratę, praw takich nie posiadały.
1 stycznia 2021
PODNIESIENIE LIMITU PRZYCHODÓW DLA STOSOWANIA STAWKI 9%W 2021 r. możliwość skorzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT obejmie większą liczbę podatników. Nowelizacja ustaw podatkowych zakłada podniesienie limitu przychodów osiąganych w roku podatkowym z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Po nowelizacji podatek CIT według stawki 9% zapłacą podatnicy, których przychody nie przekroczą wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro.1 stycznia 2021
Tzw. ESTOŃSKI CIT – RYCZAŁT OD DOCHODÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCHSpółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne, które m.in. nie posiadają udziałów w innych podmiotach i których łączne przychody z działalności z uwzględnieniem VAT nie przekroczyły w poprzednim roku 100 mln zł oraz ponoszące nakłady inwestycyjne będą miały możliwość wyboru nowego systemu rozliczeń, skutkującym przesunięciem momentu powstania obowiązku podatkowego. Podatnik zyska możliwość zapłaty podatku dopiero w momencie wypłaty zysku, a nie w momencie jego wypracowania. Rozwiązanie znajdzie zastosowanie jedynie do niektórych spółek i wymaga spełnienia szeregu warunków wskazanych w treści przepisu.

Opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 15% lub 25% na powyższych zasadach podlegać będzie dochód odpowiadający wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto przeznaczony:
a)  do wypłaty udziałowcom albo akcjonariuszom (dochód z tytułu podzielonego zysku) lub

b)na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem (dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat).
1 stycznia 2021
SPECJALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNYSpecjalny fundusz inwestycyjny może stanowić alternatywę dla estońskiego CIT. Przepisy w zakresie Funduszu są przeznaczone dla tych samych podatników i wymagają spełnienia tych samych warunków.

Skorzystanie z zasad specjalnego funduszu inwestycyjnego, w przeciwieństwie do estońskiego CIT nie pozbawia możliwości korzystania z pozostałych ulg i preferencyjnego opodatkowania.

Przyjęte przepisy dają możliwość dokonania jednorazowego zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków przeznaczonych na zakup niektórych środków trwałych, który zostanie dokonany w przyszłości, a więc wcześniejszego obniżenia podstawy opodatkowania.

Skorzystanie z zasad Funduszu jest opłacalne dla przedsiębiorców, którzy nie ponieśli jeszcze wydatków związanych z planowanymi inwestycjami w następnym roku, a w 2020 r. osiągnęli dochód. Fundusz będzie bowiem zasilany zyskiem wypracowanym w poprzednim roku podatkowym.
1 stycznia 2021
ULGA NA ROBOTYZACJĘZgodnie z założeniami ulga na robotyzację ma być zbliżona do funkcjonującej ulgi B+R i polegać na obniżeniu końcowych kosztów związanych z podjętą inwestycją.

Ulga na robotyzację ma polegać na odliczeniu od podstawy opodatkowania 50% kosztów kwalifikowanych związanych z inwestycjami w robotyzację takich jak:

a) zakup lub leasing nowych robotów i kobotów,
b) zakup oprogramowania,
c) zakup osprzętu (np. torów jezdnych, obrotników, sterowników, czujników ruchu, efektorów końcowych),
d) zakup urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
e) szkolenia dla pracowników, którzy będą obsługiwali nowy sprzęt.
Brak przepisów

Termin wejścia w życie nieznany – planowany drugi kwartał 2021 lub druga połowa 2021
PODATEK U ŹRÓDŁA / WHTW komunikacie Ministerstwo Finansów podaje, że obecnie trwają prace nad wydaniem rozporządzeń (w CIT i PIT), na podstawie których wejście w życie procedury WHT refund zostanie w określonych przypadkach odroczone do 30 czerwca 2021 r., wzorem dotychczas wydawanych rozporządzeń.2021
VATKOREKTY FAKTURZrezygnowanie z wymogu uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej od nabywającego towary lub usługi. Przepisy umożliwiają obniżenie podstawy opodatkowania już w momencie wystawienia faktury korygującej. Istnieje jednak wymóg posiadania dokumentów handlowych, w postaci aneksów umów, korespondencji handlowej, jak również dowodów zapłaty, w celu wykazania, że zasady obniżenia podstawy opodatkowania związanej z dostawą towarów lub świadczeniem usług zostały uzgodnione z nabywcą/usługobiorcą i że doszło do spełniania tych warunków.

Nabywca będzie zobowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym zostały uzgodnione warunki obniżenia podstawy opodatkowania.

W przypadku, gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy opodatkowania dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Co istotne, istnieje możliwość stosowania w 2021 r. dotychczas obowiązujących zasad ujmowania faktur korygujących „in minus”, opierających się na potwierdzeniu otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. Jednakże, wybór takiego rozwiązania, wymaga zawarcia stosownego porozumienia na piśmie przez sprzedawcę i nabywcę. Porozumienie to musi zostać zawarte przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 r.
1 stycznia 2021
PRZELICZANIE WALUTY OBCEJKwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania określone w walucie obcej mogą być przeliczane

przez podatnika na PLN zgodnie z zasadami przeliczania przychodu określonego w walucie obcej wynikającymi

z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania danej transakcji.

Wybór powyższych zasad przeliczania, skutkuje koniecznością ich stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy licząc od miesiąca, w którym dokonano ich wyboru.

