Zawieszenie biegu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych a COVID-19

Czy przepisy tzw. Tarczy 1.0 zawiesiły bieg terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych? Planowana uchwała składu 7 sędziów NSA.

Przedawnienie zobowiązania podatkowego

Zgodnie z ogólnymi zasadami, wywodzącymi się z Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

COVID-19

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, stosownie do art. 15zzr ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zawieszeniu miał ulec bieg terminów przewidzianych prawem administracyjnym. Przepis ten wszedł w życie z dniem 30 marca 2020 roku, a już dnia 16 maja 2020 roku został uchylony.

Wątpliwości dotyczące właściwej interpretacji przepisów

Powyższy przepis wywołał wiele wątpliwości na tle interpretacyjnym. Niejasne jest bowiem, czy powyższe sformułowanie „prawa administracyjnego” miało objąć również przepisy prawa podatkowego. Wobec tego, postanowieniem NSA z dnia 11 października 2022 roku I FSK 2545/21, przekazano tę sprawę do rozstrzygnięcia w uchwale składu 7 sędziów NSA.

Ustalenie właściwej wykładni powyższych przepisów niewątpliwie jest szczególnie istotną kwestią dla podatników – doprowadzi do ustalenia kiedy przedawniają się ich zobowiązania podatkowe.

Warto również zaznaczyć, że w przypadku stwierdzenia zawieszenia terminu również na gruncie przepisów podatkowych, konieczne będzie również ustalenie, czy zawieszenie to ma mieć zastosowanie jedynie na korzyść podatników, a wobec tego uwzględniać konstytucyjną zasadę ochrony praw podatników.

Uchwała składu 7 sędziów NSA – podsumowanie

W dniu 11 października 2022 roku, Naczelny Sąd Administracyjny podjął decyzję o przedstawieniu do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego następujących zagadnień budzących poważne wątpliwości:

  1. Czy przepisy Tarczy 1.0 dotyczą również wstrzymania rozpoczęcia i zawieszeniu biegu terminów przewidzianych przepisami prawa podatkowego?
  2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi dotyczącej zagadnienia pierwszego, czy przepisy te powinny być interpretowane w ten sposób, że z uwagi na wynikający z art. 2 Konstytucji RP ochronny charakter wskazanych w nich terminów, wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenia biegu tych terminów może mieć miejsce wyłącznie na korzyść podatników?

Obecnie oczekujemy na ustalenie terminu posiedzenia w sprawie uchwały, a następnie na jej opublikowanie. 

W przypadku wystąpienia dodatkowych pytań, wątpliwości bądź zainteresowania szczegółami dotyczącymi kwestii przedawnienia zobowiązań podatkowych, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Przedsiębiorco, pamiętaj o przywróceniu podstawowych terminów podatkowo administracyjnych w związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego!
Nadchodzi kolejna nowelizacja ustawy o VAT. Jeżeli działasz w sektorze e-commerce, przygotuj się na jej wdrożenie.
Poznaj założenia pakietu ułatwień dla przedsiębiorców! Projekt ustawy Ministerstwa Rozwoju i Techniki ma na celu poprawić środowisko prawne i instytucjonalne polskich firm.
Czy powróci obowiązek składania raportów o schematach podatkowych w terminach obowiązujących przed pandemią? Przypominamy o zobowiązaniach w tym zakresie.
Dnia 16 maja 2022 roku Minister Zdrowia przekształcił ze skutkiem od tego dnia stan epidemii w stan zagrożenia epidemicznego. Dokonana zmiana ma istotny wpływ na obowiązki podatkowe.
Zaległy urlop wypoczynkowy za 2017 rok. Jak reguluje go kodeks pracy? Czy pandemia SARS-CoV-2 wprowadziła zmiany w tym zakresie?

Usługi