fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Rozwiązania podatkowe z uwagi na COVID-19

Pakiet osłonowy dla firm – zmiany przewidziane w projekcie z dnia 21 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Władze publiczne podejmują działania prewencyjne, minimalizujące rozprzestrzenianie się COVID-19 np. kwarantannę, zmykanie placówek czy też odwoływanie wydarzeń i imprez masowych. To z kolei wywołuje ekonomiczne skutki: wstrzymanie produkcji i świadczenia usług, utrudnienia w międzynarodowych relacjach biznesowych. Zmieniają się też zachowania konsumentów – drastycznie zmniejsza się liczba zleceń w hotelarstwie, turystce, transporcie, usługach rozrywkowych czy kulturalnych. Mając na uwadze powyższe konieczne stało się opracowanie pakietu osłonowego dla firm – takie zmiany przewiduje projekt z dnia 21 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Rozwiązania podatkowe jakie są proponowane to:

Zmiany w zakresie podatku od nieruchomości

Umożliwienie gminom wprowadzenia za część 2020r. zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Umożliwienie organom wykonawczym gmin przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020r. – nie dłużej niż do 30 września tego roku.

Zmiana w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych

Z uwagi na fakt, ze zaciąganie pożyczek może stanowić źródło finansowania działalności przedsiębiorców w okresie spowolnienia gospodarczego proponuje się zwolnienie umów pożyczek z PCC.

Zmiany w zakresie opłaty prolongacyjnej w podatkach

Proponuje się ułatwienia wywiązania się przez podatników i płatników z decyzji ratalnych i odroczeniowych dotyczących podatków stanowiących dochód budżetu państwa. Zaproponowano regulację dzięki której nie będzie naliczana opłata prolongacyjna z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych.

Zawieszenie postępowań podatkowych

W projekcie wskazano na potrzebę zawieszenia toczących się postepowań i kontroli, w tym podatkowych, prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej, kontroli celno-skarbowych oraz niektórych innych postępowań.

Zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych

Proponuje się przedłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnych o okres jednego miesiąca.

Zmiany w ustawie o PIT

Proponuje się wprowadzenie  szczególnych rozwiązań w zakresie rozliczania strat podatkowych przez podatników, którzy w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa ponieśli stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2020 r. Będą oni mogli o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż do kwoty 5 mln zł, obniżyć dochód uzyskany z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 roku, składając w tym celu korektę zeznania za ten rok. Z tego sposobu rozliczenia straty będą mogli skorzystać podatnicy, którzy w roku 2020 osiągną przychody z działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych z tej działalności w 2019 r.

Przewiduje się zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych w 2020 r. przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przychodów z tytułu:

  • wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów przyznanych na podstawie ustawy,
  • dopłat do oprocentowania kredytów przyznanych na podstawie ustawy.

Podatnicy PIT będą mogli odliczyć darowizny przekazane w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19.Odliczeniu będą podlegały darowizny (pieniężne lub rzeczowe) przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą polegającą na świadczeniu opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Planuje się wprowadzić prolongatę terminu przekazania zaliczek na podatek od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu. Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja, może być dokonana do dnia 1 czerwca 2020 r.

Proponuje się przesunięcie terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 roku.

Proponuje się zwolnienie z obowiązku stosowania przepisów dotyczących tzw. złych długów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy obowiązani są do zwiększania dochodu będącego podstawą obliczenia należnych w 2020 roku zaliczek miesięcznych (kwartalnych) z pozarolniczej działalności gospodarczej o niezapłacone w terminie zobowiązania.

Proponuje się umożliwienie podatnikom PIT, opłacającym w 2020 roku zaliczki miesięczne w formie uproszczonej na podstawie art. 44 ust. 6b–6i ustawy PIT, rezygnację z tej formy w odniesieniu do zaliczek należnych za okres marzec–maj 2020 roku. Zaliczki za te miesiące, podatnicy będą mogli obliczyć na ogólnych zasadach, uwzględniając zaliczki należne za poprzednie miesiące, które obliczone były w formie uproszczonej. Za kolejne miesiące, czyli czerwiec–grudzień 2020 roku, podatnicy opłacać będą zaliczki w formie uproszczonej. Rozwiązanie to dotyczyć będzie wyłącznie „małych podatników”, zdefiniowanych w art. 5a pkt 20 ustawy PIT. Podatnicy, którzy zdecydują się na to rozwiązanie, poinformują o tym w zeznaniu rocznym.

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

Analogiczne rozwiązania jak w przypadku rozwiązań proponowanych dla podatników podatku PIT w zakresie:

  • rozliczania strat podatkowych za 2020 r. przez podatników podatku CIT,
  • zwolnienia od podatku CIT,
  • zasad odliczania darowizn dla podatników podatku CIT
  • odroczenia w płatności podatku od przychodów z budynków
  • rozwiązania w zakresie tzw. złych długów, z uwzględnieniem specyfiki tego podatku w zakresie roku podatkowego
  • zaliczek uproszczonych, z uwzględnieniem specyfiki tego podatku w zakresie roku podatkowego

Zmiany w ustawie o VAT

Planowane jest odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) do 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników. Podatnicy będą mogli jednak dobrowolnie rozliczyć się w nowej formie za kwiecień 2020 r., czyli złożyć nowy JPK_VAT w maju 2020 r.

Jeśli widzą Państwo potrzebę wykorzystania powyższych możliwości w Państwa biznesie, zapraszamy do kontaktu:

Ostatnie artykuły z bloga

Cena usług księgowych – 5 decydujących czynników

Czy warto współpracować z biurami księgowymi? Co decyduje o cenie ich usług? Na te pytania odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.

Dobry lider umie podejmować decyzje

Podejmowanie decyzji to nieodzowna część pracy. Dobry lider wie, że musi podejmować je rozsądnie, bo w innym razie konsekwencje mogą być tragiczne.

Praca zdalna – zmiany

13 stycznia 2023 Sejm uchwalił projekt zmian w Kodeksie Pracy dotyczący pracy zdalnej. Zmiany mają wejść w życie w ciągu 2 miesięcy od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, czyli najprawdopodobniej…
{literal} {/literal}