fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Uszczelnienie luki VAT w sektorze e-commerce

e-commerce

Nadchodzi kolejna nowelizacja ustawy o VAT. Jeżeli działasz w sektorze e-commerce, przygotuj się na jej wdrożenie.

Od 2021 roku do ustawy o VAT zostały dodane częściowe rozwiązania regulujące działalność podmiotów z sektora e-commerce. Zmiany zostały wprowadzone w związku z koniecznością implementacji Dyrektywy Unijnej 2020/284 do polskiego porządku prawnego. Pakiet e-commerce dotyczy wszystkich podmiotów działających na rynku e-commerce. Obecnie rząd przyjął projekt ustawy zmieniającej ustawę o VAT w zakresie uszczelnienia luki VAT w sektorze e-commerce. Proponowane zmiany mają zostać wprowadzone 1 stycznia 2024 r.

Regulacje podatkowe sektora e-commerce w obecnym brzmieniu

Regulacje pakietu e-commerce zostały wprowadzone do polskiego obrotu prawnego przepisami ustawy o VAT. Od 1 lipca 2021 roku wszyscy podatnicy prowadzący działalność o charakterze transgranicznym powinni dokonywać zgłoszenia rejestracyjnego. Dotyczy to nawet działalności prowadzonych na niewielką skalę. Nowelizacji ustawy o VAT zakładała także:

 • unormowanie definicji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość,
 • sprzedaży na odległość towarów importowanych
 • wprowadziła integralny system ułatwiający deklarowanie i zapłatę VAT One Stop Shop (dalej OSS),
 • wprowadziła sprzedaż towarów i usług na odległość na terenie Unii Europejskiej.

W ramach systemu OSS dostępne są trzy warianty:

 • Import One Stop Shop (IOSS),
 • Union One Stop Shop (UOSS),
 • Non-union One Stop Shop (NUOSS).

Nowelizacja ustawy o podatku VAT z 2021 roku wprowadziła ułatwienia zwłaszcza w zakresie transakcji importowych. Celem tego jest efektywniejsze zarządzanie przepływem towaru między państwami a organami celnymi, a także poboru podatku VAT.

Wprowadzenie procedury Import One Stop Shop ma na celu ułatwienie zapłaty podatku oraz składania deklaracji z tytułu sprzedaży towarów na odległość. Istotne znaczenie ma także zniesienie zwolnienia z opodatkowania towarów importowanych o wartości do 22 euro – obecnie podlegają one opodatkowaniu. System IOSS wprowadza zmiany na poziomie poboru podatku, który dotychczas pobierany był w momencie importu towarów przez organy celne.

Po wprowadzeniu nowelizacji podatek VAT jest naliczany i opłacany przez system IOSS w momencie sprzedaży towaru importowanego do konsumenta z UE przez sprzedawcę mającego siedzibę na terytorium państwa trzeciego. Towary, które przejdą taką procedurę, korzystają ze zwolnienia przy imporcie, co ułatwia procedurę zwolnienia celnego towaru. Dodatkowo towary zadeklarowane w procedurze szczególnej IOSS korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT przeznaczonego dla towarów o wartości nieprzekraczającej 150 euro – oznacza to, że zniesienie zwolnienia dla towarów o wartości do 22 euro  wprowadzone nowelizacją ustawy przy spełnieniu przesłanek dla procedury szczególnej nie będzie wywodziło dla podatnika skutków podatkowo prawnych.

Należy jednak pamiętać, że w celu skorzystania ze zwolnienia podatnik jest zobowiązany do przedstawienia organowi celnemu ważnego numeru identyfikacyjnego VAT.

Nowelizacja ustawy o VAT – skutki dla sektora e-commerce

Nowelizacja ustawy o VAT w zakresie przepisów dotyczących sektora e-commerce nakłada na dostawców usług płatniczych obowiązek prowadzenia ewidencji kwartalnej płatności transgranicznych oraz odbiorców tych płatności. Obowiązek ewidencyjny dotyczyć będzie podmiotów,  które przeprowadzają w ciągu kwartału  powyżej 25 transakcji transgranicznych.

Ewidencje będą przekazywane państwowym organom podatkowym. Te następnie zostaną zobligowane do przekazywania ich do systemu CESOP w terminie do 10 dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczą.

Nowelizacja zakłada także zasadę liczenia progu transakcji transgranicznych oraz zasady określania lokalizacji płatników oraz odbiorców płatności.

System CESOP

Centralny elektroniczny system informacji o płatności ma zostać wprowadzony na mocy znowelizowanej ustawy o VAT. Głównym założeniem wprowadzenia systemu jest usprawnienie współpracy między organami administracyjnymi państw członkowskich unii w celu zwalczania oszustw podatkowych oraz eliminacji luki podatkowej w VAT. Cechą swoistą systemu jest to, że zarządzany będzie nie na poziomie krajowym, lecz unijnym. Organem zarządzającym systemem ma być Komisja Europejska. Podmioty zobowiązane będą musiały składać poprzez system CESOP informacje odnośnie transakcji transgranicznych oraz podmiotów uczestniczących w transakcjach. Za transakcje transgraniczne uznawane są takie transfery pieniężne, w przypadku których płatnik i odbiorca płatności mają siedziby na terytorium innych różnych państw członkowskich lub gdy odbiorca płatności ma siedzibę na terytorium państwa trzeciego.

Zakresem raportowania przez system CESOP objęte będą:

 • Instytucje kredytowe oraz ich oddziały, banki oraz inne podmioty objęte licencją,
 • Instytucje pieniądza elektronicznego,
 • Podmioty świadczące usługi płatnicze na podstawie zezwolenia KNF,
 • Podmioty świadczące usługi żyra pocztowego.

Podsumowanie

Konieczność ciągłych nowelizacji ustawy o VAT wynika, między innymi, z jego wrażliwości na oszustwa podatkowe. Dlatego też organy ustawodawcze nieustannie podejmują próby uszczelnienia luki w podatku VAT. Tym razem nowelizacja podyktowana jest koniecznością implementacji dyrektywy unijnej, która zakłada wymianę informacji o płatnościach podmiotów działających w sektorach e-commerce. Projekt nowelizacji ustawy trafił obecnie do Sejmu i czeka na uchwalenie. Przepisy mają być wprowadzone 1 lipca 2024 roku, jednak termin ten może ulec zmianie.

Jeżeli działasz na rynku e-commerce i masz dodatkowe pytania – serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Autor

Karolina Suska

Młodszy Specjalista w Dziale Podatkowym

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Drożdż-Wilk
Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego, Radca Prawny
+48 604 771 251

Ostatnie artykuły z bloga

31 maja 2023 mija termin przekazania 75% odpisu na ZFŚS

Ile wynosi odpis podstawowy na ZFŚS?  Jak ustalić liczbę zatrudnionych? Do kiedy należy wpłacić wartość odpisu na konto bankowe? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Umowy cash pooling na gruncie podatkowym

Zastanawiasz się jak poprawić płynność finansową wewnątrz grupy kapitałowej, nie wywołując przy tym negatywnych skutków w zakresie podatków? Sprawdź nasz najnowszy artykuł i dowiedz się więcej o cash poolingu!

Nowelizacja Ordynacji podatkowej

Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!
{literal} {/literal}