fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Polski Ład – proponowane zmiany w podatku VAT

Zmiany w podatku VAT

Zaproponowane w ramach programu Polski Ład rozwiązania nie pomijają także podatników podatku VAT. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany, w przypadku przyjęcia projektu ustawy w aktualnie proponowanym brzmieniu.

Grupa VAT

 • Zaproponowana w ramach programu Polski Ład konstrukcja, jaką jest grupa VAT, funkcjonuje obecnie w 18 krajach Unii Europejskiej. Przyjęcie tego rodzaju rozwiązania umożliwia Dyrektywa VAT (2006/112/WE).
 • Wprowadzenie grupy VAT ma na celu umożliwienie podmiotom powiązanym pod względem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym wspólne rozliczanie dla potrzeb podatku VAT.
 • W myśl projektowanych przepisów grupa VAT ma posiadać status podatnika podatku VAT. Dostawy towarów i świadczenie usług przez podmioty należące do tej grupy na rzecz pozostałych członków nie będą stanowić czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Tym samym, proponuje się wprowadzenie zasady neutralności podatkowej wewnątrz grupy VAT. Dostawę towarów i świadczenie usług na rzecz członka grupy VAT przez podmiot spoza tej grupy uważać się będzie natomiast za dokonane na rzecz tej grupy.
 • Dla obrotów wewnątrzgrupowych wyłączeniu ma podlegać stosowanie mechanizmu podzielonej płatności.
 • Grupę VAT będą mogły utworzyć podmioty mające siedzibę w Polsce lub prowadzące w Polsce działalność gospodarczą za pośrednictwem oddziału poprzez zawarcie między sobą pisemnej umowy.

Przyspieszony zwrot VAT

 • Zachętą dla podatników, mającą na celu popularyzację transakcji bezgotówkowych, jest możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT w terminie 15 dni.
 • Projektowane przepisy uzależniają uzyskanie powyższej preferencji od spełnienia określonych kryteriów, w tym w szczególności, wysokiego udziału otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych.
 • Brak przyjmowania płatności bezgotówkowych może natomiast skutkować czasowym wyłączeniem niektórych preferencji podatkowych w postaci możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych oraz czasowym wyłączeniem prawa do zwrotu VAT w terminie 25-dniowym.

Opodatkowanie usług finansowych

 • Obecnie świadczenie usług finansowych, co do zasady, korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, jednak Dyrektywa VAT przewiduje możliwość fakultatywnego opodatkowania usług finansowych, jako opcję do wyboru przez podatnika.
 • Projektowane przepisy proponują możliwość wyboru opodatkowania usług finansowych świadczonych przez podatnika wyłącznie na rzecz innego podatnika VAT. Usługi świadczone na rzecz podmiotów nieposiadających statusu podatnika VAT nadal będą podlegać obligatoryjnemu zwolnieniu z VAT.
 • Możliwość wyboru opodatkowania VAT usług finansowych, ma doprowadzić do większej neutralności podatku VAT w sektorze finansowym, poprzez zagwarantowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach związanych ze świadczeniem tych usług.
 • Jak podkreśla się w uzasadnieniu do ustawy, podatnik rezygnujący ze zwolnienia i wybierający opodatkowanie, będzie zobowiązany do opodatkowania wszystkich świadczonych przez niego usług finansowych na rzecz podatników. Nie będzie przy tym możliwa rezygnacja ze zwolnienia w odniesieniu tylko do wybranych rodzajów usług, np. usług udzielania kredytów, a do pozostałych stosowanie zwolnienia od podatku.
 • Wybór rezygnacji ze zwolnienia, powoduje konieczność stosowania przyjętych zasad opodatkowania przez okres 2 lat od momentu rezygnacji. Warunkiem stosowania opodatkowania usług finansowych będzie zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania tych usług oraz zarejestrowanie takiego podatnika jako podatnika VAT czynnego.

W przypadku wątpliwości w zakresie powyższych zmian, zapraszamy do kontaktu.

Autor

Seweryn Tomaszewski

Specjalista w Dziale Podatkowym

Zapraszamy do kontaktu

Piotr Witek
Partner Zarządzający, Biegły Rewident, MBA, FCCA
+48 585 584 720

Ostatnie artykuły z bloga

Procedura AML, a obowiązki przedsiębiorców

AML, czyli proces przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Jakie są jego elementy? Co może grozić za nieprzestrzeganie procesu AML?

Rok po wejściu do sieci Moore Global

Rok 2022 to pierwszy rok naszej obecności w sieci Moore Global, to rok gruntownych zmian, wdrażania nowych systemów, nowego podejścia, standaryzacji procesów.

Moore Polska i Bilander Group wspólnie patrzą w przyszłość

Pod koniec 2021 roku została podpisana umowa, dzięki której firma audytorska Moore Polska będzie mogła udostępniać online szczegółowe dane finansowe swoim klientom oraz świadczyć nowe usługi m.in. kontrolingu, analizy danych.