Rezerwy na niewykorzystane urlopy – dlaczego audytorzy zalecają ich tworzenie?

Mówiąc o „rezerwach” na świadczenia pracownicze, w tym na niewykorzystane urlopy, należy mieć na uwadze bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tego tytułu. Dowiedz się więcej z naszego artykułu!

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów (które potocznie nazywane są również rezerwami i wykazywane są w bilansie w pozycji rezerw) nie są tożsame z rezerwami w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Od rezerw odróżnia je bowiem fakt, że koszty objęte rozliczeniami wystąpią na pewno i z reguły nie jest możliwe, ażeby mogło się stać inaczej. Tymczasem w przypadku rezerw chodzi o zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne (por. definicja legalna zawarta w art. 3 ust. 1 pkt. 21 ustawy o rachunkowości). Stąd też rachunkowa kwalifikacja obu rodzajów kosztów powinna być przeprowadzana oddzielnie.

Podkreślić przy tym trzeba, że nie chodzi tutaj o ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w rozumieniu art. 171 § 1 k.p., ale o wynagrodzenia za czas urlopu, które nie zostały wypłacone wskutek niewykorzystania tej przerwy w świadczeniu pracy.

Wykorzystanie urlopu z poprzedniego roku

Kontynuowanie zatrudnienia w kolejnym roku nakazuje bowiem zgodnie z art. 168 k.p. udzielenie urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 k.p. najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Charakterystyczną cechą urlopu wypoczynkowego jest to, że udziela go się w naturze, co skutkuje obowiązkiem wypłaty wynagrodzenia urlopowego.

Oznacza to, że pracodawca zobowiązany jest w kolejnym roku udzielić nie tylko urlopu należnego oraz wypłacić z tego tytułu wynagrodzenie urlopowe, ale dodatkowo udzielić urlopu zaległego i wypłacić w związku z tym faktem zaległe wynagrodzenie urlopowe za ten okres.

W tym kontekście wypłatę świadczeń z tytułu niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych należy uznać za pewną, tym bardziej że jest ona skutkiem wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 168 k.p.

Ponadto należy mieć na uwadze, że dokonywanie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynika z zasady współmierności, natomiast tworzenie rezerw jest wypełnieniem zasady ostrożnej wyceny.

Biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dokonuje się w przypadku wynagrodzenia należnego za czas niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, których dokonuje się w celu przyporządkowania kosztów do okresu, w którym pracownik pracował, a nie w którym przebywał na urlopie.

W zakresie dotyczącym wynagrodzeń urlopowych zastosowanie znajduje art. 6 oraz 39 ust. 2 ustawy o rachunkowości, Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 oraz MSR 19.

Zgodnie z art. 39 ust. 2 powoływanej ustawy „Jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:

  1. ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, a kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,
  2. z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, a także przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku…

Zobowiązania, o których mowa w ust. 2 pkt 2, wykazuje się w bilansie jako rezerwy na zobowiązania.”

Reasumując, przyszłe świadczenie wynagrodzenia urlopowego powinno zostać zaliczone do kosztów okresu, w którym pracownik pracował bez wykorzystania urlopu (ponieważ wymagała tego od niego np. sytuacja finansowa jednostki, zwiększona aktywność jednostki w tym okresie, konieczność wykonania przez jednostkę planowych zleceń, decyzja kierownictwa o konieczności pracy i nieudzieleniu urlopu, itp.) i powiązanie w ten sposób kosztu z przychodami tego okresu (kiedy pracownik wykonywał swoją pracę), a nie okresu kiedy przebywał na urlopie.

Skutki rozliczeń międzyokresowych 

Obrazowo przedstawiając skutki rozliczeń międzyokresowych rozliczeń kosztów niewykorzystanych urlopów, można to ująć w następujący sposób: w jednym roku koszty wynagrodzeń zawierać będą np. 13. miesięcznych pensji pracownika, a w roku następnym koszty zostaną obciążone 11 pensjami pracownika (11 miesięcy pracy, 1 miesiąc przebywania na urlopie), pomimo wypłacania mu wynagrodzenia urlopowego. Wypłata wynagrodzenia urlopowego spowoduje wykorzystanie utworzonej rezerwy, ale nie obciąży kosztów okresu, w której jest wypłacana.

