fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Wynik finansowy w spółce komandytowej

 Wynik finansowy

Jak sporządzić wynik finansowy w spółce komandytowej za 2021 rok, w sytuacji gdy spółka wybrała opóźnione (do maja) przyjęcie statusu podatnika CIT? Co mówi interpretacja ogólna?

Wielokrotnie w wydawanych interpretacjach indywidualnych organy podatkowe potwierdzały, że zarówno wypłacone zyski za 2020 r.,  ale również zyski osiągnięte do dnia przyjęcia przez spółkę statusu podatnika CIT nie podlegają zryczałtowanemu podatkowi.

Interpretacje indywidualne

Mając powyższe na uwadze, spółka komandytowa na 30.04.2021 r. powinna była dokonać zamknięcia ksiąg do celów podatkowych (zamknięcie to nie rodziło jednocześnie obowiązku sprawozdawczego) i ustalić wynik finansowy, który – w sytuacji  osiągnięcia zysków – miał być w maju lub później wypłacany wspólnikom, również  podatku zryczałtowanego

Powyższe kwestie podatkowe, zostały omówione w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej tak m.in.: interpretacje KIS z 5.03.2021 r., 0114-KDIP2-2.4010.1.2021.1.SP, i 10.08.2021 r., 0113-KDIPT2-3.4011.431.2021.3.AK.

Wątpliwości natomiast powstają w zakresie , jak wynik ten traktować na podstawie ustawy o rachunkowości.  Zgodnie z art. 12 ust. 2 i 3 ustawy zmieniającej tj. ustawy o zmianie  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw” Dz.U.2020.2123.  w sytuacji, gdy spółka komandytowa przyjęła status podatnika CIT z dniem 1.05.2021 r., była zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający (tj. na 30.04.2021 r.). Ponadto art. 12 ust. 3 ustawy zmieniającej zawiera odniesienie do art. 8 ust. 6  ustawy o CIT, odnoszącego się do roku podatkowego spółki komandytowej. Zgodnie z powyższymi przepisami , wprowadzono zasadę obowiązku ustalenia wyniku za okres, gdy spółka komandytowa nie była podatnikiem CIT, jednocześnie nie nakładając równocześnie obowiązku sporządzania przez nią sprawozdania finansowego na 30.04.2021 r.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, na 30.04.2021 r. należało zamknąć księgi, ale zamknięcie to miało charakter wyłącznie podatkowy. W jego wyniku nie powstał zarówno obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego czy też inne obowiązki sprawozdawcze. Kolejne sprawozdanie finansowe spółki powinno było zostać sporządzone na dzień bilansowy przypadający 31.12.2021 r. i obejmować okres od 1.01.2021 do 31.12.2021 r.

W celu „podatkowego” zamknięcia ksiąg rachunkowych konieczne było ustalenie wyniku finansowego za okres od 1.01.2021 do 30.04.2021 r. oraz rozliczenie podatkowe za ten okres, polegające na ustaleniu przychodów i kosztów podatkowych, i przyporządkowane ich do każdego ze wspólników.

W omawianym przykładzie spółka sporządza sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2021 do 31.12.2021 r. i ujmuje w nim wynik finansowy wypracowany w całym 2021 r., z tym że będzie on różnie rozliczany podatkowo. Ustawa zmieniająca w art. 12 ust. 5 wskazuje, że do przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów spółki komandytowej, od dnia, w którym stała się ona podatnikiem CIT, nie zalicza się przychodów oraz kosztów, które na podstawie art. 8 ustawy o PIT lub art. 5 ustawy o CIT były uznawane za przychody lub koszty wspólników. Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 6 spółka komandytowa uwzględnia – od momentu uzyskania statusu podatnika CIT – zdarzenia powstałe przed tym dniem a wpływające na wysokość jej zobowiązania z tytułu CIT.

Wynik finansowy a regulacje, zasady i terminy

Regulacje te tym samym stanowią o tym, że spółka komandytowa kontynuuje podatkowe rozliczenia wynikających z jej działalności, będące wcześniej wykazywane w rozliczeniach podatkowych wspólników spółki.

Zasady i terminy sporządzania sprawozdania finansowego są w takim przypadku standardowe. Nie wpływa na nie, w szczególności fakt sporządzenia  sprawozdania finansowego na 30.04.2021 r.

W rachunku zysków i strat za 2021 r. prezentowany jest łączny wynik, bez podziału na części przed majem i od maja.

Dla przejrzystości zapisów, można wykazać w oddzielnym wierszu wynik finansowy brutto  (zarazem netto) za pierwsze 4 mies. roku (art. 50 ust. 1 uor).

Sporządzanie ustrukturyzowanego sprawozdania finansowego daje taką możliwość.

Jeżeli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej na temat poruszonych zagadnień zapraszamy do kontaktu.

Autor tekstu

Marzena Odrzywołek

Radca Prawny

Zapraszamy do kontaktu

Krzysztof Oczko
Członek Zarządu, Biegły Rewident nr 11891
+48 502 260 988

Ostatnie artykuły z bloga

Zatrudnianie członka zarządu w spółkach kapitałowych

Jaką formę zatrudnienia wybrać przy nawiązaniu współpracy z  członkiem zarządu? Co z wynagrodzeniem? Odpowiadamy!

Sukcesja podatkowa a przekształcenie spółki

Sukcesja podatkowa – co musisz wiedzieć przy przekształcaniu spółki? Jakie są skutki przekształcenia na gruncie prawa podatkowego?

7 pytań najczęściej zadawanych finansistom

Jakie są najczęściej zadawane pytania finansistom przez właścicieli oraz Zarząd? Jak z nich najlepiej wybrnąć? Odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.
{literal} {/literal}