Dokumentacja konsolidacyjna – ułatwienie czy zbędna konieczność?

Chociaż przygotowanie dokumentacji konsolidacyjnej może wydawać się czasochłonne i zbędne – tak naprawdę niesie za sobą wiele zalet i szereg usprawnień.

Spółki sporządzające skonsolidowane sprawozdanie finansowe mogą postrzegać dokumentację konsolidacyjną, jako kolejny czasochłonny dokument. Nierzadko nawet uznawany za dokument, który nie przekłada się bezpośrednio na jakość sprawozdania. W rzeczywistości jednak, dobrze przygotowana dokumentacja konsolidacyjna niesie za sobą wiele zalet i szereg usprawnień. 

Czy sporządzanie dokumentacji konsolidacyjnej jest obowiązkowe?

W § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych wyszczególnione zostało, że to na jednostce dominującej ciąży obowiązek sporządzenia i aktualizacji dokumentacji konsolidacyjnej.

Ustawodawca nie dopuścił zatem do dowolności w tym zakresie. Należy wyraźnie podkreślić, że jest to nałożony prawem obowiązek.

Co powinna obejmować dokumentacja konsolidacyjna?

Z uwagi na szerokie spektrum możliwych transakcji i powiązań w grupach kapitałowych ustawodawca wyszczególnił w sposób bardzo pobieżny, co dokumentacja konsolidacyjna zawierać powinna. Należy zawrzeć tam miedzy innymi:

  1. sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym;
  2. sprawozdania finansowe jednostek podporządkowanych dostosowane do zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy konsolidacji;
  3. sprawozdania finansowe jednostek podporządkowanych przeliczane na walutę polską;
  4. wszelkie korekty i wyłączenia dokonywane w celu konsolidacji, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
  5. obliczenia wartości godziwej aktywów netto jednostek podporządkowanych;
  6. obliczenia wartości firmy oraz ujemnej wartości firmy i ich odpisów, w tym z tytułu trwałej utraty wartości;
  7. obliczenie kapitałów mniejszości;
  8. obliczenie różnic kursowych z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych, wyrażonych w walutach obcych.

Warto podkreślić, że nie jest to katalog zamknięty. Każda spółka może w miarę własnych potrzeb dostosować kształt dokumentacji konsolidacyjnej do własnych potrzeb, poszerzając ją w istotnych dla siebie obszarach.

Ukończona dokumentacja konsolidacyjna powinna zostać podpisana przez osobę sporządzającą oraz przez zarząd jednostki dominującej.

Jakie są korzyści z przygotowanie dokumentacji konsolidacyjnej?

Warte podkreślenia jest, że w czytelny sposób przygotowana dokumentacja konsolidacyjna przyspiesza prace podczas sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Przekłada się także na zmniejszenie obciążenia służb księgowych podczas rewizji sprawozdania przez firmy audytorskie. Dodatkowo, pozwala w chronologiczny sposób prześledzić wszelkie korekty konsolidacyjne, które w niektórych przypadkach powtarzane są od kilkunastu lat. Jest to ważne szczególnie, w okresie zmiany na kluczowych stanowiskach księgowych nie zachwieje płynnością prac w dziale.

W przypadku dodatkowych pytań związanych z dokumentacją konsolidacyjną, zapraszamy do kontaktu z naszym działem audytu.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu
Gdańsk

Może Cię zainteresować

Mówiąc o „rezerwach” na świadczenia pracownicze, w tym na niewykorzystane urlopy, należy mieć na uwadze bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tego tytułu. Dowiedz się więcej z naszego artykułu!
Czym powinna kierować się Twoja firma przy doborze odpowiedniego biegłego rewidenta? Niską ceną za przeprowadzony audyt? Niewielką odległością od siedziby przedsiębiorstwa? A może prywatnymi animozjami?
Jakie są cele rewizji finansowej? Co ma na celu badanie sprawozdań finansowych? Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia ekspertów w tym zakresie?
Analiza finansowa to w podstawa oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Czym jest zatem analiza obrotowości? Jakie są jej rodzaje?
Nowe wymogi otrzymania dopłat do cen gazu i prądu w 2023 r. Projekt programu wymaga opinii biegłego rewidenta już przy składaniu wniosku.
W Rankingu audytorów „Rzeczpospolitej” 2023 Moore Polska znalazła się na 9. pozycji, awansując o jedno oczko względem zeszłego roku. To kolejny triumf naszego zespołu!

Usługi