fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Rozliczenie umorzonej subwencji PFR w CIT-8

Rozporządzenie Ministra Finansów wydłużyło termin na złożenie zeznania CIT-8 do 30 czerwca 2022 roku. Jak wykazać w zeznaniu podatkowym umorzoną subwencję PFR?

W poniższym artykule omówimy kwestię wykazania umorzonej subwencji PFR w CIT-8 oraz w załączniku CIT-8/O.

Wykazanie przychodu z tytułu umorzonej subwencji PFR

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów.

Przychód uzyskany z tytułu umorzonej subwencji PFR powinien zostać zakwalifikowany jako przychód z innych źródeł z uwagi na fakt, iż nie został wykazany przez ustawodawcę w katalogu przychodów z zysków kapitałowych, które enumeratywnie wymienia art. 7b ustawy o CIT.

Wobec powyższego, wskazany przychód powinien zostać ujęty w pozycji 53 zeznania podatkowego CIT-8. Aktualna wersja formularza to CIT-8 (31).

W odniesieniu do załącznika CIT-8/O (aktualna wersja 17) należy wówczas uzupełnić następujące pozycje: 170, 171 oraz 172 dotyczące zaniechania poboru podatku na podstawie rozporządzeń ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Aktem prawnym stanowiącym podstawę do uzupełnienia tych pozycji jest Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1316). W powyższych pozycjach załącznika CIT-8/O wskazujemy kwotę podatku objętego zaniechaniem, a nie umorzonej subwencji.

W tym miejscu należy również zaznaczyć, że przesłanką umożliwiającą rozliczenie podatku z zastosowaniem zaniechania jego poboru, jest uzyskanie przez podatnika opodatkowanego dochodu.

Rozliczenie umorzonej subwencji PFR w przypadku poniesienia straty podatkowej

Tak jak wskazano powyżej, przychód z tytułu umorzonej subwencji PFR należy wykazać w pozycji 53 zeznania podatkowego CIT-8.

Z uwagi na poniesienie straty podatkowej, podatnik nie wypełnia jednak pozycji 170-172  załącznika CIT-8/O. Suma należnego podatku w przypadku poniesienia straty podatkowej wynosi bowiem wówczas 0 zł. Warto podkreślić, że w części “E” załącznika CIT-8/O wskazano nawet następującą adnotację: “suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach i łączna suma odliczeń nie może przekroczyć kwoty podatku z pozycji 144 CIT-8”.

Powyższe oznacza, że strata poniesiona przez podatnika zmniejszy się z uwagi na przychód uzyskany z subwencji PFR. W związku z niewykazaniem należnego podatku nie ma jednak możliwości dokonania jego odliczenia z zastosowaniem zaniechania jego poboru.

W razie dodatkowych pytań dotyczących powyższych zagadnień – zapraszamy serdecznie do kontaktu.

Autor

Magdalena Mańska

Doradca podatkowy

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Drożdż-Wilk
Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego, Radca Prawny
+48 604 771 251

Ostatnie artykuły z bloga

Estoński CIT a dokumentacja cen transferowych

Czy Spółka, która dokonała wyboru opodatkowania estońskim CIT musi stosować przepisy dotyczące cen transferowych?

Dobry lider potrafi słuchać

Dobry lider wie, jak istotne jest słuchanie. Zdaje sobie sprawę, że im lepszym jest słuchaczem – tym lepszym jest człowiekiem, a więc i  mentorem.

Dyrektywy NFRD i CSRD

Rynek jest obecnie coraz bardziej wyczulony na aspekty pozafinansowe funkcjonowania przedsiębiorstwa. Czym jednak jest niefinansowe raportowanie?
{literal} {/literal}