Dlaczego niezależność biegłego rewidenta jest istotna?

Niezależność biegłego rewidenta jest kluczowa dla zapewnienia uczciwych i wiarygodnych ocen sprawozdań finansowych przedsiębiorstw oraz zaufania społeczeństwa do rachunkowości. Wszak jest to zawód zaufania publicznego.

Niezależność biegłego rewidenta jest kluczowym elementem rzetelnej oceny finansowej. Biegły rewident jako osoba zaufania publicznego pełni istotną rolę w systemie rachunkowości i kontroli finansowej. Musi wzbudzać w społeczeństwie przekonanie, iż niezależnie od jakichkolwiek nacisków zawsze będzie postępować uczciwie i bezstronnie. 

Takie zachowanie jest określanie mianem niezależności i jest kluczowe dla zapewnienia uczciwych i wiarygodnych ocen sprawozdań finansowych przedsiębiorstw oraz zaufania społeczeństwa do rachunkowości. Innymi cechami charakteryzującymi osobę na stanowisku biegłego rewidenta są: obiektywizm, profesjonalizm i priorytet interesu społecznego.

W swojej pracy musi przestrzegać kodeksu etyki oraz dążyć do ciągłego poszerzania swojej wiedzy, aby świadczone usługi były na najwyższym poziomie. Zawód ten charakteryzuje się wyjątkowym zaufaniem pomiędzy klientem a biegłym rewidentem, przestrzeganiem tajemnicy zawodowej, nieposzlakowaną opinią społeczeństwa oraz zachowywaniem należytej staranności.

W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej znaczeniu niezależności biegłego rewidenta, jej głównym aspektom oraz sposobom, w jakie jest utrzymywana.

Niezależność biegłego rewidenta definicja

 Niezależność biegłego rewidenta odnosi się do jego zdolności do wykonywania swoich obowiązków zawodowych z obiektywizmem i niezależnością od wszelkich stron trzecich, które mogłyby wpłynąć na jego osąd lub ocenę. Biegły rewident musi unikać konfliktów interesów, presji związanych z wynagrodzeniem lub jakimkolwiek innym czynnikiem, który mógłby wpłynąć na jego zdolność do wydawania niezależnych opinii. Nie może on również wykonywać innych usług finansowych np. prowadzić ksiąg rachunkowych badanej jednostki.

Niezależność biegłego rewidenta ma fundamentalne znaczenie dla wiarygodności sprawozdań finansowych. W rzeczywistości to właśnie niezależność pozwala biegłemu rewidentowi na ocenę księgowych procedur i dokumentacji, bez obaw o naciski ze strony zarządu lub innych interesariuszy. Ta niezależność jest podstawą zaufania, jakim cieszą się sprawozdania finansowe.

Niezależność umysłu i wizerunku Kodeks etyki

  • Niezależność umysłu (mentalna) to stan umysłu, który umożliwia wydanie opinii bez pozostawania pod różnego rodzaju wpływami podważającymi zawodowy osąd. Innymi słowy, biegły rewident musi wykazywać obiektywizm, zawodowy sceptycyzm oraz uczciwość podczas formułowania osądu.
  • Niezależność wizerunku – to unikanie faktów i okoliczności, które są na tyle znaczące, że racjonalna i dobrze poinformowana strona trzecia skłonna byłaby uznać, że uczciwość, obiektywizm lub zawodowy sceptycyzm firmy, lub członka zespołu wykonującego badanie zostały naruszone.

W praktyce, biegli rewidenci przestrzegają niezależności poprzez ścisłe stosowanie kodeksów etycznych i standardów zawodowych, takich jak Międzynarodowe Standardy Badania oraz Międzynarodowy Kodeks Etyki Zawodowych Księgowych. Ponadto, w celu zachowania niezależności firmy audytorskie stosują systemy wewnętrznej kontroli jakości, wdrażając procedury postępowania, które pomagają w identyfikowaniu, zagrożeń, ocenie ich znaczenia oraz zastosowaniu zabezpieczeń w celu  wyeliminowania potencjalnych zagrożeń dla niezależności lub ich zredukowania do minimalnego poziomu.

Warto podkreślić, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie przed rozpoczęciem zlecenia badania składają oświadczenia o spełnieniu wymogów niezależności pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Podsumowanie: niezależność biegłego rewidenta 

Niezależność biegłego rewidenta jest kluczowym elementem zapewnienia rzetelności wydawanych opinii do sprawozdań finansowych. Biegli rewidenci muszą przestrzegać surowych standardów i etycznych zasad, aby ją utrzymać. Dzięki temu mogą dostarczać niezależne i wiarygodne opinie, co stanowi fundament uczciwego funkcjonowania rynków finansowych i gospodarki jako całości.

Chcesz skorzystać z pomocy doświadczonych, profesjonalnych biegłych rewidentów? Skorzystaj ze wsparcia Moore Polska! Skontaktuj się z nami już dzisiaj. 

__________________________________________________

Bibliografia:

  1. J. Pfaff, Rewizja finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020
  2. J. Pfaff, Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2007
  3. Międzynarodowy kodeks etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowe standardy niezależności)

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Zarządzający Działem Audytu, Członek Zarządu
Żywiec, Bielsko-Biała, Katowice

Może Cię zainteresować

Czym powinna kierować się Twoja firma przy doborze odpowiedniego biegłego rewidenta? Niską ceną za przeprowadzony audyt? Niewielką odległością od siedziby przedsiębiorstwa? A może prywatnymi animozjami?
Jakie są cele rewizji finansowej? Co ma na celu badanie sprawozdań finansowych? Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia ekspertów w tym zakresie?
Ile kosztują usługi audytorskie? Co wpływa na wybór danej firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego? Na te pytania odpowiada Piotr Witek.
Z niezwykłą przyjemnością informujemy, iż Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o. powołało Pana Michała Ossowskiego na Członka Zarządu Spółki.

Usługi