O procedurze MDR i statystykach słów kilka

Procedura MDR jest często identyfikowaną luką w zakresie wewnętrznej strategii przedsiębiorstwa dotyczącej realizacji obowiązków podatkowych. Sprawdź czy sytuacja ta dotyczy także Twojego przedsiębiorstwa.

Wewnętrzna procedura MDR – czym jest i z czego wynika?

Procedura MDR, występująca w przepisach podatkowych pod szerszą nazwą wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązków raportowania schematów podatkowych, jest dokumentem obligatoryjnym. Wymagana jest od przedsiębiorców wprost na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Z uwagi na obserwowany wzrost wartości transakcji oraz generowanego w związku z tym przychodu, jak i postępującą profesjonalizację obrotu gospodarczego, obowiązek sporządzenia procedury wewnętrznej dotyczy coraz większej liczby podmiotów.

Jak rozwój działalności zwiększa obowiązki proceduralne?

Określone w Ordynacji podatkowej wartości progu przychodów lub kosztów, którego przekroczenie w roku poprzedzającym powoduje spełnienie warunku finansowego wprowadzenia procedury MDR, nie są aktualizowane przez ustawodawcę od czasu transponowania przepisów w zakresie raportowania schematów podatkowych do polskiego porządku prawnego. W konsekwencji, mimo że na moment wejścia w życie regulacji próg finansowy eliminował z zakresu podmiotów objętych obowiązkiem część mniejszych przedsiębiorstw, tak dziś to właśnie one mogą już tym obowiązkom podlegać.

Ponadto, z uwagi na wzrost skomplikowania polskiego porządku prawnego, coraz większa liczba przedsiębiorstw wstępuje we współpracę z zewnętrznymi podmiotami doradczymi. Profesjonalizuje również wewnętrzne jednostki organizacyjne. Dodatkowo polskie przedsiębiorstwa coraz śmielej wychodzą na rynki zagraniczne, tworząc zorganizowane struktury oraz przeprowadzając transakcje transgraniczne. Realizując przy tym, coraz częściej, w odniesieniu do podmiotów zależnych lub współpracujących dodatkowe funkcje, wynikające z charakterystyki danej branży lub potrzeby biznesowej, wzrasta prawdopodobieństwo spełnienia drugiej z przesłanek wprowadzenia procedury MDR.

Procedura MDR – wymogi formalne wprowadzenia

Jak wynika bowiem z Ordynacji podatkowej osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

 • będące promotorami, zatrudniające promotorów lub faktycznie wypłacające im wynagrodzenie,
 • których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 000 000 zł
 • mają obowiązek wprowadzenia wewnętrznej procedury MDR.

Jednocześnie, w związku z niedopełnieniem obowiązków w zakresie procedury wewnętrznej, przewidziano kary w dwóch progach:

 • w wysokości nie większej niż 2 000 000 zł – za brak wprowadzenia procedury MDR;
 • w wysokości nie większej niż 10 000 000 zł – w przypadku, gdy przestępstwo skarbowe, polegające na niedopełnieniu obowiązków wynikających z przepisów MDR, zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

Procedura wewnętrzna jako nie tylko dodatkowy obowiązek a narzędzie zyskania większego bezpieczeństwa podatkowego

Prawidłowo sporządzona procedura MDR powinna być narzędziem użytecznym z punktu widzenia działalności przedsiębiorstwa. Jej zadaniem jest przybliżyć obowiązki i wymogi stawiane w zakresie identyfikacji i raportowania schematów podatkowych. Stanowić powinna zatem dokument, z którym zaznajomią się wszyscy pracownicy i osoby współpracujące, odgrywające lub mogące odgrywać istotną rolę w zakresie raportowania. Skutkiem zaś powyższego, będzie zmniejszenie ryzyka braku wywiązania się z obowiązków podatkowych.

Procedura MDR powinna:

 • przywoływać regulacje, z których wynika obowiązek raportowania,
 • wyjaśniać pojęcia ustawowe, w tym w szczególności wyrażenia nieostre, odwołując się do praktyki stosowania przepisów oraz objaśnień podatkowych,
 • przedstawiać możliwą interpretację cech rozpoznawczych, poprzez odwołanie się do przykładów praktycznych,
 • zagłębiać się w sytuację przedsiębiorstwa, poprzez identyfikację w strukturze organizacyjnej pionów najbardziej narażonych na styczność ze schematami podatkowymi,
 • wprowadzać zasady identyfikacji, zgłaszania i przetwarzania informacji na temat zdarzeń prowadzących do powstania schematów podatkowych, w celu ich prawidłowego zaraportowania lub zbudowania argumentacji o braku takiego obowiązku.

Tak sporządzona procedura przekłada się na wzrost świadomości, efektywności organizacyjnej oraz spadek ryzyka niewywiązywania się z obowiązków podatkowych.

