Lidia Skudławska

Partner Zarządzający, Prezes Zarządu
Biegły Rewident nr 9500
ul. Główna 6, 61-005 Poznań
pn–pt 8:00–16:00

Biografia

Jestem absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i członkiem rad nadzorczych. Od ponad 30 lat jestem biegłym rewidentem i profesjonalnym księgowym. Tytuł biegłego rewidenta uzyskałam w 2000 roku, łącząc zdobywanie uprawnień i wyzwania zawodowe z wychowaniem dwóch córek. W 1989 r. zostałam współzałożycielem i Prezesem Zarządu grupy spółek doradczych Morison Finansista w Poznaniu, która w roku 2021 połączyła swoje siły ze grupą spółek Moore Rewit, stając się od 2022 r. Moore Polska.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie rewizji finansowej i rachunkowości. Specjalizuję się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej według MSSF (w tym spółek giełdowych) oraz ustawy o rachunkowości, doradztwie w procesie fuzji i przejęć, przekształceń, podziałów oraz wnoszenia aportów, przygotowywaniu części finansowej prospektów emisyjnych, przeprowadzania analiz ekonomiczno-finansowych, wycen przedsiębiorstw i udziałów, znaków towarowych i praw autorskich.

Zarządzam całą firmą, uczestniczę w kluczowych projektach i koordynuje prace zespołów rewizyjnych. Czuwam nad jakością prac biegłych rewidentów. Biorę również udział w doradztwie biznesowym dla klientów.

Posiadam duże doświadczenie dydaktyczne w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych.

Konferencje organizowane przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów – wielokrotny panelista,

Prelekcje na Kongresie Patriotyzmu Ekonomicznego

Coroczne szkolenia organizowane przez Morison Finansista Audit w zakresie rachunkowości i audytu:

 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych – „Akcja bilans”
 • Ustawa o rachunkowości, MSR/MSSF – aktualizacja wiedzy,
 • Międzynarodowe Standardy Badania – aktualizacja wiedzy,
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych – „Akcja bilans”
 • Ustawa o rachunkowości, MSR/MSSF – aktualizacja wiedzy,
 • Międzynarodowe Standardy Badania – aktualizacja wiedzy,

Prowadzenie wykładów w ramach corocznych obligatoryjnych szkoleń w zakresie doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, od 2002 r. o następującej tematyce:

 • Inne usługi biegłego rewidenta
 • Połączenia i podział jednostek gospodarczych
 • Ryzyko badania – procedury szacowania i dokumentowania
 • MSR 36 Utrata wartości aktywów
 • Procedury badania sprawozdań finansowych według MSRF
 • MSR/MSSF – Nowe regulacje
 • Normy wykonywania zawodu i nowe zasady etyki w Polsce a Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej
 • Dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdania finansowego
 • Zasady sporządzania i prezentacji sprawozdań jednostkowych wg MSR i MSSF
 • Organizacja systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej w podmiocie badanym,
 • Instrumenty finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości,
 • Badanie małych i średnich jednostek z zastosowaniem polskich i międzynarodowych standardów rewizji finansowej,
 • Ryzyko badania sprawozdań finansowych w warunkach kryzysu gospodarczego –płynność i wycena,
 • Kontrakty długoterminowe,
 • Zmiana zasad polityki rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym,
 • Wybrane problemy z zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów i MSKJ 1

Ukończony kurs „Akademia trenera” w PIBR

2017 – Brązowa Odznaka PIBR

 • coroczne obligatoryjne szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów,
 • MSB w praktyce- szkolenie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (FRTAP),
 • Aktualizacja wiedzy z zakresu MSSF– szkolenie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (FRTAP),
 • Konferencja MSSF: Niedawne zmiany, trwałe korzyści – Centrum ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego,
 • Debata ACCA – Rola audytu we wzmacnianiu stabilności finansowej – dyskusja wokół Zielonej Księgi Komisji Europejskiej,
 • „Wprowadzenie do tematyki Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej” – Kontrola jakości badania – szkolenie realizowane w ramach współpracy z Ministerstwem Finansów oraz Bankiem Światowym w oparciu o Szwajcarsko-Polski Program Współpracy w zakresie projektu „Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym”,
 • udział w konferencjach w Pradze i Poznaniu organizowanych przez East West Management Institute w ramach Programu Partnerzy na rzecz stabilności finansowej na temat Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
 • Kurs z MSR/MSSF na podstawie programu ACCA – organizowany przez SKwP Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Warszawie,
  zdobycie uprawnień Certyfikowanego Doradcy ASO,
 • Ukończony kurs „Akademia trenera” w PIBR

Badania, koordynacja badań oraz kontrola jakości prac biegłych rewidentów

Spółki giełdowe

 • GINO ROSSI S.A.,
 • WITTCHEN S.A.,
 • PL S.A.,
 • NANOGROUP S.A.
 • DGA S.A.,
 • INC S.A.,
 • SONEL S.A.,
 • ZPC OTMUCHÓW S.A.
 • ZASTAL S.A.,
 • WERTH HOLZ S.A.
 • VAKOMTEK S.A.

