fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Nowy rządowy pakiet ułatwień dla przedsiębiorców

pakietu

Ministerstwo Rozwoju i Techniki poinformowało o nowym projekcie ustawy. Stanowi on kolejny krok w kierunku poprawy środowiska prawnego i instytucjonalnego, w którym działają polskie firmy. Poznaj założenia pakietu ułatwień dla przedsiębiorców!

13 kwietnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy deregulacyjnej o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Przewiduje on również zmiany w prawie podatkowym. Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie uproszczeń odnoszących się do każdego etapu istnienia i prowadzenia firmy.

Cztery filary Pakietu

W odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców w projekcie przewidziane zostały przepisy, które mają na celu zmniejszenie liczby zbyt wielu wymogów regulacyjnych. To zaś w rezultacie przełoży się na oszczędności czasowe i kosztowe po stronie obywateli i przedsiębiorców. Skutkiem będą szybsze i sprawniejsze procedury administracyjne, co przełoży się również na efektywność pracy administracji publicznej. Przewiduje się, że podjęte działania będą stanowić pozytywny impuls dla przedsiębiorców oraz obywateli. Podkreśla się, iż pozytywnie wpłyną na jakość życia i poprawę warunków do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.

Projekt pakietu przewiduje cztery zasadnicze filary odnoszące się do:

 • Ułatwienia przy podejmowaniu pierwszych kroków w biznesie;
 • Prostsze zasady wykonywania działalności gospodarczej;
 • Usprawnienia na rzecz sukcesji;
 • Prawo gospodarcze przyjazne przedsiębiorcom.

Bezdyskusyjnym plusem Projektu jest idea stworzenia jednego aktu prawnego zawierającego zmiany w kilkudziesięciu ustawach, dla których głównym celem jest wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców.

Łatwe pierwsze kroki w biznesie – co proponuje Rząd?

Nowe przepisy mają ułatwić m.in.: prowadzenie działalności niezarejestrowanej, które doprecyzują przesądzenie w przepisach czy działalność tą mogą prowadzić cudzoziemcy a także czy osoby ją prowadzące powinny w obrocie gospodarczym posługiwać się NIP czy też PESEL.

Ponadto wskazano na potrzebę określenia jasnych zasad zakładania działalności gospodarczej przez osobę małoletnią. Dzięki temu młodzi przedsiębiorcy będą mogli prowadzić firmę. To zaś, przy ciągle rozwijającej się gospodarce cyfrowej, pozwoli im szybciej wejść na rynek. Jednocześnie za cel uznano wyeliminowanie prób obejścia prawa, takich jak np. rejestrowanie przez rodziców firm na 2-latków.

Prostsze zasady prowadzenia działalności gospodarczej – próba poprawy relacji między przedsiębiorcami a administracją publiczną

Ministerstwo Rozwoju i Techniki wyjaśnia, że oznacza to przede wszystkim ułatwienie w kontaktach przedsiębiorców z Urzędami poprzez:

 • zmniejszenie wzywań – ograniczenie do wizyt w wyjątkowych przypadkach a sam kontakt możliwy będzie poprzez drogę elektroniczną,
 • zawiadamianie o kontroli wraz z dołączoną listą niezbędnych dokumentów oraz informacji co usprawni przeprowadzenia kontroli w firmach,
 • zmniejszenie ilości dokumentów w formie papierowej – załączniki będą mogły być przekazywane na nośnikach elektronicznych.

Resort wskazał również na ograniczenie w posługiwaniu się pieczątką – jej brak nie będzie powodem, aby uznać pismo za niekompletne. Nie będzie można też wymagać i żądać od przedsiębiorcy posługiwania się pieczątką.

Usprawnienia na rzecz sukcesji jako kolejny filar w projekcie rządowym

Sukcesja w firmach ma zostać usprawniona za pośrednictwem:

 • automatycznego wydłużenie zarządu sukcesyjnego, które nastąpi po złożeniu wniosku w tej sprawie a nie dopiero po wydaniu postanowienia przez sąd dzięki czemu w razie potrzeby pomoże spadkobiercom w utrzymaniu firmy do czasu rozstrzygnięcia spraw spadkowych,
 • takich samych zasad korzystania z rachunku bankowego przez zarządcę sukcesyjnego jak przez przedsiębiorcę,
 • wspólnego wykonywania praw z udziałów i akcji,
 • zmniejszenia wymogów do ustanowienia zarządu sukcesyjnego, które oznacza obniżenie 85% do 75% procentowego udziału spadkobierców niezbędnych do ustanowienia zarządcy sukcesyjnego.

