fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Sprawozdanie finansowe – niezłożenie w terminie do KRS

Sprawozdanie finansowe

Do kiedy należy złożyć sprawozdanie finansowe? Jakie dokumenty należy złożyć do KRS? Jakie są skutki niedochowania terminu? Kto jest odpowiedzialny?

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe należy zatwierdzić w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. W roku 2020, analogicznie jak w roku 2019, wydłużono ten termin, w związku z trwającą pandemią.

Termin złożenia sprawozdania finansowego

Termin złożenia sprawozdania finansowego upływa nie później niż 15 dnia od chwili zatwierdzenia sprawozdania (art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

W wyniku nowelizacji przepisów o KRS złożenie sprawozdania finansowego dopuszczalne jest wyłącznie w wersji elektronicznej.

Złożeniu do KRS podlega:

  • Roczne sprawozdanie finansowe,
  • Sprawozdanie z badania (jeżeli roczne sprawozdanie finansowe podlegało badaniu),
  • Odpis uchwał bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,
  • Sprawozdanie z działalności zarządu (w przypadku jednostek zobowiązanych do jego sporządzania).

Firmy zobligowane do sporządzania sprawozdań finansowych

Firmy zobligowane do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, za nieterminowe ich złożenie lub brak dochowania tego obowiązku muszą liczyć się z możliwością poniesienia określonych sankcji. Ustawa o rachunkowości, za niezłożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze, przewiduje karę grzywny lub ograniczenia wolności (art. 79).

Dodatkowo, wobec podmiotu, który nie złożył sprawozdania finansowego, może być wszczęte postępowanie przymuszające do wywiązania się z tego obowiązku (art. 24 ustawy o KRS). Postępowanie to, polega na wezwaniu jednostki do złożenia dokumentu w dodatkowym terminie. Jednostka ma na to 7 dni pod rygorem zastosowania grzywny.

Wysokość ewentualnych kar określa się na podstawienie Kodeksu karnego, zgodnie z art. 33.

Jeżeli pomimo zastosowanej grzywny osobowa spółka handlowa nie dokonała obowiązku, sąd rejonowy może, z ważnych powodów orzec o rozwiązaniu spółki lub ustanowić likwidatora.

Za dochowanie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego w formie elektronicznej do KRS odpowiada kierownik jednostki. Niezłożenie sprawozdania finansowego w określonym terminie jest przestępstwem. Postępowanie karne toczy się przeciwko kierownikowi jednostki, a nie przeciwko jednostce.

Należy mieć na uwagę, że prawidłowo złożone sprawozdanie finansowe musi być podpisane podpisem elektronicznym. Podpis składa osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (np. główny księgowy) oraz kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu (art. 52 ust. 2 Ustawy o rachunkowości). Oznacza to, że jeśli po zakończeniu roku obrotowego nastąpiła zmiana w składzie organu, sprawozdanie musi zostać podpisane przez aktualny skład stanowiący organ a nie ten, który pełnił rolę w trakcie roku obrotowego. Dopiero takie, prawidłowo podpisane sprawozdanie finansowe, należy złożyć od KRS.

Autor

Karina Gawlas

Asystent biegłego rewidenta

Zapraszam do kontaktu

Krzysztof Oczko
Członek Zarządu, Biegły Rewident nr 11891
+48 502 260 988

Ostatnie artykuły z bloga

07.04.2023 Moore Polska jest zamknięte

Uprzejmie informujemy, że 7-go kwietnia 2023 roku (piątek) wszystkie biura Moore Polska są zamknięte. Zapraszamy już 11-go kwietnia!

Pakiet SLIM VAT 3

Czym jest pakiet SLIM VAT 3? Co się na niego składa? Jakie regulacje za sobą niesie? Zapraszamy do naszego artykułu!

Dobry lider, czyli… kto?

Kim tak naprawdę jest dobry lider? Jak odpowiednio zdefiniować taką osobę? A może to niedościgniony ideał, który istnieje wyłącznie w wyobrażeniach?
{literal} {/literal}