Usługi finansowe – jak na ich rozliczenie wpływa Polski Ład?

Polski Ład wprowadza zmiany także w ustawie o podatku od towarów i usług. Sprawdź co zmieni się w opodatkowaniu usług finansowych.

Z dniem 1 stycznia 2022 roku podatnicy nabędą prawo do zrezygnowania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia niektórych usług finansowych.

Obecnie, ogólną zasadą jest zwolnienie od podatku w przypadku świadczenia usług finansowych.

Zmiany wprowadzane Polskim Ładem zakładają możliwość wyboru przez podatnika opodatkowania wykonywanych usług na rzecz innych podatników. Należy jednak podkreślić, że rezygnacja ze zwolnienia dotyczy wszystkich świadczonych usług finansowych na rzecz podatników – nie ma możliwości wyboru konkretnych usług czy podmiotów w stosunku do których stosowane będzie opodatkowanie.

Zmiany nie obejmą usług, które świadczone są na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami (transakcji B2C), które nadal objęte są obligatoryjnym zwolnieniem.

Jakie warunki należy spełnić?

Warunkiem stosowania opodatkowania usług finansowych jest:

  • zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania tych usług przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego rezygnuje ze zwolnienia oraz
  • zarejestrowanie się podatnika jako podatnika czynnego VAT.

Czy można zrezygnować z opodatkowania usług finansowych?

Podatnik może zrezygnować z opodatkowania usług finansowych dopiero po upływie dwóch lat, licząc od początku okresu rozliczeniowego wyboru ich opodatkowania.

Warto również wskazać, że konieczne jest wówczas złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego stosownego pisemnego zawiadomienia przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego podatnik chce ponownie korzystać ze zwolnienia.

Czy po zrezygnowaniu z opodatkowania usług finansowych można wybrać ponowne ich opodatkowanie?

Tak, podatnik może ponownie wybrać opodatkowanie usług finansowych. Wybór taki możliwy będzie jednak nie wcześniej niż po upływie 2 lat, licząc od początku okresu rozliczeniowego, od którego ponownie korzysta ze zwolnienia.

Jakich usług finansowych dotyczą te zmiany?

Możliwość zrezygnowania ze zwolnienia z opodatkowania dotyczy usług finansowych, które zostały wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 oraz 38-41 ustawy o VAT. Są to następujące usługi:

  • transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną;
  • usługi zarządzania:

a)         funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych – w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,

b)         portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych i alternatywnych funduszy inwestycyjnych, o których mowa w lit. a, lub ich częścią,

c)         ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej,

d)         otwartymi funduszami emerytalnymi oraz dobrowolnymi funduszami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, a także Funduszem Gwarancyjnym utworzonym na podstawie tych przepisów,

e)         pracowniczymi programami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych,

f)           obowiązkowym systemem rekompensat oraz funduszem rozliczeniowym utworzonymi na podstawie przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a także innymi środkami i funduszami, które są gromadzone lub tworzone w celu zabezpieczenia prawidłowego rozliczenia transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym w rozumieniu tych przepisów albo w obrocie na giełdach towarowych w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, przez CCP, agenta rozrachunkowego lub izbę rozliczeniową w rozumieniu przepisów o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami,

g)        pracowniczymi planami kapitałowymi,

  • usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;
  • usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;
  • usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług;
  • usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w:

a)         spółkach,

b)         innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną

– z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi;

  • usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.

Jakie są skutki wyboru opodatkowania usług finansowych?

Dzięki wyborze opodatkowania usług finansowych podatnik będzie mógł dokonać odliczenia podatku VAT od zakupów w takim zakresie, w jakim towary bądź usługi są wykorzystywane przez niego do dokonywania czynności opodatkowanych.

W przypadku zwolnienia z opodatkowania usług finansowych, podatnik nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od zakupów związanych ze świadczeniem tych usług.

W przypadku zainteresowania szczegółami dotyczącymi powyższych zmian, zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Dowiedz się, jak sprzedaż kryptowalut w Polsce może być zwolniona z VAT. Praktyczne porady i doradztwo podatkowe w zakresie kryptowalut.
Od kwietnia 2024 wraca 5% VAT na żywność: zmiana stawek kończy okres wsparcia w obliczu spadającej inflacji. Dowiedz się, jakie konsekwencje niesie dla konsumentów i rynku ta decyzja Ministerstwa Finansów.
Jak nowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE wpływa na odpowiedzialność za VAT z fałszywych faktur wydanych bez wiedzy pracodawcy? Dowiedz się, jakie działania mogą uchronić Twoją firmę przed niechcianymi konsekwencjami.
Przestoje w transporcie mogą wpływać na opodatkowanie VAT. Rozważmy, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z przestoju w przypadku transportu towarów i jakie ryzyka z tym związane muszą uwzględniać firmy.
Nadchodzą zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych. Jakie Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o PCC? Odpowiadamy w naszym artykule!
Jesteś czynnym podatnikiem VAT? Dowiedz się, z jakich narzędzi planowania podatkowego możesz skorzystać! Poznaj, czym są Grupy VAT.

Usługi