Pozostałe podmioty

 • MIASTO POZNAŃ – badanie zbiorczego sprawozdania finansowego za lata 2011-2013,
 • POLSKIE RADIO S.A.,
 • HÖRMANN POLSKA sp. z o.o.
 • KOLEJE WIELKOPOLSKIE sp. z o.o.
 • TOTALIZATOR SPORTOWY sp. z o.o.,
 • AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH w Warszawie,
 • POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,
 • TELEWIZJA POLSKA S.A. w Warszawie,
 • MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o.o.,
 • RUCH S.A.,
 • MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE sp. z o.o. w Warszawie,
 • AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO w Warszawie,
 • ENERGA S.A. w Gdańsku (dawniej Koncern Energetyczny ENERGA S.A.) – badanie skonsolidowanego i łącznego sprawozdania finansowego oraz spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej,
 • KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN w Kleczewie,
 • KOMPANIA WĘGLOWA S.A. w Katowicach
 • ZESPÓŁ ELEKTROWNI OSTROŁĘKA SA w Ostrołęce,
 • ELEWARR sp. z o.o.,
 • MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE w Poznaniu sp. z o.o.,

i wiele innych spółek prawa handlowego

Szkoły wyższe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu.
 • Uniwersytet Politechnika Warszawska,
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • Politechnika Poznańska,
 • Akademia Rolnicza w Poznaniu,
 • Wojskowa Akademia Techniczna,

Sektor finansowy i ubezpieczeniowy

 • TUW „REJENT-LIFE”
 • Dom Maklerski INC S.A.
 • Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa w Sopocie – wycena wartości na potrzeby testu na utratę,
 • Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa w Sopocie – opinia z zakresu rachunkowości na temat ujęcia bilansowego skutków poniesienia dodatkowej odpowiedzialności w wysokości odpowiadającej wartości nadobowiązkowych udziałów,
 • Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa w Sopocie – badanie wybranych pozycji sprawozdania finansowego KS SKOK,
 • Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Szczecinie,
 • Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. w Poznaniu,
 • koordynacja prac i weryfikacja wyników badania w ramach kontraktu PHARE na audyt Małopolskiego Banku Regionalnego wraz ze 185 zrzeszonymi bankami spółdzielczymi, sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla regionu Małopolskiego,

Ponadto badanie sprawozdań finansowych wielu

 • Instytucji kultury,
 • Szpitali, SPZOZ, NZOZ,
 • Zakładów i jednostek budżetowych,
 • Fundacji, stowarzyszeń,
 • Spółek kościelnych osób prawnych,
 • oraz Audyty wykorzystania środków unijnych, państwowych i grantów

Inne projekty – koordynacja i weryfikacja

 • badanie kilkudziesięciu planów przekształceń, połączeń oraz wartości wkładów niepieniężnych do spółek akcyjnych,
 • audyt rekompensaty – Koleje wielkopolskie sp. z o.o., KOMBUS sp. z o.o.
 • przygotowanie części finansowej prospektu emisyjnego WITTCHEN S.A. za lata 2012–2014,
 • doradztwo w procesie przygotowanie części finansowej prospektu emisyjnego LINETECH S.A. (2015 r.)
 • przygotowanie części finansowej prospektu emisyjnego WITTCHEN S.A. za lata 2008–2010 sporządzonego zgodnie z MSSF oraz informacji pro forma i prognoz zamieszczonych w prospekcie – zatwierdzonym przez KNF,
 • przygotowanie części finansowej prospektu emisyjnego PIECOBIOGAZ S.A. za lata 2005–2007 oraz prognozy zamieszczone w prospekcie emisyjnym – zatwierdzonym przez KNF,
 • audyt działalności Spółki Polskie Radio S.A. za lata 2006–2008,
 • doradztwo w zakresie finansów i rachunkowości w procesie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala w Gorzowie Wlkp.,
 • udział w pracach doradczych przy wprowadzaniu klientów na rynek New Connect – Spółka Morison Finansista Corporate Finance jest Autoryzowanym Doradca na rynku New Connect.
 • koordynacja prac i weryfikacja wyników badania w ramach kontraktu PHARE na audyt Małopolskiego Banku Regionalnego wraz ze 185 zrzeszonymi bankami spółdzielczymi, sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla regionu Małopolskiego,
 • wyceny wartości Spółek, wartości udziałów, know how, znaków towarowych i praw autorskich,
 • diagnoza stanu i opracowanie kierunków restrukturyzacji dla Szpitali w Żarach i w Lubsku, w Międzychodzie, Sulechowie, Drezdenku, Czarnkowie, Słubicach.,

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uprawnienia biegłego rewidenta

Specjalizacje

 • rachunkowość i sprawozdawczość finansowa – PSR, MSR/MSSF,
 • badanie sprawozdań finansowych, kontrola jakości prac biegłych rewidentów,
 • koordynowanie pracą zespołów rewizyjnych badających jednostki wielooddziałowe,
 • prospekty emisyjne – część finansowa,
 • przeprowadzanie analiz ekonomiczno – finansowych,
 • wyceny przedsiębiorstw,
 • programy restrukturyzacyjne, opracowanie strategii działania,
 • doradztwo w procesie fuzji i przejęć, przekształceń,
 • doradztwo i szkolenia z zakresu MSR/MSSF oraz MSRF.

Usługi