Zwrot nadpłaty podatku – wygrana inwestorów z fiskusem

TSUE – odsetki należą się za cały okres niezależnie przetrzymywanej nadpłaty podatku. Czego dotyczyła sprawa inwestorów i fiskusa?

Podatnik posiada prawo do odsetek za cały okres przetrzymywania niezależnego podatku 

W dn. 8 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w sprawie C-322/22 wyrok stanowiący, że podatnikowi, wobec którego pobrano nienależny podatek, przy jego zwrocie należą się odsetki za cały okres przetrzymywania kwoty podatku przez organy podatkowe.

Rozstrzygnięcie odnosi się przede wszystkim do sytuacji, w których obowiązek zapłaty określonego podatku został uprzednio zakwestionowany przez TSUE.

Sprawa była prowadzona w związku z wystąpieniem do polskich organów podatkowych przez amerykański Fundusz inwestycyjny o zwrot podatków od dywidend z polskich spółek w oparciu o wydany już wcześniej wyrok TSUE z dn. 10 czerwca 2014 r. w sprawie C-190/12 stwierdzający, że tak uzyskane dywidendy zwolnione są z podatku dochodowego. Pomimo takiego rozstrzygnięcia, polski ustawodawca do dziś nie dokonał stosownych zmian w przepisach podatkowych, które miałyby je uwzględniać.

Zwrot nienależnego podatku, a niezgodność przepisów krajowych z prawem UE 

W przywołanym wyroku C-322/22 wskazano, iż art. 78 § 5 pkt 1 i 2 polskiej ustawy Ordynacja podatkowa są niezgodne z prawem UE.

Zakwestionowane przepisy mówią o tym, że oprocentowanie nadpłaty podatku powstałej w wyniku orzeczenia TSUE przysługuje w ograniczonym zakresie, tj. za okres od dnia powstania nadpłaty do 30 dnia od dnia publikacji sentencji orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i nie przysługuje za okres po terminie publikacji sentencji orzeczenia TSUE, jeżeli wniosek o zwrot nadpłaty został złożony po tej dacie. Z kolei w przypadku złożenia wniosku w terminie 30 dni od dnia publikacji, oprocentowanie miałoby przysługiwać za pełen okres od dnia powstania nadpłaty do chwili jej zwrotu.

Trybunał swoje stanowisko uzasadnił m.in. twierdzeniem, iż każdy podmiot, który został obciążony podatkiem wskutek naruszenia przepisów unijnych, ma prawo domagać się nie tylko zwrotu samej kwoty podatku, ale także całości należnych odsetek. Przy tym, wysokość odsetek nie powinna być wobec każdego podatnika uzależniona od chwili złożenia wniosku o zwrot, albowiem nie można oczekiwać, aby każdy z podatników w tej samej chwili dowiedział się o wydaniu wyroku TSUE mogącego stanowić podstawę zwrotu nienależnego podatku. 

Możliwości ochrony podatnika 

Zapadły wyrok w sprawie C-322/22 jest niezwykle istotny z punktu widzenia interesów podatników ponieważ może on stanowić podstawę zarówno domagania się przez nich zwrotu nienależnie pobranego podatku, ale także odsetek z tego tytułu za cały okres zatrzymania przez fiskus kwot na poczet podatku. 

Nie trzeba przy tym co do zasady czekać aż polski ustawodawca wprowadzi odpowiednie zmiany w prawie mające uwzględniać wskazany wyrok.

Masz dodatkowe pytania? Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami! Eksperci i specjaliści Moore Polska są do Twojej dyspozycji! 

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk

Może Cię zainteresować

Czym jest śródroczna sprawozdawczość finansowa? Kogo obowiązuje? Jaki jest cel śródrocznej sprawozdawczości finansowej?
Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!
Nadchodzi kolejna nowelizacja ustawy o VAT. Jeżeli działasz w sektorze e-commerce, przygotuj się na jej wdrożenie.
Poznaj założenia pakietu ułatwień dla przedsiębiorców! Projekt ustawy Ministerstwa Rozwoju i Techniki ma na celu poprawić środowisko prawne i instytucjonalne polskich firm.
Czy powróci obowiązek składania raportów o schematach podatkowych w terminach obowiązujących przed pandemią? Przypominamy o zobowiązaniach w tym zakresie.
Czym jest kontrola skarbowa VAT? Jak się do niej przygotować? Odpowiadamy w naszym najnowszym artykule!

Usługi