Śródroczna sprawozdawczość finansowa

Czym jest śródroczna sprawozdawczość finansowa? Kogo obowiązuje? Jaki jest cel śródrocznej sprawozdawczości finansowej?

Śródroczna sprawozdawczość finansowa to nic innego, jak raporty finansowe, które zawierają albo pełne sprawozdanie finansowe (zgodne z MSR 1), bądź skrócone sprawozdanie finansowe (zgodnie z MSR 34) za okres śródroczny. Okres śródroczny stanowi okres sprawozdawczy krótszy od pełnego roku obrotowego.

Kogo obowiązuje śródroczna sprawozdawczość finansowa?

Jednostki, których papiery wartościowe znajdują się w publicznym obrocie – emitenci notowani na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Podstawa prawna

Obowiązek sporządzenia raportów kwartalnych oraz półrocznych wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zakres dokumentacji

[wptb id=13362]

Cel dokumentacji

Wiarygodna oraz terminowa śródroczna sprawozdawczość finansowa ułatwia zainteresowanym podmiotom (inwestorom, wierzycielom) ocenę zdolności danej jednostki do generowania przychodów oraz przepływów środków pieniężnych, a także jej sytuacji finansowej i płynności.

Masz dodatkowe pytania? Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami! Eksperci i specjaliści Moore Polska są do Twojej dyspozycji! 

Autor
Starszy Asystent w Dziale Audytu

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Zarządzający Działem Audytu, Członek Zarządu
Żywiec, Bielsko-Biała, Katowice

Może Cię zainteresować

TSUE – odsetki należą się za cały okres niezależnie przetrzymywanej nadpłaty podatku. Czego dotyczyła sprawa inwestorów i fiskusa?
Przedsiębiorco – przygotuj się na Krajowy System e-Faktur! Dowiedz się jakie obowiązki i korzyści płyną z jego wprowadzenia.
Jeśli zastanawiasz się na jak długo wystarczy Ci środków pieniężnych na finansowanie biznesu zapraszamy na szkolenie, w czasie którego przedstawimy praktyczne i sprawdzone w dużej korporacji podejście do budżetowania przepływ pieniężnych i do testowania swojej wytrzymałości finansowej

Usługi