fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów zleceń

Nowa ulga dla zleceniobiorców! Zwolnienie z obowiązku naliczania składek ZUS od umów cywilnoprawnych – kogo dotyczy i od kiedy można składać wnioski?

Nowa odsłona Tarczy 6.0 zwalnia z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu i opłacania składek ZUS osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (umowę agencyjną, zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług).

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać zwolnienie ze składek ZUS?

 1. Umowa zlecenia musi być zawarta w okresie od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.;
 2. Łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek nie przekracza 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału;
 3. Zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.

Zwolnienie ze składek ZUS mogą uzyskać zleceniobiorcy wykonujący umowy związane z:

 • działalnością twórczą w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
 • działalnością artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
 • działalnością techniczną wspomagającą produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
 • usługami w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • usługami świadczonymi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:
  • w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
  • przez przewodników muzeów.

Zwolnienie z obowiązku naliczania składek przysługuje:

 • z tytułu wykonywania każdej umowy zlecenia, jeśli spełnione są podane wyżej warunki;
 • do wysokości maksymalnej kwoty podstawy wymiaru tych składek ustalanej dla każdej umowy zlecenia (nie więcej niż 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia);
 • za każdy miesiąc od stycznia 2021 r. do kwietnia 2021 r., w którym umowa zlecenia była wykonywana co najmniej 1 dzień.

Wniosek (RZN) o zwolnienie z obowiązku naliczania składek:

 • można składać już od 1 stycznia 2021 r.;
 • zleceniobiorca przekazuje do ZUS nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia; wniosek złożony po tym terminie nie podlega rozpatrzeniu;
 • może być złożony wyłącznie drogą elektroniczną przez PUE ZUS;
 • o jego złożeniu zleceniobiorca niezwłocznie informuje zleceniodawcę.

Informacja o rozpatrzeniu wniosku zostanie przekazane na PUE ZUS zleceniobiorcy i zleceniodawcy. W przypadku odmowy zwolnienia z obowiązku naliczania składek, zleceniobiorcy przysługuje prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej.

Obowiązki zleceniodawcy

 • Za okresy, za które przysługuje zwolnienie z obowiązku naliczania składek, zleceniodawca zobowiązany jest przesyłać za zleceniobiorcę zerowe imienne raporty miesięczne.
 • Jeżeli zwolnienie z obowiązku naliczenia składek w danym miesiącu dotyczy tylko części przychodu z wykonywania umowy zlecenia, od pozostałej części przychodu zleceniodawca obowiązany jest obliczyć, potrącić z dochodu zleceniobiorcy i opłacić składki.

Sytuacja ubezpieczeniowa zleceniobiorcy

 • Składki na ubezpieczenia społeczne objęte zwolnieniem z obowiązku ich naliczania nie są ewidencjonowane na koncie ubezpieczonego.
 • Zleceniobiorca, którego dotyczy zwolnienie z obowiązku naliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne i zgłoszeni przez niego do tego ubezpieczenia członkowie rodziny zachowują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

WAŻNE!

ZUS jest uprawniony do kontroli prawidłowości i rzetelności danych przekazanych przez zleceniobiorcę we wniosku o zwolnienie z obowiązku naliczania składek. W przypadku wykazania rozbieżności i stwierdzenia, że są one wynikiem wprowadzenia w błąd ZUS-u, zleceniodawca będzie zobowiązany do uiszczenia należnych składek w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji o obowiązku opłacenia składek.

Autor:

Anna Niegowska-Warowna

Kierownik Działu Kadr i Płac

Zapraszamy do kontaktu

Katarzyna Ochnicka
Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Partner
+48 505 223 074

Ostatnie artykuły z bloga

Wynik finansowy w spółce komandytowej

Jak sporządzić wynik finansowy w spółce komandytowej za 2021 rok, w sytuacji gdy spółka wybrała opóźnione (do maja) przyjęcie statusu podatnika CIT? Co mówi interpretacja ogólna?

MATERIAŁY ZE SPOTKANIA: Polski Ład 2.0 – najważniejsze zmiany

Serdecznie dziękujemy za udział w bezpłatnym webinarze organizowanym przez Moore Polska: Polski Ład 2.0 – najważniejsze zmiany. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami po spotkaniu.

Dobry lider nie rozkazuje, a zadaje pytania

Dobry lider to przede wszystkim inspiracja dla swoich pracowników. Nie powinien zatem wydawać im rozkazów, a motywować swój zespół do działania.
{literal} {/literal}