Zniesienie stanu epidemii ma znaczenie dla obowiązków podatkowych!

Dnia 16 maja 2022 roku Minister Zdrowia przekształcił ze skutkiem od tego dnia stan epidemii w stan zagrożenia epidemicznego. Dokonana zmiana ma istotny wpływ na obowiązki podatkowe.

Z dniem 16 maja 2022 roku w Polsce przestał obowiązywać stan epidemii. Minister Zdrowia podjął decyzję o jego przekształceniu w stan zagrożenia epidemicznego.

Powyższe przekłada się bezpośrednio na obowiązki, które wynikają z przepisów prawa podatkowego. Aby móc przedstawić zmiany, jakie mają miejsce w tym zakresie warto dokonać podziału omówionych poniżej preferencji na:

 • preferencje obowiązujące do dnia 31 maja 2022 roku,
 • preferencje obowiązujące do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami!

Z jakich preferencji podatnicy mogą skorzystać wyłącznie do końca maja 2022 roku?

 1. odliczenie od podstawy obliczenia podatku darowizny gotówkowej i rzeczowej na cele związane z COVID-19

Od podstawy obliczenia podatku podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych mogą odliczyć darowizny gotówkowe i rzeczowe na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Warunki odliczenia darowizny: 

 • darowizna została przekazana maksymalnie do końca maja 2022 roku na rzecz podmiotów wskazanych w ustawie,
 • darowizna nie została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, ani nie została odliczona od przychodu lub od dochodu,
 • darowizna nie została zwrócona w jakiejkolwiek formie,
 • przekazanie darowizny zostało należycie udokumentowane.
 • jednorazowa amortyzacja środków trwałych służących do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 2020 roku do końca maja 2022 roku.

Warunki zastosowania jednorazowej amortyzacji:

 • produkowane towary mieszczą się w zakresie towarów służących przeciwdziałaniu COVID-19, które zostały wskazane w ustawie.
 • ulga B+R w działalności związanej z opracowywaniem produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą po raz ostatni w maju odliczyć od dochodu koszty kwalifikowane ponoszone na działalność B+R , której celem jest opracowywanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19.

 • IP BOX dla dochodów z kwalifikowanych IP wykorzystywanych przy przeciwdziałaniu COVID-9 u podatników podatku dochodowego od osób prawnych

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą stosować 5% stawkę podatku do opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku.

Ta preferencja dla podatników CIT wygasa jednak z końcem maja, a 5% stawkę będzie można następnie rozliczyć dopiero w rozliczeniu rocznym.

 • zwolnienie z podatku minimalnego od przychodów z budynków

Z końcem maja 2022 roku przestaje również obowiązywać zwolnienie z podatku od przychodów z budynków.

Podatek dochodowy od przychodów ze środków trwałych będących budynkiem o wartości co najmniej 10.00.000 zł, opłacają podatnicy, którzy spełniają poniższe przesłanki:

 • budynek stanowi własność lub współwłasność podatnika,
 • budynek jest składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą,
 • budynek został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze
 • budynek jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z jakich preferencji podatnicy mogą skorzystać do końca 2022 roku?

 1. ulga na złe długi

Do końca 2022 roku podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych mogą, pod warunkiem spełnienia ustawowych przesłanek, nie zwiększać podstawy opodatkowania w zaliczkach o wartość niezapłaconych, a zaliczonych do kosztów podatkowych zobowiązań w związku z wystąpieniem tzw. ulgi na złe długi.

 • podwyższone limity niektórych zwolnień z PIT

Podwyższenie limitów związanych z niektórymi zwolnieniami w PIT obowiązuje do końca 2022 roku. Mowa tutaj, w szczególności, o następujących limitach:

 • zapomogi, inne niż wymienione w pkt 26, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 9a w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 26 – w okresie od 2020 r. do końca 2022 roku, limit wynosi 3 000 zł
 • zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci otrzymane z innych źródeł, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b -w okresie od 2020 r. do końca 2022 roku, wynosi 10 000 zł;
 • wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 – w okresie od 2020 r. do końca 2022 roku, wynosi 2 000 zł;
 • IP BOX dla dochodów z kwalifikowanych IP wykorzystywanych przy przeciwdziałaniu COVID-19 u podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą stosować do końca roku 2022 5% stawkę podatku od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19, już przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku.

Jakie preferencje są nadal dostępne dla podatników?

Krótko mówiąc – preferencjami wciąż dostępnymi dla podatników pomimo odwołania stanu epidemii, są te regulacje które wprost odnosiły się do wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego. Możemy do nich zaliczyć, w szczególności, następujące punkty:

 • utrzymanie przedłużonego terminu na zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza Wykazu podatników VAT (tzw. białej listy) na formularzu ZAW-NR,
 • zawieszenie niektórych terminów w zakresie MDR,
 • możliwość posługiwania się certyfikatem rezydencji obejmującym 2019 rok, pod warunkiem uzyskania przez podmiot stosownego oświadczenia o niezmienności zawartych w nim danych,
 • utrzymanie wydłużonych terminów na wydanie interpretacji podatkowych.

W razie dodatkowych pytań dotyczących powyższych zagadnień – zapraszamy serdecznie do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Dowiedz się, jak sprzedaż kryptowalut w Polsce może być zwolniona z VAT. Praktyczne porady i doradztwo podatkowe w zakresie kryptowalut.
Od kwietnia 2024 wraca 5% VAT na żywność: zmiana stawek kończy okres wsparcia w obliczu spadającej inflacji. Dowiedz się, jakie konsekwencje niesie dla konsumentów i rynku ta decyzja Ministerstwa Finansów.
Jak nowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE wpływa na odpowiedzialność za VAT z fałszywych faktur wydanych bez wiedzy pracodawcy? Dowiedz się, jakie działania mogą uchronić Twoją firmę przed niechcianymi konsekwencjami.
Zrozumienie ulg podatkowych w polskim systemie prawnym jest kluczowe dla przedsiębiorców dążących do optymalizacji swoich podatków. Istotnym instrumentem legislacyjnym, wspierającym różne aspekty gospodarcze, stanowią ulgi. Co należy o nich wiedzieć?
Przestoje w transporcie mogą wpływać na opodatkowanie VAT. Rozważmy, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z przestoju w przypadku transportu towarów i jakie ryzyka z tym związane muszą uwzględniać firmy.
Obowiązek sporządzenia formularza TPR w przypadku spółki cywilnej. Co mówi o tym Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej? Co musisz wiedzieć? Sprawdź!

Usługi