Projekt nowego KSR – planowane zmiany w zakresie sprawozdawczości!

„Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności” – projekt nowego KSR został przekazany do publicznej dyskusji.

Czym są Krajowe Standardy Rachunkowości?

Warto przypomnieć, że Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR) to standardy i interpretacje z obszaru rachunkowości, które mogą być pomocne przy właściwej ocenie zdarzeń gospodarczych w zakresie, w jakim Ustawa o rachunkowości nie daje precyzyjnych odpowiedzi i wskazówek. Stanowiska wypracowane przez Komitet Standardów Rachunkowości proponują rozwiązania w tematyce związanej np. z zasadami wyceny bilansowej czy ujawnieniami w sprawozdaniach finansowych. Wydane do tej pory Standardy (łącznie 13) mają za zadanie uzupełniać przepisy Ustawy o rachunkowości i stanowić ogniwo łączące polskie regulacje z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Jakie założenia zawiera proponowany nowy Standard?

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Finansów Standard szczególny nacisk ma kłaść na problematykę sporządzania sprawozdań finansowych w zależności od przyjęcia – lub nie – przez jednostkę założenia kontynuacji działalności. Założenie to, o którym mowa w art. 5 ust. 2 Ustawy o rachunkowości, stanowi podstawę sporządzania sprawozdań finansowych. Przyjmuje się bowiem, że jednostka będzie kontynuować działalność w dającej się przewidzieć przyszłości w niezmienionym istotnie zakresie, nie stawiając jej w stan upadłości lub likwidacji (o ile nie jest to w sprzeczności ze stanem faktycznym lub prawnym). Założenie kontynuacji działania pozwala stosować pozostałe zasady rachunkowości, bez żadnych dodatkowych wytycznych.

Jednak co w sytuacji, gdy założenie kontynuacji działalności nie jest zasadne? Tutaj z pomocą ma właśnie przyjść proponowany Standard. Wyjaśnia on bowiem zagadnienia dotyczące oceny zasadności założenia kontynuacji działalności, w tym także kwestie związane z zasadami rachunkowości stosowanymi w sytuacji braku jej kontynuowania. Standard zawiera m.in.:

  • wytyczne dotyczące rozpoznawania sytuacji, gdy przyjęcie założenia kontynuacji działalności nie jest zasadne (rozdział IV),
  • wskazania dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki, które nie będą kontynuowały działalności, w szczególności zasad przyjętych do wyceny wykazywanych przez nie w bilansie aktywów i pasywów (rozdział V),
  • wskazówki dotyczące zasad zamykania oraz otwierania ksiąg rachunkowych, inwentaryzacji oraz zatwierdzania, ogłaszania i badania sprawozdań finansowych w sytuacji braku kontynuowania działalności (rozdział VI),
  • wymogi w zakresie ujawnień informacji w sprawozdaniu finansowym o przyjęciu założenia kontynuacji działalności bądź braku takiej możliwości lub woli (rozdział VII).

Czy czeka nas rewolucja w rachunkowości?

Zapisy projektu Standardu nie przewidują wprowadzenia żadnych rewolucyjnych rozwiązań, natomiast z całą pewnością podnoszą poziom szczegółowości wytycznych oraz wskazówek w zakresie ujawnień w sprawozdaniach finansowych czy zasad wyceny składników bilansu, w przypadku braku założenia kontynuacji działalności. Standard prezentuje także inne wymogi dotyczące rachunkowości jednostek w przypadku, gdy działalność nie będzie kontynuowana lub gdy okoliczności, które skutkują brakiem jej kontynuowania ustaną.

Autor
Menedżer Zespołu w Dziale Usług Księgowych

Zapraszamy do kontaktu

Menedżer Zespołu w Dziale Usług Księgowych
Gdańsk-Oliwa

Może Cię zainteresować

Zastanawiasz się nad zastosowaniem Krajowych Standardów Rachunkowości w swojej działalności? Poznaj kluczowe aspekty ich wyboru i implikacji dla Twojego sprawozdania finansowego, które mogą znacząco wpłynąć na transparentność i zgodność z przepisami.
Jakie są cele rewizji finansowej? Co ma na celu badanie sprawozdań finansowych? Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia ekspertów w tym zakresie?
Zapraszamy na drugie terminy cyklu szkoleń Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022, w tym praktyczne omówienie najistotniejszych zmian. Zobacz, co zrobić, czego unikać i na co zwrócić szczególną uwagę!
Zapraszamy na pierwsze szkolenie z cyklu Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022 – Księgowe zamknięcie roku 2022! Sprawdź, na co się przygotować!
Zapraszamy na cykl szkoleń Podatkowe i księgowe zamknięcie roku 2022, w tym praktyczne omówienie najistotniejszych zmian. Zobacz, co zrobić, czego unikać i na co zwrócić szczególną uwagę!
Nowy KSR Nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”. Jakie są najważniejsze zagadnienia dotyczące nowego Standardu?

Usługi