fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Strategia podatkowa

Nadchodzi termin wywiązania się z obowiązku opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej. Jak się z niego wywiązać?

Mamy świadomość, że 2021 r. wiąże się z nałożeniem na podatników wielu dodatkowych obowiązków sprawozdawczych. W konsekwencji zwiększeniu uległo ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zakres zaangażowania przedsiębiorców w wywiązywanie się z przedmiotowych obowiązków. Jednym z tych obowiązków nałożonych przez ustawodawcę na podatników jest obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej.

Obowiązek dla części podatników

Obowiązkowi publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej podlegają:

  • podatkowe grupy kapitałowe (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów),
  • pozostali podatnicy (jeśli wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym za który informacja jest publikowana przekroczyła równowartość 50 mln euro w przeliczeniu na złote wg średniego kursu EUR ogłoszonego przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości).

Jak wywiązać się z nowego obowiązku?

Znowelizowana na początku 2021 r. ustawa o CIT zobowiązuje podatników do opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej już za 2020 r. Aby wywiązać się z nałożonego obowiązku podatnicy powinny rozważyć w szczególności dokonanie przeglądu obowiązujących wewnętrznie procedur podatkowych oraz ich ewentualnego ustrukturyzowania. Niezbędne jest również ustalenie obszarów, które z uwagi na charakter prowadzonej działalności i przyjętą strategię biznesową, stanowią tajemnicę handlową. Trzeba bowiem pamiętać, że informacja o realizowanej strategii podatkowej będzie podlegała opublikowaniu na stronie internetowej podatnika, a zatem – informacje tam zawarte będą dostępne publicznie, także dla podmiotów konkurencyjnych względem danego przedsiębiorcy.

Potrzeba podjęcia pilnych działań

Zakres informacji, do których zobowiązani są przedsiębiorcy, jak również konieczność wypracowania podejścia do realizacji przedmiotowego obowiązku indywidualnie przez każdą spółkę, w oparciu o przyjętą strategię biznesową, wymusza na podatnikach podejmowanie pilnych działań w tym zakresie.

Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami pierwsza informacja o realizowanej strategii podatkowej ma zostać upubliczniona do końca bieżącego roku. W tym samym terminie przedsiębiorca ma obowiązek poinformować naczelnika właściwego urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której opublikowana jest niniejsza informacja.

Dotkliwe sankcje

Należy pamiętać, że brak wywiązania się z obowiązku przekazania naczelnikowi urzędu skarbowego, informacji o adresie strony internetowej, na której udostępniona została informacja o realizowanej strategii podatkowej, skutkować będzie nałożeniem na podatnika kary w wysokości do 250 000,00 zł.

Nasza pomoc

Moore Polska wspomaga obecnie swoich klientów w wypracowaniu podejścia oraz realizacji obowiązku dotyczącego sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej.

W przypadku chęci otrzymaniem wsparcia od naszego Działu Podatkowego w zakresie strategii podatkowej, zapraszamy do kontaktu.

Autor

Seweryn Tomaszewski

Specjalista w Dziale Podatkowym

Zapraszamy do kontaktu

Piotr Witek
Partner Zarządzający, Biegły Rewident, MBA, FCCA
+48 585 584 720

Ostatnie artykuły z bloga

Procedura AML, a obowiązki przedsiębiorców

AML, czyli proces przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Jakie są jego elementy? Co może grozić za nieprzestrzeganie procesu AML?

Rok po wejściu do sieci Moore Global

Rok 2022 to pierwszy rok naszej obecności w sieci Moore Global, to rok gruntownych zmian, wdrażania nowych systemów, nowego podejścia, standaryzacji procesów.

Moore Polska i Bilander Group wspólnie patrzą w przyszłość

Pod koniec 2021 roku została podpisana umowa, dzięki której firma audytorska Moore Polska będzie mogła udostępniać online szczegółowe dane finansowe swoim klientom oraz świadczyć nowe usługi m.in. kontrolingu, analizy danych.