fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Tarcza 5.0. i pomoc branżowa – jak ją uzyskać?

Przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą już ubiegać się o pomoc w ramach tarczy 5.0. Przedstawiamy zasady jej otrzymania.

Od 15 października przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w ramach Tarczy 5.0, czyli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Wnioski można składać tylko elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Świadczenie postojowe – dla kogo i jak je uzyskać?

Dotyczy ono dwóch typów działalności (chodzi o jej przeważającą część):

1. pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (kod PKD 79.90.A) – tu świadczenie przysługuje jeśli działalność została zawieszona po dniu 31 sierpnia 2019 r. oraz jeśli ma ona charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy;

 2. agentów turystycznych (kod PKD 79.11.A) – tu świadczenie przysługuje jeśli prowadzenie działalności zostało rozpoczęte przed 1 kwietnia 2020 r.

Oprócz wyżej wymienionych warunków przedsiębiorcy muszą spełnić także dodatkowe, takie jak: przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID, niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz zamieszkiwanie w Polsce i obywatelstwo RP (albo prawo do stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP)

Świadczenie postojowe – cechy i warunki otrzymania:

 • przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r., tj. 2.080,00 zł;
 • jest wolne od podatku;
 • przysługuje nie więcej niż trzykrotnie;
 • może zostać przyznane ponownie, na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej;
 • wypłata po raz kolejny może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego;
 • warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku nie uległa poprawie;
 • nie dokonuje się z niego potrąceń i egzekucji;
 • wypłata następuje na rachunek bankowy podany we wniosku;
 • wniosek (RSP-DB) o świadczenie może być złożony do ZUS wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego – przez PUE ZUS – najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Dodatkowe świadczenie postojowe – jakie trzeba spełnić warunki, by je otrzymać?

Będzie ono przysługiwało przedsiębiorcom, których przeważająca część działalności według PKD to:

49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;

79.11.A – działalność agentów turystycznych;

90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;

90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

93.29A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;

93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Przedsiębiorcy z wyżej wymienionych branż uzyskają dodatkowe świadczenie postojowe, jeżeli spełnią poniższe warunki:

 1. przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.;
 2. wcześniej skorzystali ze świadczenia postojowego – otrzymali co najmniej jedno świadczenie;
 3. złożą wniosek elektronicznie (RSP-DD) najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Kontynuacja wypłaty dodatkowego świadczenia postojowego – kiedy będzie możliwa? Warunkiem przyznania kolejnego dodatkowego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku nie uległa poprawie, zaś wniosek o kontynuację jego wypłaty nie może zostać złożony w tym samym miesiącu, w którym wniosek RSP-DD jest składany pierwszy raz.

Dodatkowe świadczenie postojowe:

 • przysługuje nie więcej niż trzykrotnie,
 • przysługuje wysokości wypłaconego wcześniej świadczenia postojowego, tj. 2.080,00 zł lub 1.300,00 zł;
 • jest opodatkowane;
 • przekazywane jest na rachunek bankowy podany we wniosku;

Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 – kogo dotyczy i jakie należy spełnić warunki, aby je uzyskać?

Dotyczy przedsiębiorców, których rodzaj przeważającej działalności zgodnie z PKD to:

49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;

79.11.A – działalność agentów turystycznych;

79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;

90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;

93.29B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

93.29Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Jakie dodatkowe warunki należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS?

 • należy być zgłoszonym płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.;
 • przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.;
 • należy złożyć deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października 2020 r. (chyba, że przedsiębiorca jest zwolniony ze składania tych deklaracji);
 • wniosek (RDZ-B) o zwolnienie z opłacania składek, należy przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych elektronicznie nie później niż do dnia 30 listopada 2020 r.

Co ze składkami już opłaconymi?

Opłacone należności z tytułu składek, które zostały zwolnione z obowiązku opłacania na podstawie Tarczy 5.0, podlegają zwrotowi na zasadach określonych ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli na wniosek płatnika składek. Nadpłata zostanie zwrócona, o ile płatnik nie ma zaległości na koncie.

Autor:

Anna Niegowska-Warowna

Kierownik Działu Kadr i Płac

Zapraszamy do kontaktu

Katarzyna Ochnicka
Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Partner
+48 505 223 074

Ostatnie artykuły z bloga

31 maja 2023 mija termin przekazania 75% odpisu na ZFŚS

Ile wynosi odpis podstawowy na ZFŚS?  Jak ustalić liczbę zatrudnionych? Do kiedy należy wpłacić wartość odpisu na konto bankowe? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Umowy cash pooling na gruncie podatkowym

Zastanawiasz się jak poprawić płynność finansową wewnątrz grupy kapitałowej, nie wywołując przy tym negatywnych skutków w zakresie podatków? Sprawdź nasz najnowszy artykuł i dowiedz się więcej o cash poolingu!

Nowelizacja Ordynacji podatkowej

Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!
{literal} {/literal}