Przyjazne prawo gospodarcze

Ministerstwo w efekcie dialogu z przedsiębiorcami chce wprowadzić  w Prawie przedsiębiorców rozwiązania, które udoskonalą otoczenie prawne. Mowa tu o m.in. zasadzie „one in, one out”. Dzięki niej, wprowadzając jeden nowy obowiązek administracyjny, projektodawca będzie dążył do zmniejszenia innego obowiązku. Ponadto w projekcie znalazła się propozycja wprowadzenie zasady obowiązkowej oceny skutków regulacji ex post. Zgodnie z nią ocenę funkcjonowania aktu normatywnego (OSR ex post) przeprowadza się obowiązkowo w sytuacji, gdy dany akt został przyjęty w wyniku rządowego procesu legislacyjnego, w którym odstąpiono od przeprowadzenia konsultacji publicznych (nie później niż po upływie dwóch lat od wejścia w życie takiego aktu).

Resort informuje również o planowanym wprowadzeniu obowiązku cyklicznego opracowywania Polityki regulacyjnej, które przygotowywane byłoby co 4 lata. Zawierać ma określenie priorytetowych działań mających na celu poprawę otoczenia prawnego prowadzenia biznesu w Polsce. – Tłumaczy Minister TiR w komunikacie przesłanym PAP.

Zmiany również w Ordynacji Podatkowej, CIT, a także w podatkach i opłatach lokalnych

Proponowane regulacje w kwestii OP dotyczą wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego rezygnację z procedury odwoławczej od decyzji organu pierwszego stopnia w Ordynacji podatkowej, w przypadku, gdy strona zgadza się z wydanym rozstrzygnięciem i akceptuje jego treść. Analogicznie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA).

Kolejna zmiana w projekcie dotyczy raportowania schematów podatkowych i odnosi się do podpisania formularza MDR-3 przez pełnomocnika. Dotychczas jest to znacznym utrudnieniem w praktyce podmiotów gospodarczych. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy członkowie zarządu przebywają w delegacjach zagranicznych i nie mają dostępu do komputera z zainstalowaną aplikacją do obsługi podpisu elektronicznego.

W kwestii CIT-u resort dopatruje się problemu z nieprecyzyjnym, otwartym katalogiem informacji wymaganych do uwzględnienia w strategii podatkowej określonym w art. 27c ustawy o CIT. W związku z tym planuje sprecyzowanie informacji prawnopodatkowych/okoliczności faktycznych, które podatnik ma obowiązek zamieścić w strategii podatkowej poprzez ujęcie ich w katalogu zamkniętym.

W zakresie podatków lokalnych również szykują się istotne zmiany. Poruszony w projekcie problem tyczy się braku powszechnie dostępnych informacji o stawkach podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących w poszczególnych gminach. W związku z tym powstać ma jedno źródła wiedzy o stawkach podatków lokalnych, które ułatwić ma wypełnianie obowiązków podatkowych, szczególnie przez podmioty posiadające przedmioty opodatkowania na terenie kilku gmin. Proponuje się także, aby Minister właściwy do spraw finansów publicznych publikował dane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Dodatkowo w zakresie podatku rolnego i leśnego rząd proponuje się, aby średnia cena skupu żyta i drewna była ustalana na podstawie komunikatu Prezesa GUS, ogłaszanego w Monitorze Polskim, w terminie do dnia 20 lipca roku poprzedzającego rok podatkowy (zamiast obecnie obowiązującego terminu 20 października).

Podsumowanie – założenia pakietu ułatwień dla przedsiębiorców

Załozeniem pakietu ułatwień dla przedsiębiorców ma być odpowiedź na potrzeby firm, znajdujących się na różnych etapach istnienia. Dodatkowym ułatwieniem jest ujęcie zmian w jednym akcie prawnym. Obecnie propozycja rozwiązań została skierowana do uzgodnień i konsultacji, które będą trwać do 4 maja 2023 r.

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami!

Autor

Marika Witkowska

Asystent w Dziale Podatkowym

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Drożdż-Wilk
Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego, Radca Prawny
+48 604 771 251

Ostatnie artykuły z bloga

31 maja 2023 mija termin przekazania 75% odpisu na ZFŚS

Ile wynosi odpis podstawowy na ZFŚS?  Jak ustalić liczbę zatrudnionych? Do kiedy należy wpłacić wartość odpisu na konto bankowe? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Umowy cash pooling na gruncie podatkowym

Zastanawiasz się jak poprawić płynność finansową wewnątrz grupy kapitałowej, nie wywołując przy tym negatywnych skutków w zakresie podatków? Sprawdź nasz najnowszy artykuł i dowiedz się więcej o cash poolingu!

Nowelizacja Ordynacji podatkowej

Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!
{literal} {/literal}