Najem prywatny. Zmiany w opodatkowaniu ryczałtem

W ostatnich latach jednym z najbardziej popularnych sposobów inwestycji przez osoby fizyczne w Polsce, jest zakup mieszkania z przeznaczeniem na wynajem.

W momencie, kiedy jesteśmy już szczęśliwymi nabywcami w pełni wyposażonego mieszkania, zamieszkanego przez budzącego nasze zaufanie najemcę, wówczas pojawia się pytanie:

Jak rozliczyć przychody z najmu mieszkania?

Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej mogą wybrać formę rozliczenia:

  • Na zasadach ogólnych (stawki 18%, 32%), gdzie podstawą opodatkowania jest dochód (przychód pomniejszony o koszty); jest to korzystne opodatkowanie przy wysokich kosztach utrzymania mieszkania,
  • Za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (8,5% do kwoty 100.000 PLN – w przypadku osiągania przez małżonków przychodów z najmu, powyższy limit kwoty przychodów dotyczy łącznie obojga małżonków; natomiast od nadwyżki ponad tę kwotę 12,5%); wówczas podstawą do obliczenia podatku jest przychód.

Ze względu na prostotę rozliczenia większość z inwestujących wybiera formę rozliczenia za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Od 1 stycznia 2019 roku ustawodawca wprowadził dodatkowe uproszczenia, aby ułatwić podatnikowi formalności związane z powyższą formą rozliczenia.

Podatnik, o którym mowa w art. 6 ust 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne został zwolniony ze składania zawiadomienia o wyborze formy opodatkowania na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie z art. 9 ust 4 w/w ustawy za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu danego roku podatkowego – złożenie zeznania w terminie przedstawionym w art. 21 ust 2 pkt. 2.

W przypadku, gdy wynajmowany lokal stanowi współwłasność majątkową małżonków, to przychód powinien zostać rozliczony proporcjonalnie pomiędzy małżonków (art. 12 ust 5a), chyba, że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich. Powyższe oświadczenie trzeba złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskany został pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięty został w grudniu roku podatkowego (art. 12 ust 7).

Nowości w najmie prywatnym

Nowością jest to, iż powyższe oświadczenie może być podpisane przez jednego z małżonków(art. 12 ust. 8c), które jest traktowane na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia oświadczenia lub zawiadomienia w imieniu obojga małżonków. Powyższy dokument składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Istotnym uproszczeniem dla podatników osiągających przychody z najmu, jest zwolnienie z prowadzenia ewidencji przychodów (art. 15 ust 3). Wartość przychodów oraz podatku będzie ustalana na podstawie dowodów potwierdzających otrzymanie zapłaty np. wpłata na rachunek bankowy wynajmującego.

Zmienia się również termin złożenia zeznania podatkowego do Urzędu Skarbowego (dotyczy przychodów uzyskiwanych od 2019 roku). Zgodnie z ustalonym wzorem o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatnik jest zobowiązany do złożenia zeznania w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym; zeznanie złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym (art. 21 ust 2 pkt.)

Gdy już wiemy, jak należy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, pozostaje nam tylko cieszyć się z każdego upływającego miesiąca, gdy nasza inwestycja w nieruchomość zarabia na siebie.

Jeżeli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej na temat poruszonych zagadnień zapraszamy do kontaktu.

Interesują Cię informacje o zmianach w księgowości i podatkach?

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

W erze dynamicznych zmian w przepisach podatkowych i prawnych, znalezienie zaufanego doradcy jest kluczowe dla każdego przedsiębiorstwa. Poznaj, jak Moore Polska staje się niezastąpionym partnerem w prowadzeniu biznesu.
Decyzje Ministerstwa Finansów w sprawie KSeF stanowią kluczowy temat dla polskich przedsiębiorców. Odroczenie wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur i technologiczny audyt budzą wiele pytań i wymagają dostosowania strategii biznesowych.
17 listopada 2023 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Czekają nas zatem zmiany w BHP dotyczące pracy przy komputerach.
Jakie zmiany i dlaczego należy przyjąć w nowym świadectwie pracy? Nowy wzór świadectwa uwzględnia zmiany w Kodeksie Pracy wprowadzone ustawą z dnia 9 marca 2023.
13 stycznia 2023 Sejm uchwalił projekt zmian w Kodeksie Pracy dotyczący pracy zdalnej. Zmiany mają wejść w życie w ciągu 2 miesięcy od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, czyli najprawdopodobniej już w kwietniu 2023.
Zapraszamy na praktyczne szkolenie Prawo pracy i Listy płac od 2023 roku z uwzględnieniem planowanych zmian! Sprawdź, czego unikać i na co się przygotować!

Usługi