fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Tarcza antykryzysowa 4.0 – Jakie zmiany nastąpią?

W najnowszej tarczy antykryzysowej, główne rozwiązania miały obejmować dotacje do kredytów oraz sposoby ochrony polskich przedsiębiorców przed przejęciem przez zagraniczny kapitał. Jednak w projekcie ustawy znajdziemy również wiele innych istotnych rozwiązań rozszerzających obecne wsparcie finansowe.

Jedną z istotnych dla wielu osób zmian, jakie znalazły się w projekcie nowej wersji tarczy antykryzysowej, jest zmiana zasad przyznawania świadczenia postojowego dla osób samozatrudnionych i osobom na umowach cywilnoprawnych. Obecnie, zgodnie z art. 15 zq ust. 1 tarczy antykryzysowej, świadczenie postojowe przysługuje samozatrudnionym oraz osobom na umowach cywilnoprawnych, o ile nie podlegają oni ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu. Teraz osoby te mogą podlegać ubezpieczeniu z innego tytułu. Do wypłaty postojowego będzie się liczył wyłącznie spadek obrotów z działalności w wyznaczonym czasie lub zawieszenie działalności po 31 stycznia 2020 r.

Tarcza 4.0 wprowadza dodatkowe możliwości dla przedsiębiorców. Po wejściu w życie nowelizacji przedsiębiorcy będą mogli starać się o dotację na pracowników, którzy nie są objęci przestojem czy obniżeniem czasu pracy. Dotacja będzie przyznawana z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy tych wynagrodzeń, jednak nie więcej jak 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Warunkiem przyznania dotacji będzie spadek obrotów o 15 proc. w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy, przypadających po 1 stycznia 2020 r., w porównaniu z obrotami z analogicznego okresu poprzedniego roku, albo spadek obrotów o nie mniej niż o 25 proc. z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego po 1 stycznia 2020 r. do poprzedniego miesiąca.

Projekt ustawy wydłuża możliwość wprowadzenia przestoju czy obniżenia czasu pracy (maksymalnie o 20% nie więcej jak do 0,5 etatu) nawet do 12 miesięcy. Warunkiem skorzystania z tego rozwiązania jest istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. Jak mówi projekt ustawy „przez istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń rozumie się zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego miesiąca kalendarzowego dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od dnia 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego skorzystanie przez pracodawcę z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, nie mniej niż o 5% w porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego (miesiąc bazowy).” Dodatkowo nowelizacja tarczy antykryzysowej przewiduje zmiany podatkowe, m.in. przy uldze na złe długi. Obecnie z przepisów wynika, że jeśli minie 90 dni od terminu płatności, a płatność nie zostanie uregulowana przedsiębiorca może odliczyć nieuregulowaną przez kontrahenta kwotę od dochodu. Po wejściu ustawy w życie przedsiębiorstwo, które odczuło negatywne skutki w związku z epidemią koronawirusa, będzie mogło skorzystać z tej ulgi już po 30 dniach od terminu płatności. Dzięki temu przedsiębiorca szybciej odprowadzi mniejszy podatek. Dodatkowo jeśli firma nie mogła wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorcy rozliczą w kosztach m.in. kary i odszkodowania płacone kontrahentom. Termin raportowania schematów podatkowych również ulegnie wydłużeniu – bieg terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęte od dnia 31 marca 2020 r. ulega zawieszeniu do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku schematu podatkowego transgranicznego nie dłużej niż do dnia 30 czerwca. Dla firm które wpadły w kłopoty podczas epidemii, przewidziano nowe, uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

W projekcie zaproponowano ustawowe uregulowanie tzw. wakacji kredytowych, czyli możliwości odroczenia spłat pełnych rat kredytów, dla posiadaczy kredytów którzy stracili pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca b.r. Wakacje kredytowe mają trwać 3 miesiące – przez taki okres raty mogą być zawieszone a czas kredytowy zostanie wydłużony.

Omówione zmiany są tylko częścią z tych które przygotował dla nas rząd. Wielu przedsiębiorców jest zainteresowanych, wydłużeniem czasu zwolnienia ze składek ZUS niestety nowy projekt tarczy antykryzysowej nie przewiduje takich zwolnień. Projekt ustawy ma trafić pod obrady sejmu 27 maja.

Zapraszam do kontaktu:
Nina Ciszkowska
Asystent w dziale podatkowym
nina.ciszkowska@rewit.pl

Ostatnie artykuły z bloga

31 maja 2023 mija termin przekazania 75% odpisu na ZFŚS

Ile wynosi odpis podstawowy na ZFŚS?  Jak ustalić liczbę zatrudnionych? Do kiedy należy wpłacić wartość odpisu na konto bankowe? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Umowy cash pooling na gruncie podatkowym

Zastanawiasz się jak poprawić płynność finansową wewnątrz grupy kapitałowej, nie wywołując przy tym negatywnych skutków w zakresie podatków? Sprawdź nasz najnowszy artykuł i dowiedz się więcej o cash poolingu!

Nowelizacja Ordynacji podatkowej

Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!
{literal} {/literal}