Rozliczenie umorzonej subwencji PFR w CIT-8

Rozporządzenie Ministra Finansów wydłużyło termin na złożenie zeznania CIT-8 do 30 czerwca 2022 roku. Jak wykazać w zeznaniu podatkowym umorzoną subwencję PFR?

W poniższym artykule omówimy kwestię wykazania umorzonej subwencji PFR w CIT-8 oraz w załączniku CIT-8/O.

Wykazanie przychodu z tytułu umorzonej subwencji PFR

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów.

Przychód uzyskany z tytułu umorzonej subwencji PFR powinien zostać zakwalifikowany jako przychód z innych źródeł z uwagi na fakt, iż nie został wykazany przez ustawodawcę w katalogu przychodów z zysków kapitałowych, które enumeratywnie wymienia art. 7b ustawy o CIT.

Wobec powyższego, wskazany przychód powinien zostać ujęty w pozycji 53 zeznania podatkowego CIT-8. Aktualna wersja formularza to CIT-8 (31).

W odniesieniu do załącznika CIT-8/O (aktualna wersja 17) należy wówczas uzupełnić następujące pozycje: 170, 171 oraz 172 dotyczące zaniechania poboru podatku na podstawie rozporządzeń ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Aktem prawnym stanowiącym podstawę do uzupełnienia tych pozycji jest Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1316). W powyższych pozycjach załącznika CIT-8/O wskazujemy kwotę podatku objętego zaniechaniem, a nie umorzonej subwencji.

W tym miejscu należy również zaznaczyć, że przesłanką umożliwiającą rozliczenie podatku z zastosowaniem zaniechania jego poboru, jest uzyskanie przez podatnika opodatkowanego dochodu.

Rozliczenie umorzonej subwencji PFR w przypadku poniesienia straty podatkowej

Tak jak wskazano powyżej, przychód z tytułu umorzonej subwencji PFR należy wykazać w pozycji 53 zeznania podatkowego CIT-8.

Z uwagi na poniesienie straty podatkowej, podatnik nie wypełnia jednak pozycji 170-172  załącznika CIT-8/O. Suma należnego podatku w przypadku poniesienia straty podatkowej wynosi bowiem wówczas 0 zł. Warto podkreślić, że w części „E” załącznika CIT-8/O wskazano nawet następującą adnotację: „suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach i łączna suma odliczeń nie może przekroczyć kwoty podatku z pozycji 144 CIT-8”.

Powyższe oznacza, że strata poniesiona przez podatnika zmniejszy się z uwagi na przychód uzyskany z subwencji PFR. W związku z niewykazaniem należnego podatku nie ma jednak możliwości dokonania jego odliczenia z zastosowaniem zaniechania jego poboru.

W razie dodatkowych pytań dotyczących powyższych zagadnień – zapraszamy serdecznie do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk

Może Cię zainteresować

TSUE – odsetki należą się za cały okres niezależnie przetrzymywanej nadpłaty podatku. Czego dotyczyła sprawa inwestorów i fiskusa?
Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!
Nadchodzi kolejna nowelizacja ustawy o VAT. Jeżeli działasz w sektorze e-commerce, przygotuj się na jej wdrożenie.
Poznaj założenia pakietu ułatwień dla przedsiębiorców! Projekt ustawy Ministerstwa Rozwoju i Techniki ma na celu poprawić środowisko prawne i instytucjonalne polskich firm.
Czy powróci obowiązek składania raportów o schematach podatkowych w terminach obowiązujących przed pandemią? Przypominamy o zobowiązaniach w tym zakresie.
Współpracujesz z zagranicznym kontrahentem i nie wiesz czy jesteś zobowiązany do rozliczenia się z podatku u źródła? Sprawdź, na co musisz się przygotować w 2023 roku!

Usługi