Rozwiązania podatkowe z uwagi na COVID-19

Pakiet osłonowy dla firm – zmiany przewidziane w projekcie z dnia 21 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Władze publiczne podejmują działania prewencyjne, minimalizujące rozprzestrzenianie się COVID-19 np. kwarantannę, zmykanie placówek czy też odwoływanie wydarzeń i imprez masowych. To z kolei wywołuje ekonomiczne skutki: wstrzymanie produkcji i świadczenia usług, utrudnienia w międzynarodowych relacjach biznesowych. Zmieniają się też zachowania konsumentów – drastycznie zmniejsza się liczba zleceń w hotelarstwie, turystce, transporcie, usługach rozrywkowych czy kulturalnych. Mając na uwadze powyższe konieczne stało się opracowanie pakietu osłonowego dla firm – takie zmiany przewiduje projekt z dnia 21 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Rozwiązania podatkowe jakie są proponowane to:

Zmiany w zakresie podatku od nieruchomości

Umożliwienie gminom wprowadzenia za część 2020r. zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Umożliwienie organom wykonawczym gmin przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020r. – nie dłużej niż do 30 września tego roku.

Zmiana w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych

Z uwagi na fakt, ze zaciąganie pożyczek może stanowić źródło finansowania działalności przedsiębiorców w okresie spowolnienia gospodarczego proponuje się zwolnienie umów pożyczek z PCC.

Zmiany w zakresie opłaty prolongacyjnej w podatkach

Proponuje się ułatwienia wywiązania się przez podatników i płatników z decyzji ratalnych i odroczeniowych dotyczących podatków stanowiących dochód budżetu państwa. Zaproponowano regulację dzięki której nie będzie naliczana opłata prolongacyjna z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych.

Zawieszenie postępowań podatkowych

W projekcie wskazano na potrzebę zawieszenia toczących się postepowań i kontroli, w tym podatkowych, prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej, kontroli celno-skarbowych oraz niektórych innych postępowań.

Zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych

Proponuje się przedłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnych o okres jednego miesiąca.

Zmiany w ustawie o PIT

Proponuje się wprowadzenie  szczególnych rozwiązań w zakresie rozliczania strat podatkowych przez podatników, którzy w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa ponieśli stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2020 r. Będą oni mogli o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż do kwoty 5 mln zł, obniżyć dochód uzyskany z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 roku, składając w tym celu korektę zeznania za ten rok. Z tego sposobu rozliczenia straty będą mogli skorzystać podatnicy, którzy w roku 2020 osiągną przychody z działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych z tej działalności w 2019 r.

Przewiduje się zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych w 2020 r. przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przychodów z tytułu:

  • wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów przyznanych na podstawie ustawy,
  • dopłat do oprocentowania kredytów przyznanych na podstawie ustawy.

Podatnicy PIT będą mogli odliczyć darowizny przekazane w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19.Odliczeniu będą podlegały darowizny (pieniężne lub rzeczowe) przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą polegającą na świadczeniu opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Planuje się wprowadzić prolongatę terminu przekazania zaliczek na podatek od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu. Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja, może być dokonana do dnia 1 czerwca 2020 r.

Proponuje się przesunięcie terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 roku.

Proponuje się zwolnienie z obowiązku stosowania przepisów dotyczących tzw. złych długów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy obowiązani są do zwiększania dochodu będącego podstawą obliczenia należnych w 2020 roku zaliczek miesięcznych (kwartalnych) z pozarolniczej działalności gospodarczej o niezapłacone w terminie zobowiązania.

Proponuje się umożliwienie podatnikom PIT, opłacającym w 2020 roku zaliczki miesięczne w formie uproszczonej na podstawie art. 44 ust. 6b–6i ustawy PIT, rezygnację z tej formy w odniesieniu do zaliczek należnych za okres marzec–maj 2020 roku. Zaliczki za te miesiące, podatnicy będą mogli obliczyć na ogólnych zasadach, uwzględniając zaliczki należne za poprzednie miesiące, które obliczone były w formie uproszczonej. Za kolejne miesiące, czyli czerwiec–grudzień 2020 roku, podatnicy opłacać będą zaliczki w formie uproszczonej. Rozwiązanie to dotyczyć będzie wyłącznie „małych podatników”, zdefiniowanych w art. 5a pkt 20 ustawy PIT. Podatnicy, którzy zdecydują się na to rozwiązanie, poinformują o tym w zeznaniu rocznym.

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

Analogiczne rozwiązania jak w przypadku rozwiązań proponowanych dla podatników podatku PIT w zakresie:

  • rozliczania strat podatkowych za 2020 r. przez podatników podatku CIT,
  • zwolnienia od podatku CIT,
  • zasad odliczania darowizn dla podatników podatku CIT
  • odroczenia w płatności podatku od przychodów z budynków
  • rozwiązania w zakresie tzw. złych długów, z uwzględnieniem specyfiki tego podatku w zakresie roku podatkowego
  • zaliczek uproszczonych, z uwzględnieniem specyfiki tego podatku w zakresie roku podatkowego

Zmiany w ustawie o VAT

Planowane jest odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) do 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników. Podatnicy będą mogli jednak dobrowolnie rozliczyć się w nowej formie za kwiecień 2020 r., czyli złożyć nowy JPK_VAT w maju 2020 r.

Jeśli widzą Państwo potrzebę wykorzystania powyższych możliwości w Państwa biznesie, zapraszamy do kontaktu:

Może Cię zainteresować

W erze dynamicznych zmian w przepisach podatkowych i prawnych, znalezienie zaufanego doradcy jest kluczowe dla każdego przedsiębiorstwa. Poznaj, jak Moore Polska staje się niezastąpionym partnerem w prowadzeniu biznesu.
Z olbrzymią przyjemnością przedstawiamy najnowszy rozdział w historii Grupy Moore Polska – uruchomienie spółki Moore Polska Tax & Legal Drożdż-Wilk, Szczesiak, Rozwadowski sp. k. Ta inicjatywa otwiera nowe możliwości dla naszych Klientów, oferując jeszcze szerszy zakres usług doradczych i większą dostępność.
W naszym najnowszym artykule przedstawiamy kompleksowe omówienie teorii i praktyki związanej z Informacjami o Cenach Transferowych (TPR-C), a także zagadnienia związane z czynnym żalem, aby pomóc przedsiębiorcom radzić sobie z tymi obowiązkami podatkowymi w sposób sprawny i zgodny z aktualnymi przepisami.
Obowiązek sporządzenia formularza TPR w przypadku spółki cywilnej. Co mówi o tym Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej? Co musisz wiedzieć? Sprawdź!
TSUE – odsetki należą się za cały okres niezależnie przetrzymywanej nadpłaty podatku. Czego dotyczyła sprawa inwestorów i fiskusa?
Przedsiębiorco, pamiętaj o przywróceniu podstawowych terminów podatkowo administracyjnych w związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego!

Usługi