Tarcza antykryzysowa 4.0 – Jakie zmiany nastąpią?

W najnowszej tarczy antykryzysowej, główne rozwiązania miały obejmować dotacje do kredytów oraz sposoby ochrony polskich przedsiębiorców przed przejęciem przez zagraniczny kapitał. Jednak w projekcie ustawy znajdziemy również wiele innych istotnych rozwiązań rozszerzających obecne wsparcie finansowe.

Jedną z istotnych dla wielu osób zmian, jakie znalazły się w projekcie nowej wersji tarczy antykryzysowej, jest zmiana zasad przyznawania świadczenia postojowego dla osób samozatrudnionych i osobom na umowach cywilnoprawnych. Obecnie, zgodnie z art. 15 zq ust. 1 tarczy antykryzysowej, świadczenie postojowe przysługuje samozatrudnionym oraz osobom na umowach cywilnoprawnych, o ile nie podlegają oni ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu. Teraz osoby te mogą podlegać ubezpieczeniu z innego tytułu. Do wypłaty postojowego będzie się liczył wyłącznie spadek obrotów z działalności w wyznaczonym czasie lub zawieszenie działalności po 31 stycznia 2020 r.

Tarcza 4.0 wprowadza dodatkowe możliwości dla przedsiębiorców. Po wejściu w życie nowelizacji przedsiębiorcy będą mogli starać się o dotację na pracowników, którzy nie są objęci przestojem czy obniżeniem czasu pracy. Dotacja będzie przyznawana z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy tych wynagrodzeń, jednak nie więcej jak 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Warunkiem przyznania dotacji będzie spadek obrotów o 15 proc. w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy, przypadających po 1 stycznia 2020 r., w porównaniu z obrotami z analogicznego okresu poprzedniego roku, albo spadek obrotów o nie mniej niż o 25 proc. z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego po 1 stycznia 2020 r. do poprzedniego miesiąca.

Projekt ustawy wydłuża możliwość wprowadzenia przestoju czy obniżenia czasu pracy (maksymalnie o 20% nie więcej jak do 0,5 etatu) nawet do 12 miesięcy. Warunkiem skorzystania z tego rozwiązania jest istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. Jak mówi projekt ustawy „przez istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń rozumie się zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego miesiąca kalendarzowego dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od dnia 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego skorzystanie przez pracodawcę z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, nie mniej niż o 5% w porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego (miesiąc bazowy).” Dodatkowo nowelizacja tarczy antykryzysowej przewiduje zmiany podatkowe, m.in. przy uldze na złe długi. Obecnie z przepisów wynika, że jeśli minie 90 dni od terminu płatności, a płatność nie zostanie uregulowana przedsiębiorca może odliczyć nieuregulowaną przez kontrahenta kwotę od dochodu. Po wejściu ustawy w życie przedsiębiorstwo, które odczuło negatywne skutki w związku z epidemią koronawirusa, będzie mogło skorzystać z tej ulgi już po 30 dniach od terminu płatności. Dzięki temu przedsiębiorca szybciej odprowadzi mniejszy podatek. Dodatkowo jeśli firma nie mogła wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorcy rozliczą w kosztach m.in. kary i odszkodowania płacone kontrahentom. Termin raportowania schematów podatkowych również ulegnie wydłużeniu – bieg terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęte od dnia 31 marca 2020 r. ulega zawieszeniu do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku schematu podatkowego transgranicznego nie dłużej niż do dnia 30 czerwca. Dla firm które wpadły w kłopoty podczas epidemii, przewidziano nowe, uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

W projekcie zaproponowano ustawowe uregulowanie tzw. wakacji kredytowych, czyli możliwości odroczenia spłat pełnych rat kredytów, dla posiadaczy kredytów którzy stracili pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca b.r. Wakacje kredytowe mają trwać 3 miesiące – przez taki okres raty mogą być zawieszone a czas kredytowy zostanie wydłużony.

Omówione zmiany są tylko częścią z tych które przygotował dla nas rząd. Wielu przedsiębiorców jest zainteresowanych, wydłużeniem czasu zwolnienia ze składek ZUS niestety nowy projekt tarczy antykryzysowej nie przewiduje takich zwolnień. Projekt ustawy ma trafić pod obrady sejmu 27 maja.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

W erze dynamicznych zmian w przepisach podatkowych i prawnych, znalezienie zaufanego doradcy jest kluczowe dla każdego przedsiębiorstwa. Poznaj, jak Moore Polska staje się niezastąpionym partnerem w prowadzeniu biznesu.
Decyzje Ministerstwa Finansów w sprawie KSeF stanowią kluczowy temat dla polskich przedsiębiorców. Odroczenie wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur i technologiczny audyt budzą wiele pytań i wymagają dostosowania strategii biznesowych.
17 listopada 2023 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Czekają nas zatem zmiany w BHP dotyczące pracy przy komputerach.
Jakie zmiany i dlaczego należy przyjąć w nowym świadectwie pracy? Nowy wzór świadectwa uwzględnia zmiany w Kodeksie Pracy wprowadzone ustawą z dnia 9 marca 2023.
13 stycznia 2023 Sejm uchwalił projekt zmian w Kodeksie Pracy dotyczący pracy zdalnej. Zmiany mają wejść w życie w ciągu 2 miesięcy od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, czyli najprawdopodobniej już w kwietniu 2023.
Zapraszamy na praktyczne szkolenie Prawo pracy i Listy płac od 2023 roku z uwzględnieniem planowanych zmian! Sprawdź, czego unikać i na co się przygotować!

Usługi