Źródło: Opracowanie własne

Procedura wewnętrzna to nie tylko bezpieczeństwo

Współcześnie nie tylko efektywność biznesowa stanowi o atrakcyjności przedsiębiorstwa. Wzrost świadomości społecznej skutkuje postępującym wzrostem odpowiedzialności korporacyjnej. Wartości te znajdują odzwierciedlenie we wdrażanych standardach związanych ze zgodnością podejmowanych działań z przepisami prawa czy w transparentności podmiotów w tym obszarze.

Ustawodawca nałożył na podatników obowiązek publikowania tzw. informacji o realizowanej strategii podatkowej. Informacja zamieszczana jest na stronie internetowej podatnika lub jego podmiotu powiązanego. Obowiązek ten aktualnie dotyczy największych podatników. Niemniej, niewykluczony jest trend obejmowania tym obowiązkiem coraz to większej liczby podmiotów.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej, ujawniać ma przede wszystkim podejście przedsiębiorstwa do wywiązywania się z obowiązków podatkowych. Ma także weryfikować zachowanie należytych standardów i dbałości w ich realizacji. Wśród informacji publikowanych na zewnątrz, znajdują się informacje na temat stosowanych przez przedsiębiorstwo procesach i procedurach, umożliwiających zarządzanie wykonywaniem obowiązków. Wynikają one z przepisów prawa podatkowego i wskazujących na sposób ich prawidłowego wykonania.

Tym samym posiadając procedurę MDR, przedsiębiorstwo ma możliwość potwierdzania na zewnątrz, że prawidłowo podchodzi do realizacji obowiązków podatkowych. Ryzyko zaś ich nieprawidłowego wykonania jest zminimalizowane.

Świadomość obowiązków w zakresie raportowania MDR wzrasta

procedura MDR

Źródło: Na podstawie danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów. Dostęp:  https://​www​.podatki​.gov​.pl/​m​d​r​/​s​t​a​t​y​s​t​y​k​i​-​m​dr/

Na podstawie statystyk, zaobserwować można stabilny wzrost liczby składanych raportów MDR. Co więcej, trendu nie zachwiał okres zawieszenia obowiązku raportowania schematów krajowych w związku ze stanem epidemii / zagrożenia epidemicznego. Ułatwienia w zakresie czasowego wstrzymania wymagań raportowania nie były zatem szeroko wykorzystywane przez podmioty zobowiązane.

Tego rodzaju podejście umożliwiło uniknięcie kumulacji obowiązków po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego. Tym samym doszło do rozłożenia obowiązku w zakresie raportowania w czasie.

Wsparcie Działu Podatkowo-Prawnego Moore Polska

Dział Podatkowo-Prawny Moore Polska wspiera przedsiębiorców w zakresie sporządzania wewnętrznych procedur, w tym w zakresie raportowania schematów podatkowych. Mamy świadomość jak istotne jest krzewienie świadomości podatkowej w ciągle zmieniającym się otoczeniu prawnym. Dlatego wśród przygotowywanych przez nas dokumentów wewnętrznych dla przedsiębiorców można wyróżnić:

 • Procedurę stosowania mechanizmu podzielonej płatności oraz weryfikacji kontrahentów na podstawie wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT  (nazywanego też „białą listą”);
 • Procedurę dochowania należytej staranności w podatku od towarów i usług;
 • Procedurę w zakresie rozliczenia podatku VAT z zastosowaniem pre-współczynnika; 
 • Procedurę wystawiania faktur, w tym faktur korygujących;
 • Procedurę w zakresie identyfikacji obowiązku dokumentacyjnego cen transferowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi oraz mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową;
 • Procedurę należytej staranności w podatku u źródła;
 • Procedurę w zakresie stosowania ulgi na złe długi;
 • Procedurę w zakresie stosowania ulgi na badania i rozwój (B+R).

Masz dodatkowe pytania? Potrzebujesz wsparcia? Chcesz skorzystać z naszych usług? Zapraszamy do kontaktu!

Zapraszamy do kontaktu

Menedżer w Dziale Podatkowym
Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Dlaczego termin podany przez Ministerstwo Finansów na raportowanie MDR-3 budzi wiele wątpliwości? Czy faktycznie jest to kontrowersyjna kwestia?
Przedsiębiorco, pamiętaj o przywróceniu podstawowych terminów podatkowo administracyjnych w związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego!
Nadchodzi kolejna nowelizacja ustawy o VAT. Jeżeli działasz w sektorze e-commerce, przygotuj się na jej wdrożenie.
Poznaj założenia pakietu ułatwień dla przedsiębiorców! Projekt ustawy Ministerstwa Rozwoju i Techniki ma na celu poprawić środowisko prawne i instytucjonalne polskich firm.
Czy powróci obowiązek składania raportów o schematach podatkowych w terminach obowiązujących przed pandemią? Przypominamy o zobowiązaniach w tym zakresie.
W zeszłym roku największy polscy podatnicy po raz pierwszy publikowali na swoich stronach internetowych realizowane strategie podatkowe.

Usługi