Analiza zadłużenia a zdolność kredytowa

Analiza finansowa to w podstawa oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Czym jest analiza zadłużenia? Jakie są jej rodzaje?

Wskaźniki zadłużenia charakteryzują stopień zasilania podmiotu ze źródeł zewnętrznych szczególnie w stosunku do zaangażowanego kapitału własnego. W tym obszarze wyróżnia się natomiast najczęściej następujące wskaźniki:

  1. Zadłużenie ogólne,
  2. Zadłużenie kapitału własnego,
  3. Zadłużenie długoterminowe,
  4. Zadłużenie środków trwałych.

Zadłużenie ogólne

Wskaźnik ogólnego zadłużenia (ang. debt ratio, DR) to wskaźnik finansowy wyrażający proporcję kapitałów obcych (zobowiązań) wobec aktywów przedsiębiorstwa. Wskaźnik ogólnego zadłużenia dostarcza więc ogólnego obrazu struktury finansowania aktywów przedsiębiorstwa. Jego wartość wskazuje zatem na stopień zadłużenia firmy. Wyższa wartość wskaźnika oznacza większe ryzyko dla kredytodawców. Stąd przyjęto, że wartość tego wskaźnika przekraczająca 0,67 wskazuje na istniejące nadmierne ryzyko kredytowe. Niski poziom wskaźnika sygnalizuje natomiast większą samodzielność finansową przedsiębiorstwa. 

Ważne jest jednak zrozumienie, że ustalony punkt odniesienia (norma) nie jest równoznaczny z optymalną strukturą finansowania. Ta zależy bowiem od wielu czynników, takich jak koszt kapitału oraz generowana stopa zwrotu (rentowność ekonomiczna, wskaźnik rentowności aktywów) przez przedsiębiorstwo. Ostateczny wybór struktury finansowania powinien uwzględniać balans między tymi czynnikami.

analiza zadłużenia

Rysunek 4 źródło: Wikipedia, opr. wł.

Zadłużenie kapitału własnego

Wskaźnik ogólnego zadłużenia dostarcza informacji na temat poziomu zadłużenia kapitałów własnych w przedsiębiorstwie oraz relacji między kapitałami obcymi a kapitałami własnymi jako źródłem finansowania Zwyczajowo przyjmuje się, że wartość tego wskaźnika nie powinna przekraczać 1,0 dla przedsiębiorstw dużych i średnich oraz 3,0 dla przedsiębiorstw małych. To stanowi swoistą granicę, która wskazuje na akceptowalny poziom zadłużenia względem kapitału własnego w zależności od rozmiaru przedsiębiorstwa. Oprócz tego, wskaźnik ten pomaga w ocenie stabilności finansowej firmy oraz ryzyka związanego z jej strukturą finansowania. Niższa wartość wskaźnika może wskazywać na większą samodzielność finansową przedsiębiorstwa, podczas gdy jego wyższa wartość może sugerować większe ryzyko finansowe związane z nadmiernym zadłużeniem. 

analiza zadłużenia

                                                                                       

Rysunek 5 źródło: Wikipedia, opr. wł.

Zadłużenie długoterminowe

Wskaźnik, nazywany także wskaźnikiem zadłużenia, wskaźnikiem ryzyka lub wskaźnikiem dźwigni finansowej, dostarcza informacji o poziomie, w jakim zobowiązania długoterminowe są pokrywane kapitałem własnym. Zgodnie z ustaloną normą, wartość tego wskaźnika powinna znajdować się w zamkniętym przedziale. W przypadku przekroczenia wartości 1,0 uważa się, że przedsiębiorstwo jest silnie zadłużone.

analiza zadłużenia

Rysunek 6 źródło: Wikipedia, opr. wł.

Zadłużenie środków trwałych

Wskaźnik wypłacalności przedsiębiorstwa, nazywany również wskaźnikiem pokrycia długoterminowego zadłużenia aktywami trwałymi, dostarcza informacji na temat stopnia, w jakim zobowiązania długoterminowe są zabezpieczone przez aktywa trwałe. Wskaźnik ten służy do oceny, czy kredyty zaciągnięte przez firmę mają wystarczające zabezpieczenie w postaci aktywów trwałych. Wyższa wartość wskaźnika wskazuje na lepsze zabezpieczenie długoterminowego zadłużenia poprzez trwałe aktywa. Jest to ważny wskaźnik, który pomaga ocenić zdolność przedsiębiorstwa do spłacania długoterminowych zobowiązań na podstawie posiadanych aktywów trwałych.

analiza zadłużenia

Rysunek 7 źródło: Wikipedia, opr. wł.

Masz dodatkowe pytania? Analiza zadłużenia nie jest dla jasna? Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami! Nasi specjaliści i eksperci są do twojej dyspozycji.

Autor
Asystent w Dziale Usług Księgowych

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Zarządzający Działem Usług Księgowych, Członek Zarządu
Warszawa, Łódź

Może Cię zainteresować

Przestoje w transporcie mogą wpływać na opodatkowanie VAT. Rozważmy, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z przestoju w przypadku transportu towarów i jakie ryzyka z tym związane muszą uwzględniać firmy.
Polskie firmy, niektóre boleśnie doświadczone przez pandemię covid-19, a następnie przez sytuację w Ukrainie, inflację, a nawet zmiany podatkowe, coraz częściej zmuszone są podjąć trudną decyzję o likwidacji swojej działalności. Nie jest ona łatwa i wiąże się z szeregiem obowiązków, począwszy od prawnych, wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, a kończąc na księgowych, które narzuca ustawa o rachunkowości.
Analiza finansowa to w podstawa oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Czym jest analiza rentowności? Jakie są jej rodzaje?
Analiza finansowa to w podstawa oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Czym jest zatem analiza obrotowości? Jakie są jej rodzaje?
Analiza finansowa to podstawa oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Czym jest analiza płynności? Jakie są jej rodzaje?
Jakie jest 6 kluczowych tematów, na które Rada Nadzorcza powinna kierować swoją uwagę? Jaka jest rola Rady Nadzorczej w zakresie nadzoru finansowego firmy? Odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.

Usługi