fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów zleceń

Nowa ulga dla zleceniobiorców! Zwolnienie z obowiązku naliczania składek ZUS od umów cywilnoprawnych – kogo dotyczy i od kiedy można składać wnioski?

Nowa odsłona Tarczy 6.0 zwalnia z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu i opłacania składek ZUS osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (umowę agencyjną, zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług).

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać zwolnienie ze składek ZUS?

 1. Umowa zlecenia musi być zawarta w okresie od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.;
 2. Łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek nie przekracza 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału;
 3. Zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.

Zwolnienie ze składek ZUS mogą uzyskać zleceniobiorcy wykonujący umowy związane z:

 • działalnością twórczą w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
 • działalnością artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
 • działalnością techniczną wspomagającą produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
 • usługami w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • usługami świadczonymi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:
  • w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
  • przez przewodników muzeów.

Zwolnienie z obowiązku naliczania składek przysługuje:

 • z tytułu wykonywania każdej umowy zlecenia, jeśli spełnione są podane wyżej warunki;
 • do wysokości maksymalnej kwoty podstawy wymiaru tych składek ustalanej dla każdej umowy zlecenia (nie więcej niż 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia);
 • za każdy miesiąc od stycznia 2021 r. do kwietnia 2021 r., w którym umowa zlecenia była wykonywana co najmniej 1 dzień.

Wniosek (RZN) o zwolnienie z obowiązku naliczania składek:

 • można składać już od 1 stycznia 2021 r.;
 • zleceniobiorca przekazuje do ZUS nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia; wniosek złożony po tym terminie nie podlega rozpatrzeniu;
 • może być złożony wyłącznie drogą elektroniczną przez PUE ZUS;
 • o jego złożeniu zleceniobiorca niezwłocznie informuje zleceniodawcę.

Informacja o rozpatrzeniu wniosku zostanie przekazane na PUE ZUS zleceniobiorcy i zleceniodawcy. W przypadku odmowy zwolnienia z obowiązku naliczania składek, zleceniobiorcy przysługuje prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej.

Obowiązki zleceniodawcy

 • Za okresy, za które przysługuje zwolnienie z obowiązku naliczania składek, zleceniodawca zobowiązany jest przesyłać za zleceniobiorcę zerowe imienne raporty miesięczne.
 • Jeżeli zwolnienie z obowiązku naliczenia składek w danym miesiącu dotyczy tylko części przychodu z wykonywania umowy zlecenia, od pozostałej części przychodu zleceniodawca obowiązany jest obliczyć, potrącić z dochodu zleceniobiorcy i opłacić składki.

Sytuacja ubezpieczeniowa zleceniobiorcy

 • Składki na ubezpieczenia społeczne objęte zwolnieniem z obowiązku ich naliczania nie są ewidencjonowane na koncie ubezpieczonego.
 • Zleceniobiorca, którego dotyczy zwolnienie z obowiązku naliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne i zgłoszeni przez niego do tego ubezpieczenia członkowie rodziny zachowują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

WAŻNE!

ZUS jest uprawniony do kontroli prawidłowości i rzetelności danych przekazanych przez zleceniobiorcę we wniosku o zwolnienie z obowiązku naliczania składek. W przypadku wykazania rozbieżności i stwierdzenia, że są one wynikiem wprowadzenia w błąd ZUS-u, zleceniodawca będzie zobowiązany do uiszczenia należnych składek w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji o obowiązku opłacenia składek.

Autor:

Anna Niegowska-Warowna

Kierownik Działu Kadr i Płac

Zapraszamy do kontaktu

Katarzyna Ochnicka
Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Partner
+48 505 223 074

Ostatnie artykuły z bloga

07.04.2023 Moore Polska jest zamknięte

Uprzejmie informujemy, że 7-go kwietnia 2023 roku (piątek) wszystkie biura Moore Polska są zamknięte. Zapraszamy już 11-go kwietnia!

Pakiet SLIM VAT 3

Czym jest pakiet SLIM VAT 3? Co się na niego składa? Jakie regulacje za sobą niesie? Zapraszamy do naszego artykułu!

Dobry lider, czyli… kto?

Kim tak naprawdę jest dobry lider? Jak odpowiednio zdefiniować taką osobę? A może to niedościgniony ideał, który istnieje wyłącznie w wyobrażeniach?
{literal} {/literal}