Analiza rentowności a zdolność kredytowa

Analiza finansowa to w podstawa oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Czym jest analiza rentowności? Jakie są jej rodzaje?

Analiza rentowności – kryteria

Ponieważ ostatecznym celem działalności gospodarczej jest osiągnięcie zysku, to jego mierzenie staje się pierwszoplanowym celem zarówno dla analityków z zewnątrz, jak i dla zarządzających firmą. W zależności od potrzeb rentowność może być mierzona przez odniesienie dochodów firmy do wielkości sprzedaży, wielkość aktywów oraz do kapitału według księgowej lub rynkowej ceny akcji. Następujące wskaźniki pozwalające na dokonanie oceny rentowności według jednego lub wszystkich poniższych kryteriów:

  1. ROE,
  2. ROA,
  3. Marża zysku operacyjnego,
  4. Marża zysku netto.

ROE

Wskaźnik ROE (ang. return on equity), czyli stopa zwrotu z kapitału własnego lub rentowność kapitału własnego, jest miarą rentowności w biznesie, informującą o tym, ile zysku udało się spółce wygenerować z jej kapitału własnego. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym bardziej korzystna jest sytuacja finansowa firmy. Wyższa efektywność wykorzystania kapitału własnego oznacza, że firma jest w stanie osiągnąć większy zysk w porównaniu do kapitału, który został do niej wniesiony. 

Wyższa rentowność kapitału własnego może prowadzić do możliwości uzyskania większej nadwyżki finansowej i, w konsekwencji, wyższych dywidend dla akcjonariuszy. ROE to kluczowy wskaźnik, który pozwala inwestorom i zarządowi firmy ocenić, jak skutecznie firma generuje zyski z dostępnych jej zasobów kapitałowych. Optymalne zarządzanie tym wskaźnikiem może wpłynąć na długoterminową stabilność i rozwój przedsiębiorstwa.

rentowności

Rysunek 11 źródło: Wikipedia, opr. wł.

ROA

Wskaźnik ROA (ang. return on assets) to wskaźnik rentowności aktywów. Stanowi on stosunek zysku netto spółki do wartości jej aktywów. Może być także obliczany jako iloczyn wskaźnika rentowności sprzedaży oraz wskaźnika obrotu aktywów. 

Wskaźnik ROA jest używany do oceny zdolności spółki do generowania zysków oraz efektywnego wykorzystania swojego majątku. Im wyższa wartość wskaźnika ROA, tym lepsza jest sytuacja finansowa spółki, ponieważ oznacza to, że firma osiąga wyższy zysk w relacji do posiadanych aktywów. Ten wskaźnik jest szczególnie ważny dla instytucji finansowych, które rozważają udzielenie kredytu, ponieważ pozwala im ocenić zdolność spółki do spłaty zadłużenia na podstawie wydajności jej aktywów.

rentowności

Rysunek 12 źródło: Wikipedia, opr. wł.

Marża zysku operacyjnego

Wskaźnik marży zysku operacyjnego jest to miara, która relacjonuje zysk operacyjny przedsiębiorstwa (inne określenie na zysk EBIT – zysk przed opodatkowaniem i odsetkami) do jego przychodów ze sprzedaży. Wskaźnik ten informuje o tym, ile zysku operacyjnego generuje jeden złoty przychodów ze sprzedaży. Wyższa wartość wskaźnika oznacza, że firma osiąga wyższy zysk operacyjny w stosunku do swoich przychodów, co sugeruje wyższą efektywność operacyjną przedsiębiorstwa.

rentowności

Rysunek 13 źródło: Wikipedia, opr. wł.

Marża zysku netto

ROS (return on sales) lub marża zysku netto. Jest to wskaźnik rentowności, który mierzy, ile procent zysku netto pozostaje w przedsiębiorstwie w stosunku do jego przychodów ze sprzedaży. Wskaźnik rentowności sprzedaży oblicza się jako stosunek zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży. Informuje on o tym, ile procent przychodów sprzedażowych zostaje jako zysk netto po odliczeniu wszystkich kosztów, w tym podatków. 

Wyższa wartość tego wskaźnika wskazuje na lepszą kondycję finansową przedsiębiorstwa, ponieważ oznacza większą marżę zysku po odliczeniu kosztów. Zmniejszenie wskaźnika może sugerować konieczność osiągnięcia większej sprzedaży w celu uzyskania tej samej kwoty zysku. Wskaźnik rentowności sprzedaży to istotny wskaźnik analizy finansowej, który pomaga ocenić efektywność operacyjną i zdolność firmy do osiągania zysku na podstawie jej przychodów ze sprzedaży.

rentowności

Rysunek 14 źródło: Wikipedia, opr. wł.

Podsumowanie

Zaprezentowane miary analityczne (Analiza finansowa, Analiza zadłużenia, Analiza obrotowości oraz Analiza rentowności) pomagają ocenić obecne wyniki podmiotów oraz przewidzieć ich przeszłość, nie dają jednak ostatecznych wskazówek co do konkretnego działania. 

Przy wyborze interpretacji wskaźników należy zwrócić uwagę na cechy firmy i warunki, w jakich ona działa. Aby ustalić tendencje, należy zbadać porównywalne wskaźniki wcześniejszych okresów finansowych. Można też porównać dane z konkurencyjnych podmiotów w celu ustalenia względnej sprawności analizowanej firmy.

Masz dodatkowe pytania? Analiza rentowności nie jest dla Ciebie jasna? Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami! Nasi specjaliści i eksperci są do twojej dyspozycji.

Autor
Asystent w Dziale Usług Księgowych

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Zarządzający Działem Usług Księgowych, Członek Zarządu
Warszawa, Łódź

Może Cię zainteresować

Przestoje w transporcie mogą wpływać na opodatkowanie VAT. Rozważmy, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z przestoju w przypadku transportu towarów i jakie ryzyka z tym związane muszą uwzględniać firmy.
Polskie firmy, niektóre boleśnie doświadczone przez pandemię covid-19, a następnie przez sytuację w Ukrainie, inflację, a nawet zmiany podatkowe, coraz częściej zmuszone są podjąć trudną decyzję o likwidacji swojej działalności. Nie jest ona łatwa i wiąże się z szeregiem obowiązków, począwszy od prawnych, wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, a kończąc na księgowych, które narzuca ustawa o rachunkowości.
Analiza finansowa to w podstawa oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Czym jest zatem analiza obrotowości? Jakie są jej rodzaje?
Analiza finansowa to w podstawa oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Czym jest analiza zadłużenia? Jakie są jej rodzaje?
Analiza finansowa to podstawa oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Czym jest analiza płynności? Jakie są jej rodzaje?
Frankowiczu, czy pozwałeś już swój nieuczciwy bank? Jeżeli nie, czas to zrobić! Kolejna wygrana przed TSUE to dobry znak dla osób posiadających kredyty we frankach.

Usługi