fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Projekt nowego KSR – planowane zmiany w zakresie sprawozdawczości!

„Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności” – projekt nowego KSR został przekazany do publicznej dyskusji.

Czym są Krajowe Standardy Rachunkowości?

Warto przypomnieć, że Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR) to standardy i interpretacje z obszaru rachunkowości, które mogą być pomocne przy właściwej ocenie zdarzeń gospodarczych w zakresie, w jakim Ustawa o rachunkowości nie daje precyzyjnych odpowiedzi i wskazówek. Stanowiska wypracowane przez Komitet Standardów Rachunkowości proponują rozwiązania w tematyce związanej np. z zasadami wyceny bilansowej czy ujawnieniami w sprawozdaniach finansowych. Wydane do tej pory Standardy (łącznie 13) mają za zadanie uzupełniać przepisy Ustawy o rachunkowości i stanowić ogniwo łączące polskie regulacje z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Jakie założenia zawiera proponowany nowy Standard?

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Finansów Standard szczególny nacisk ma kłaść na problematykę sporządzania sprawozdań finansowych w zależności od przyjęcia – lub nie – przez jednostkę założenia kontynuacji działalności. Założenie to, o którym mowa w art. 5 ust. 2 Ustawy o rachunkowości, stanowi podstawę sporządzania sprawozdań finansowych. Przyjmuje się bowiem, że jednostka będzie kontynuować działalność w dającej się przewidzieć przyszłości w niezmienionym istotnie zakresie, nie stawiając jej w stan upadłości lub likwidacji (o ile nie jest to w sprzeczności ze stanem faktycznym lub prawnym). Założenie kontynuacji działania pozwala stosować pozostałe zasady rachunkowości, bez żadnych dodatkowych wytycznych.

Jednak co w sytuacji, gdy założenie kontynuacji działalności nie jest zasadne? Tutaj z pomocą ma właśnie przyjść proponowany Standard. Wyjaśnia on bowiem zagadnienia dotyczące oceny zasadności założenia kontynuacji działalności, w tym także kwestie związane z zasadami rachunkowości stosowanymi w sytuacji braku jej kontynuowania. Standard zawiera m.in.:

  • wytyczne dotyczące rozpoznawania sytuacji, gdy przyjęcie założenia kontynuacji działalności nie jest zasadne (rozdział IV),
  • wskazania dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki, które nie będą kontynuowały działalności, w szczególności zasad przyjętych do wyceny wykazywanych przez nie w bilansie aktywów i pasywów (rozdział V),
  • wskazówki dotyczące zasad zamykania oraz otwierania ksiąg rachunkowych, inwentaryzacji oraz zatwierdzania, ogłaszania i badania sprawozdań finansowych w sytuacji braku kontynuowania działalności (rozdział VI),
  • wymogi w zakresie ujawnień informacji w sprawozdaniu finansowym o przyjęciu założenia kontynuacji działalności bądź braku takiej możliwości lub woli (rozdział VII).

Czy czeka nas rewolucja w rachunkowości?

Zapisy projektu Standardu nie przewidują wprowadzenia żadnych rewolucyjnych rozwiązań, natomiast z całą pewnością podnoszą poziom szczegółowości wytycznych oraz wskazówek w zakresie ujawnień w sprawozdaniach finansowych czy zasad wyceny składników bilansu, w przypadku braku założenia kontynuacji działalności. Standard prezentuje także inne wymogi dotyczące rachunkowości jednostek w przypadku, gdy działalność nie będzie kontynuowana lub gdy okoliczności, które skutkują brakiem jej kontynuowania ustaną.

Autor

Katarzyna Kudyba

Menedżer Zespołu Działu Biura Rachunkowego

Zapraszam do kontaktu

Katarzyna Kudyba
Menedżer zespołu w dziale Biura Rachunkowego
+48 502 022 539

Ostatnie artykuły z bloga

Estoński CIT a dokumentacja cen transferowych

Czy Spółka, która dokonała wyboru opodatkowania estońskim CIT musi stosować przepisy dotyczące cen transferowych?

Dobry lider potrafi słuchać

Dobry lider wie, jak istotne jest słuchanie. Zdaje sobie sprawę, że im lepszym jest słuchaczem – tym lepszym jest człowiekiem, a więc i  mentorem.

Dyrektywy NFRD i CSRD

Rynek jest obecnie coraz bardziej wyczulony na aspekty pozafinansowe funkcjonowania przedsiębiorstwa. Czym jednak jest niefinansowe raportowanie?
{literal} {/literal}