Ponieważ w powoływanym przepisie nie wysłowiono expressis verbis uprawnienia do wynagrodzenia za czas niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, to na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości, zastosowanie w zakresie nieuregulowanym będą znajdowały Krajowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

Zgodnie z paragrafem 3.14. Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6, „bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu przyszłych świadczeń na rzecz pracowników:

a)    dokonywane są w szczególności z tytułu: niewykorzystanych urlopów, odpraw emerytalnych i rentowych, nagród jubileuszowych,

b)    niewykorzystany urlop to urlop za dany rok kalendarzowy i lata poprzednie, niewykorzystany przez pracownika do dnia 31 grudnia, przy uwzględnieniu stanu na dzień bilansowy w przypadku gdy rok obrotowy jest różny od kalendarzowego.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów niewykorzystanych urlopów w szczególności są dokonywane na urlopy pracowników produkcyjnych, pobierających wynagrodzenie uzależnione od efektów pracy (np. akordowe). Celem ich dokonywania jest właściwe odniesienie kosztów do okresu, w którym jednostka faktycznie uzyskuje efekty pracy pracowników.,”

W Standardzie wskazano w szczególności (a więc nie tylko) na pracowników produkcyjnych wynagradzanych akordowo, dlatego że w przypadku tych pracowników występują największe różnice w kwotach miesięcznych wynagrodzeń, a tym samym największy wpływ na wartość utworzonych rezerw.

Jednakże naszym zdaniem, w każdym przypadku należy ocenić, czy wpływ niewykorzystanych urlopów jest istotny dla oceny sytuacji finansowej i wyniku finansowego jednostki.

Podobne uregulowania znajdziemy w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, gdzie zgodnie z § 10 MSR 19, „jeśli pracownik wykonywał pracę na rzecz jednostki gospodarczej w ciągu okresu obrotowego, jednostka powinna ująć przewidywaną nie zdyskontowaną wartość krótkoterminowych świadczeń, które zostaną wypłacone w zamian za tę pracę…. jako zobowiązanie (bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów), oraz jako koszty, chyba że inny Międzynarodowy Standard Rachunkowości wymaga uwzględnienia tych świadczeń w koszcie wytworzenia składnika aktywów (zob. na przykład MSR 2 Zapasy” i MSR 16 ,,Rzeczowe aktywa trwałe”) lub to dopuszcza.

Zgodnie z paragrafem 11. „Jednostka gospodarcza powinna ujmować przewidywane koszty krótkoterminowych świadczeń pracowniczych w formie płatnych nieobecności na podstawie paragrafu 10 w następujący sposób:

a)    w przypadku kumulowanych płatnych nieobecności – gdy pracownicy wykonywali pracę, która zwiększa ich uprawnienia do przyszłych płatnych nieobecności oraz

b)    w przypadku niekumulowanych płatnych nieobecności – z chwilą wystąpienia nieobecności.”

Do kumulowanych płatnych nieobecności Standard zalicza właśnie wynagrodzenie za czas nieobecności z tytułu urlopu.

W tym świetle jest bezsporne, że z tytułu wynagrodzeń za czas urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego należy dokonać biernego rozliczenia międzyokresowego kosztów.

Jeżeli macie jakiekolwiek dodatkowe pytania – serdecznie zapraszamy do kontaktu. Specjaliści i eksperci Moore Polska są do Waszej dyspozycji! 

Zapraszamy do kontaktu

Partner Zarządzający, Prezes Zarządu
Poznań

Może Cię zainteresować

Odkryj, jak zespół Moore Polska nie tylko przetrwał dekady na dynamicznym rynku audytowym, ale też jak dzięki wspólnym wartościom i stawianiu na nieustający rozwój zdobywa coraz wyższe pozycje w prestiżowych rankingach. Ta historia to dowód na to, że prawdziwa pasja i zrozumienie potrzeb rynku prowadzą do rzeczywistego sukcesu.
W obliczu rosnących wyzwań rynkowych, audyt finansowy staje się fundamentem budowania zaufania i zapewniania zrównoważonego rozwoju każdej przedsiębiorczej jednostki. Moore Polska, z unikatowym 35-letnim doświadczeniem, oferuje usługi audytorskie, które nie tylko gwarantują zgodność z przepisami, ale również przyczyniają się do optymalizacji i stabilności operacyjnej firm, kładąc solidne podstawy dla ich przyszłego wzrostu.
Czym powinna kierować się Twoja firma przy doborze odpowiedniego biegłego rewidenta? Niską ceną za przeprowadzony audyt? Niewielką odległością od siedziby przedsiębiorstwa? A może prywatnymi animozjami?
Jakie są cele rewizji finansowej? Co ma na celu badanie sprawozdań finansowych? Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia ekspertów w tym zakresie?
Nowe wymogi otrzymania dopłat do cen gazu i prądu w 2023 r. Projekt programu wymaga opinii biegłego rewidenta już przy składaniu wniosku.
W Rankingu audytorów „Rzeczpospolitej” 2023 Moore Polska znalazła się na 9. pozycji, awansując o jedno oczko względem zeszłego roku. To kolejny triumf naszego zespołu!

Usługi