PGK jako forma planowania podatkowego

Zastanawiasz się jak poprawić płynność finansową wewnątrz grupy kapitałowej, nie wywołując przy tym negatywnych skutków w zakresie podatków? Sprawdź nasz najnowszy artykuł i dowiedz się więcej o cash poolingu!

Podatkowe Grupy Kapitałowe zyskują coraz większą popularność wśród podatników CIT,. Wynika to głównie z nowelizacji przepisów ustawy, która od 2021 roku wprowadziła znaczne ułatwienia dotyczące warunków jej utworzenia. Jednym z największych korzyści utworzenia grupy jest wspólne rozliczenie podatku dochodowego.

Należy jednak pamiętać, że pojęcie PGK zostało unormowane na gruncie ustawy o CIT. Oznacza to, że jej podmiotowość ma zastosowanie jedynie w stosunku do praw i obowiązków wynikających z tej ustawy. Podmioty wchodzące w skład grupy zachowują autonomię podatkową w zakresie innych ustaw podatkowych.

Warunki utworzenia PGK

Do utworzenia Podatkowej Grupy Kapitałowej konieczne jest spełnienie szeregu przesłanek. Jednym z czynników determinujących możliwość utworzenia grupy jest forma prawna spółek chcących zawrzeć umowę. PGK może być zawiązana wyłącznie przez spółki powiązane kapitałowo prowadzone w formie:

  • Spółki akcyjnej,
  • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • Prostej spółki akcyjnej.

Kolejną przesłanką utworzenia PGK jest minimalna wartość kapitału zakładowego każdej ze spółek, która w wyniku nowelizacji ustawy została zmniejszona z 500 000 złotych do 250 000 złotych. Obecnie dzięki przytoczonej zmianie więcej spółek może korzystać z uproszczeń przewidzianych dla takiej formy umownej.

W celu utworzenia grupy należy także określić, która ze spółek będzie pełniła funkcję podmiotu dominującego. Realizacja praw i obowiązków podatkowych w zakresie obliczenia, poboru oraz wpłaty podatku CIT, a także innych obowiązków określonych przepisami Ordynacji będzie spoczywała właśnie na tym podmiocie.

Ustawodawca w art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. b CIT, określił warunek posiadania minimum 75% udziałów przez spółkę dominującą w kapitale zakładowym spółek zależnych.

Oprócz powyższych przesłanek warunkiem, który także musi być spełniony, aby podmioty powiązane kapitałowo mogły utworzyć PGK jest brak występowania zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa.

Zawarcie umowy jako obligatoryjny warunek związania PGK

PGK działa na podstawie zawartej umowy. Spółki są zobligowane do zawarcia pisemnej umowy na okres minimum 3 lat podatkowych. Spółka dominująca ma obowiązek zgłoszenia podpisanej umowy do właściwego ze względu na miejsce jej siedziby, naczelnika urzędu skarbowego. Organ ten jest właściwy dla grupy w sprawach podatku dochodowego oraz składania sprawozdań finansowych spółek wchodzących w skład grupy. Umowa musi zostać zgłoszona minimum 45 dni przed rozpoczęciem roku podatkowego PGK.

Do elementów obligatoryjnych umowy należą:

  • Wykaz spółek wchodzących w skład PGK oraz określenie ich kapitału zakładowego,
  • Informacje o udziałowcach posiadających co najmniej 5% udziałów spółek PGK oraz wysokości ich udziału w kapitale zakładowym,
  • Określenie czasu trwania umowy,
  • Określenie przyjętego przez grupę roku podatkowego.

PGK jako narzędzie planowania podatkowego w CIT

Istotną przesłanką utworzenia przepisów normujących PGK jest wprowadzenie uproszczeń w zakresie rozliczania podatku CIT w stosunku do podmiotów wchodzących w jej skład. Opodatkowaniu podlega dochód, rozumiany jako nadwyżka sumy dochodów wszystkich spółek wchodzących w skład grupy uzyskanych z danego źródła przychodów, nad sumą ich strat poniesionych ze źródła tych przychodów łącznie wypracowanych przez spółki. Jeżeli za rok podatkowy suma strat poniesionych z danego źródła przychodów przez spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej przekracza sumę dochodów uzyskanych z tego źródła, różnica stanowi stratę podatkowej grupy kapitałowej poniesioną ze źródła przychodów.

