fbpx

Badanie sprawozdania finansowego oraz konsultacje w okresie trwania umowy

Firma z branży produkcyjnej

Business Cases / Case

Jednostka jest dużą Spółką produkcyjną, zajmująca się wytwarzaniem wyrobów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem polimerów dla branży: tekstylnej, meblarskiej, automotive, budownictwo, produkcja opakowań oraz medycyna.

Klient

  • Badanie sprawozdań finansowych

Potrzeby

Zakres zlecenia obejmował przeprowadzenie ustawowego badania sprawozdania finansowego oraz bieżące konsultacje w okresie trwania umowy. Istotną kwestią, która miała miejsce w roku obrotowym podlegającym badaniu, była zmiana w trakcie roku obrotowego na stanowisku Głównego Księgowego. Spółka znajduje się w fazie wzrostu, co jest przyczyną występowania wielu nietypowych oraz istotnych operacji, obarczonych ryzykiem nieprawidłowego ich ujęcia w księgach rachunkowych.

Nasze rozwiązanie

W okresie obowiązywania umowy Klient korzystał z licznych konsultacji udzielanych przez naszych specjalistów w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości finansowej i zarządczej. Pojawiające się wątpliwości ze strony Klienta dotyczyły różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej i jej ewidencjonowania w księgach rachunkowych. Udzielane konsultacje obejmowały w szczególności wskazywanie najwłaściwszych metod uzgadnia stanów księgowych oraz dokonywania rozliczeń związanych z zamknięciem roku. Ze względu na pojawiające się trudności w uzgadnianiu wybranych pozycji bilansowych zaproponowane zostały rozwiązania, które ułatwiły uzgodnienie poszczególnych sald. Ponadto zaproponowano wdrożenie nowych rozwiązań oraz modeli rozliczeń, które mogą usprawnić rozliczenia księgowe oraz pomóc w rozwiązywaniu podobnych problemów w kolejnych latach obrotowych. Prace związane z badaniem sprawozdania finansowego rozpoczęto od zaplanowania i przygotowania strategii badania, całość prac została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi Międzynarodowymi Standarami Badania. Wskazano główne ryzyka, których urzeczywistnienie się mogłoby mieć negatywny wpływ na sprawozdanie finansowe sporządzone przez spółkę. Wszystkie istotne kwestie zostały przedstawione i omówione z Zarządem spółki.

Efekty

Efektem kompleksowego wykonania zlecenia było zaproponowanie stosownych korekt do sprawozdania oraz wydanie o tym sprawozdaniu niezależnej opinii.

Wnioski z udzielanych konsultacji znalazły swoje odzwierciedlenie w sporządzonym przez Spółkę sprawozdaniu finansowym oraz zostały przedstawione Zarządowi Spółki w postaci pisemnej w specjalnie sporządzonym Liście.

{literal} {/literal}