Czy jesteś gotowy poznać cele rewizji finansowej?

Jakie są cele rewizji finansowej? Co ma na celu badanie sprawozdań finansowych? Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia ekspertów w tym zakresie?

Bezpośrednim celem rewizji finansowej jest poprawa wiarygodności informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym, która ma na celu zmniejszenie ryzyka, że inwestor bądź wierzyciel podejmie złą decyzję z powodu niedokładnych lub niejasnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.

W celu ochrony interesariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego niezbędna staje się opinia niezależnego eksperta, którym jest biegły rewident, o wiarygodności informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. Jednym z założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej jest wierna prezentacja, która wymaga, aby sprawozdanie finansowe rzetelnie odzwierciedlało sytuację majątkowo-finansową jednostki. Sprawozdanie finansowe zweryfikowane przez bezstronnego i niezależnego eksperta budzi znacznie większe zaufanie.

Jakie są cele rewizji finansowej?

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i stabilizacji obrotu gospodarczego oraz ochrony praw inwestorów, wierzycieli, pracowników ważna jest rewizja finansowa, która ma na celu potwierdzenie, że zbadane sprawozdanie finansowe:

  • Przedstawia  rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień bilansowy oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych.
  • Zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości oraz z przyjętą przez jednostkę polityką rachunkowości.
  • Jest zgodne z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa oraz umową spółki,
  •  Zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego powinno dostarczyć również wystarczających dowodów badania do stwierdzenia, że kontynuacja działalności jednostki w niezmienionym istotnie zakresie nie jest zagrożona w ciągu 12 najbliższych miesięcy od dnia, na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe.

Wsparcie biegłego rewidenta

Biegły rewident świadczy swoje usługi na podstawie umowy podpisanej ze spółką, której sprawozdanie finansowe zobowiązuje się zbadać lecz to osoby i jednostki, które podejmują decyzje gospodarcze na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego oraz opinii biegłego rewidenta są rzeczywistymi odbiorcami pracy biegłego rewidenta. Biegli rewidenci muszą wzbudzać w społeczeństwie pełne zaufanie, jest to podstawa rewizji finansowej.

Badanie sprawozdań finansowych należy do usług atestacyjnych, które zgodnie z przepisami prawa zastrzeżone są dla biegłego rewidenta.

Chcesz skorzystać z pomocy doświadczonych, profesjonalnych biegłych rewidentów widzących i rozumiejących więcej? Skorzystaj ze wsparcia Moore Polska! Skontaktuj się z nami już dzisiaj.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Zarządzający Działem Audytu, Członek Zarządu
Żywiec, Bielsko-Biała, Katowice

Może Cię zainteresować

W obliczu rosnących wyzwań rynkowych, audyt finansowy staje się fundamentem budowania zaufania i zapewniania zrównoważonego rozwoju każdej przedsiębiorczej jednostki. Moore Polska, z unikatowym 35-letnim doświadczeniem, oferuje usługi audytorskie, które nie tylko gwarantują zgodność z przepisami, ale również przyczyniają się do optymalizacji i stabilności operacyjnej firm, kładąc solidne podstawy dla ich przyszłego wzrostu.
Mówiąc o „rezerwach” na świadczenia pracownicze, w tym na niewykorzystane urlopy, należy mieć na uwadze bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tego tytułu. Dowiedz się więcej z naszego artykułu!
Niezależność biegłego rewidenta jest kluczowa dla zapewnienia uczciwych i wiarygodnych ocen sprawozdań finansowych przedsiębiorstw oraz zaufania społeczeństwa do rachunkowości. Wszak jest to zawód zaufania publicznego.
Czym powinna kierować się Twoja firma przy doborze odpowiedniego biegłego rewidenta? Niską ceną za przeprowadzony audyt? Niewielką odległością od siedziby przedsiębiorstwa? A może prywatnymi animozjami?
Nowe wymogi otrzymania dopłat do cen gazu i prądu w 2023 r. Projekt programu wymaga opinii biegłego rewidenta już przy składaniu wniosku.
W Rankingu audytorów „Rzeczpospolitej” 2023 Moore Polska znalazła się na 9. pozycji, awansując o jedno oczko względem zeszłego roku. To kolejny triumf naszego zespołu!

Usługi