W przypadku wystąpienia straty u PGK dochód osiągnięty w roku podatkowym przez PGK może zostać obniżony o stratę z tego źródła przychodów poniesioną w okresie przed utworzeniem PGK.

Dokumentacja cen transferowych, a PGK

Co do zasady transakcje zawierane pomiędzy członkami grupy nie podlegają pod obowiązek dokumentacyjny w zakresie cen transferowych. Należy jednak pamiętać, że nie wyłącza to konieczności stosowania cen rynkowych w toku transakcji dokonywanych pomiędzy jej członkami. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku zawierania transakcji między członkami grupy z podmiotami powiązanymi niewchodzącymi w jej skład. W transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi z poza grupy, gdy wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym przekroczy ustawowe progi przewidziane odpowiednio dla transakcji usługowych, towarowych, finansowych oraz innych, spółki mają obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych na zasadach określonych w ustawie.

Rozliczenie podatku od towarów i usług pomiędzy członkami grupy

Ze względu na to, że regulacje dotyczące PGK zostały unormowane na gruncie ustawy o CIT, należy domniemać, iż podmiotowość grupy znajduje zastosowanie jedynie w granicach tej ustawy. Oznacza to, że w przypadku innych rozliczeń podatkowych, takich jak podatek od towarów i usług, spółki wchodzące w skład grupy zachowują autonomię podatkową. Przez autonomię podatkową należy rozumieć sytuację, w której spółki rozliczają się z podatku VAT na zasadach przewidzianych tą ustawą niezależnie od swojego statusu i przynależności do Podatkowej Grupy Kapitałowej. W ustawie o podatku od towarów i usług ustawodawca przewidział odrębne narzędzie ułatwiające planowanie podatkowe, wprowadzając regulacje dotyczące Grupy VAT.

Więcej informacji o Grupie VAT w kolejnym artykule.

Podsumowanie

Utworzenie Podatkowej Grupy Kapitałowej może okazać się korzystną formą legalnej optymalizacji podatkowej podatku dochodowego. Wpływa na to skonsolidowany sposób rozliczenia dochodu spółek wchodzących w jej skład. Warto więc przyjrzeć się regulacją dotyczącym jej utworzenia. Istotne są także korzyści, jakie może przynieść nie tylko w stosunku do rozliczenia CIT. Warto także zwrócić uwagę na szereg ułatwień związanych z obowiązkami dokumentacyjnymi w TP.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji! Jeżeli jesteś zainteresowany utworzeniem Podatkowej Grupy Kapitałowej serdecznie zachęcamy do kontaktu.

Autor
Młodszy Specjalista w Dziale Podatkowym

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Zastanawiasz się nad wyborem CIT-u estońskiego? Nie wiesz, jakie zagrożenia i ograniczenia ze sobą niesie? Chcesz wiedzieć więcej o CIT estońskim? Koniecznie przeczytaj nasz artykuł i ściągnij broszurę zespołu Moore Polska Tax & Legal!
Zachowanie obiektywnych warunków transakcji między podmiotami powiązanymi to jedno z największych wyzwań współczesnych przedsiębiorców. Poznaj kluczowe aspekty cen transferowych i dowiedz się, jak uniknąć nadmiernych obowiązków dokumentacyjnych, z pomocą ekspertów podatkowych Moore Polska.
W obliczu ciągłych zmian w świecie biznesu, efektywne zarządzanie finansami staje się fundamentem sukcesu. Odkryj, jak projekt OPTIMAlnie – z systemu Comarch ERP OPTIMA – otwiera drzwi do doskonalenia procesów księgowych i finansowych.
Zrozumienie ulg podatkowych w polskim systemie prawnym jest kluczowe dla przedsiębiorców dążących do optymalizacji swoich podatków. Istotnym instrumentem legislacyjnym, wspierającym różne aspekty gospodarcze, stanowią ulgi. Co należy o nich wiedzieć?
W naszym najnowszym artykule przedstawiamy kompleksowe omówienie teorii i praktyki związanej z Informacjami o Cenach Transferowych (TPR-C), a także zagadnienia związane z czynnym żalem, aby pomóc przedsiębiorcom radzić sobie z tymi obowiązkami podatkowymi w sposób sprawny i zgodny z aktualnymi przepisami.
Obowiązek sporządzenia formularza TPR w przypadku spółki cywilnej. Co mówi o tym Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej? Co musisz wiedzieć? Sprawdź!

Usługi