W przypadku rezygnacji z powyższych zasad przeliczania, istnieje obowiązek ich stosowania jeszcze przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy licząc od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrezygnowano z zasad przeliczania.
1 stycznia 2021
WYDŁUŻENIE TERMINU NA WYWÓZ TOWARÓW DLA ZACHOWANIA STAWKI 0% VATNowe brzmienie przepisów wskazuje, że stawkę 0% podatku VAT w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymane zapłaty, jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Jeszcze w roku 2020 termin na wywóz towarów dla zachowania stawki 0 %. przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów wynosi 2 miesiące.
1 stycznia 2021
OBNIŻENIE KWOTY PODATKU NALEŻNEGOJeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w art. 86 ust. 10, 10d i 10e ustawy o VAT może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych,  a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 2 i 3 (mali podatnicy rozliczający się metodą kasową), w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Do końca 2020 r. istniała możliwość obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej wyłącznie za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.
1 stycznia 2021
SYSTEM TAX FREEObowiązująca procedura wystawiania, potwierdzania i rozliczania dokumentów TAX FREE będzie realizowana za pośrednictwem elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE, rejestrowanych w krajowym systemie służącym do obsługi dokumentów, będących podstawą dokonania zwrotu podatku VAT podróżnym, na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych (PUESC).

Rejestracja na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych możliwa będzie od 1 lipca 2021.

Sprzedawcy, od których zakup towarów daje możliwość zastosowania procedury tax free będą zobowiązani do prowadzenia, w postaci elektronicznej w systemie TAX FREE, ewidencji zawierającej dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku w systemie zwrotu podatku podróżnym, w szczególności dane:

1) dotyczące dostawy towarów i podstawy opodatkowania, kwoty podatku należnego, stawki podatku;
2) podróżnych, niezbędne do ich identyfikacji;
3) dotyczące potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej;
4) dotyczące zwrotu podatku.

Sprzedawca będzie wystawiał, z wykorzystaniem systemu TAX FREE, dokument elektroniczny TAX FREE. Sprzedawca będzie wydawał podróżnemu za jego zgodą dokument elektroniczny TAX FREE, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony, lub wydruk dokumentu elektronicznego TAX FREE
1 stycznia 2022
BREXITBREXIT· Przemieszczenie towarów pomiędzy Polską a Wielką Brytanią traktowane będzie jak eksport lub import towarów, co będzie miało konsekwencje dla stosowania stawki 0% przy eksporcie oraz rozliczania VAT z tytułu importu;

· W przypadku zwrotu podatku VAT podmiotom mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii zastosowanie znajdą procedury stosowane w przypadku podmiotów nienależących do UE;

· Brak potrzeby składania INTRASTAT dla transakcji wewnątrzunijnych;

· Sprzedaż wysyłkowa dokonana z terytorium Polski traktowana będzie jak eksport/import towarów;

· Świadczenie usług na rzecz podatników brytyjskich będzie traktowane jak świadczenie usług dla podatników z krajów trzecich, a w konsekwencji nie znajdą zastosowania unijne przepisy dotyczące świadczenia usług – brak obowiązku wykazania transakcji w informacji VAT-UE;

· Podatnik mający siedzibę w Wielkiej Brytanii będzie, miał obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego do wykonywania obowiązków w zakresie rozliczania VAT w Polsce, w sytuacji, gdy zobowiązany jest do zarejestrowania się, jako podatnik VAT czynny i nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w UE;

·  Import towarów z Wielkiej Brytanii będzie wymagał dokonania zgłoszeń celnych, skutkujących objęciem towarów procedurą celną;

· Eksport towarów do Wielkiej Brytanii będzie zgłaszany do procedury wywozu, a potwierdzeniem zakończenia procedury wywozu i wyprowadzenia towarów z obszaru celnego Unii będzie komunikat elektroniczny IE599 będący dowodem dla organu podatkowego w zakresie zastosowania 0% stawki VAT;
1 stycznia 2021

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy powyższe zestawienie także w formacie PDF:

Zapraszamy do kontaktu

Partner Zarządzający, Prezes Zarządu
Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

W erze dynamicznych zmian w przepisach podatkowych i prawnych, znalezienie zaufanego doradcy jest kluczowe dla każdego przedsiębiorstwa. Poznaj, jak Moore Polska staje się niezastąpionym partnerem w prowadzeniu biznesu.
Od kwietnia 2024 wraca 5% VAT na żywność: zmiana stawek kończy okres wsparcia w obliczu spadającej inflacji. Dowiedz się, jakie konsekwencje niesie dla konsumentów i rynku ta decyzja Ministerstwa Finansów.
Z olbrzymią przyjemnością przedstawiamy najnowszy rozdział w historii Grupy Moore Polska – uruchomienie spółki Moore Polska Tax & Legal Drożdż-Wilk, Szczesiak, Rozwadowski sp. k. Ta inicjatywa otwiera nowe możliwości dla naszych Klientów, oferując jeszcze szerszy zakres usług doradczych i większą dostępność.
Jak nowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE wpływa na odpowiedzialność za VAT z fałszywych faktur wydanych bez wiedzy pracodawcy? Dowiedz się, jakie działania mogą uchronić Twoją firmę przed niechcianymi konsekwencjami.
Zrozumienie ulg podatkowych w polskim systemie prawnym jest kluczowe dla przedsiębiorców dążących do optymalizacji swoich podatków. Istotnym instrumentem legislacyjnym, wspierającym różne aspekty gospodarcze, stanowią ulgi. Co należy o nich wiedzieć?
W naszym najnowszym artykule przedstawiamy kompleksowe omówienie teorii i praktyki związanej z Informacjami o Cenach Transferowych (TPR-C), a także zagadnienia związane z czynnym żalem, aby pomóc przedsiębiorcom radzić sobie z tymi obowiązkami podatkowymi w sposób sprawny i zgodny z aktualnymi przepisami.

Usługi