Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych w formacie ESEF

Co to oznacza w perspektywie rewizji sprawozdania przez firmę audytorską? Na jakie dodatkowe pytania i odrębne procedury powinny przygotować się spółki poddawane badaniu?

Jakie spółki obowiązane są do składania rocznych raportów w formacie XHTM?

Zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 roku, emitenci papierów wartościowych notowanych na rynkach regulowanych zobowiązani są do składania rocznych raportów finansowych tj. sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w jednolitym elektronicznym formacie raportowania – zwanym w skrócie XHTML. Dodatkowo, na podstawie art. 4 i art. 6 w/w Rozporządzenia, skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSF powinny być znakowane za pomocą tzw. znaczników (zwanych znacznikami iXBRL lub znacznikami XBRL).

Sprawozdania finansowe jednostek oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe jednostek niebędących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, sporządzone zgodnie z MSSF, mogą być, w myśl ustawy o rachunkowości.  sporządzone w formacie XHTML, a także przy skonsolidowanym sprawozdaniu znakowane z zastosowaniem znaczników iXBRL.

Odpowiedzialność zarządu za sporządzenie sprawozdania finansowego w formacie ESEF

Sporządzenie raportów rocznych wg MSSF tj. rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności jednostki oraz skonsolidowanych raportów rocznych (skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej) w formacie XHTML, a także znakowanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy do obowiązków Zarządu.

Warto podkreślić, że to na zarządzie ciąży obowiązek zaprojektowania, wdrożenia i utrzymania systemu kontroli wewnętrznej tak, by zapewnić sporządzenie dokumentów w formacie ESEF wolnych od istotnych nieprawidłowości spowodowanych np. oszustwami i błędami.

Ponadto, członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie całego procesu sprawozdawczości finansowej – w tym sporządzanie sprawozdania finansowego w formacie zgodnym z obowiązującym prawem.

Jakie procedury przeprowadza biegły rewident w związku z rewizją sprawozdań w formacie ESEF?

Dla sprawozdań finansowych sporządzonych w jednolitym elektronicznym formacie raportowania ESEF, za okresy sprawozdawcze kończące się dnia 31 grudnia 2021 r. i później, zastosowanie ma krajowy standard usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd 3001 PL.

Nawiązując do w/w standardu, biegły rewident, dokonując rewizji sprawozdania w formacie ESEF, powinien uzyskać racjonalną pewność, że dokumenty:

 • są sporządzone zgodnie z formatem ESEF;
 • zostały oznakowane, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymogami Rozporządzenia 2019/815.

Co więcej, biegły rewident uzyskuje zrozumienie ogólnych kontroli informatycznych, istotnych dla badania zgodności z wymogami Rozporządzenia 2019/815 oraz stosownych kontroli wewnętrznych związanych z aplikacjami komputerowymi.

Podczas rewizji sprawozdania w szczególności analizowane jest ryzyko związane z:

 1. kompletnością tj.:
 • ryzykiem, że nie wszystkie wymagane kwoty ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały oznakowane;
 • ryzykiem, że nie wszystkie ujawnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały oznakowane zgodnie z załącznikiem II Rozporządzenia 2019/815;
 • ryzykiem, że wymagane znaczniki związane z identyfikacją podmiotu zostały pominięte;

2. dokładnością tj.:

 • ryzykiem, że oznakowane dane nie odpowiadają danym skonsolidowanego sprawozdania finansowego w warstwie czytelnej dla człowieka (XHTML);
 • ryzykiem, że dane liczbowe w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały oznakowane nieprawidłowym atrybutem (np. rok/koniec roku);
 • ryzykiem, że nie zastosowano odpowiedniego elementu z podstawowej taksonomii;
 • ryzykiem, że błędnie przedstawiono znaczenie księgowego oznakowania liczby lub ujawnienia z powodu wybrania nieodpowiedniego elementu z podstawowej taksonomii;
 • ryzykiem, że element rozszerzonej taksonomii, utworzony do oznakowania kwoty w głównej części sprawozdania finansowego, nie jest zakotwiczony do elementu taksonomii podstawowej o szerszym znaczeniu rachunkowym lub zakresie najbardziej zbliżonym do tego elementu taksonomii rozszerzonej sporządzającego sprawozdanie finansowe w formacie ESEF;
 • w przypadku, gdy element taksonomii rozszerzonej łączy w sobie szereg elementów taksonomii podstawowej, ryzykiem, że sporządzający sprawozdanie finansowe w formacie ESEF nie zakotwiczył danego elementu taksonomii rozszerzonej do każdego z tych elementów taksonomii podstawowej.

Biegły rewident informuje o wynikach badania oznakowania znacznikami iXBRL skonsolidowanego sprawozdania finansowego w formacie ESEF w sekcji „Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji” będącej częścią sprawozdania z badania.

W razie pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z naszym działem audytu.

Zapraszamy do kontaktu

Może Cię zainteresować

Jakie są cele rewizji finansowej? Co ma na celu badanie sprawozdań finansowych? Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia ekspertów w tym zakresie?
Polski Ład i poprawki do niego wniósł wiele zmian w naliczaniu wynagrodzeń. W środowisku nagłych zmian i krótkich terminów ich wdrożenia zdarzyć się mogły pomyłki lub braki w systemach płacowych.
Zmiany w ustawie o rachunkowości ułatwiają proces składania sprawozdań finansowych spółki. O czym jednak należy pamiętać?

Usługi