Dopłaty do cen gazu i prądu 2023 – audyt już w pierwszym kroku

Nowe wymogi otrzymania dopłat do cen gazu i prądu w 2023 r. Projekt programu wymaga opinii biegłego rewidenta już przy składaniu wniosku.

Do 30 czerwca rząd planował uruchomienie programu „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023”. Pula pomocy ma być większa niż w poprzedniej edycji programu, sięgając tym razem 5 mld zł. Do dziś prace legislacyjne nie zostały zakończone. Strona ministerialna opisuje jedynie istotę rozwiązań ujętych w projekcie. Projekt, jaki trafił w maju b.r. do prekonsultacji, zawierał więcej szczegółów. Jednym z nich jest obowiązek, aby do wniosku o przyznanie pomocy dołączyć opinię niezależnego biegłego rewidenta o sprawozdaniu w zakresie kluczowych danych zawartych we wniosku.

Nowość wobec poprzedniej edycji pomocy

W poprzednie edycji raport niezależnego biegłego rewidenta wymagany był na etapie rozliczania otrzymanej pomocy. Obecnie już składając wniosek o przyznanie pomocy należy dołączyć do niego przede wszystkim:

– sprawozdanie beneficjenta przedstawiające przyjęte założenia, wykorzystane dowody oraz dokonane obliczenia w zakresie poniesionych kosztów zakupu energii elektrycznej lub gazu ziemnego, a także dowody spełnienia warunków i kryteriów udzielenia pomocy, oraz

– raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302, z późn. zm.), opracowanej zgodnie z regulacjami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) – „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych”, przyjętego uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 r., z późn. zm., w zakresie oceny sprawozdania, o którym mowa w pkt 3 (powyżej).

 Niepewny kształt projektu

Nie znamy ostatecznego kształtu programu po etapie konsultacji i ewentualnych poprawek. Tymczasem wydaje się, że projekt powinien zostać uchwalony dosłownie „na dniach”, z uwagi na krótki termin zgłaszania wniosków przewidywany w projekcie.

Terminy trudne do spełnienia

Pierwszym okresem wnioskowanym ma być okres zakończony 30.06.2023 roku, zaś wniosek ma być składany w okresie 45 dni od ostatniego dnia okresu wnioskowanego. (wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane). Oznacza to, że wnioski wobec pierwszego okresu wnioskowanego powinny zostać złożone do dnia 15 sierpnia – już teraz dla wielu będzie to okres trudny do spełnienia.

Wyzwaniem może okazać się również zdobycie stosownego raportu biegłego rewidenta w tak krótkim czasie.

Warto przygotować się wcześniej

Niestety nie ma pewności, jaki będzie ostateczny kształt projektu i jego wymogi. Jednak w związku z krótkim okresem na złożenie wniosku oraz nowymi wymogami, niezbędne może okazać się odpowiednio wcześniejsze przygotowanie danych i dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku. 

Moore Polska, dzięki doświadczeniu audytów z poprzedniej edycji programu, oferuje wsparcie w zakresie audytu danych objętych wnioskiem. Odpowiednio wczesne zainteresowanie się tematem zwiększać będzie prawdopodobieństwo uzyskania wsparcia. Serdecznie zachęcamy zatem do kontaktu z nami!

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Zarządzający Działem Audytu, Członek Zarządu
Żywiec, Bielsko-Biała, Katowice

Może Cię zainteresować

Mówiąc o „rezerwach” na świadczenia pracownicze, w tym na niewykorzystane urlopy, należy mieć na uwadze bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tego tytułu. Dowiedz się więcej z naszego artykułu!
Czym powinna kierować się Twoja firma przy doborze odpowiedniego biegłego rewidenta? Niską ceną za przeprowadzony audyt? Niewielką odległością od siedziby przedsiębiorstwa? A może prywatnymi animozjami?
Jakie są cele rewizji finansowej? Co ma na celu badanie sprawozdań finansowych? Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia ekspertów w tym zakresie?
W Rankingu audytorów „Rzeczpospolitej” 2023 Moore Polska znalazła się na 9. pozycji, awansując o jedno oczko względem zeszłego roku. To kolejny triumf naszego zespołu!
3 lutego 2023 oddział PIBR w Gdańsku świętował swoje 30-lecie. Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć Piotra Witka, Prezesa Regionalnej Izby oraz gospodarza spotkania. Z tej okazji udzielił również wywiadu, do którego obejrzenia serdecznie zachęcamy.
Ile kosztują usługi audytorskie? Co wpływa na wybór danej firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego? Na te pytania odpowiada Piotr Witek.

Usługi