Wydatki eksploatacyjne – zmiany podatkowe w rozliczeniu kosztów 2019

Rok 2019 niesie szereg zmian w kwestii rozliczenia wydatków związanych z zakupem czy leasingiem samochodów osobowych w firmie jak również wydatków eksploatacyjnych dotyczących pojazdów.

Przepisy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019r. budzą szereg wątpliwości. Ich coraz liczniejsze interpretacje rodzą pytania co do sposobu i prawidłowego ujęcia w kosztach, na które brak jednoznacznych odpowiedzi. Postanowiliśmy przybliżyć zakres wprowadzonych zmian oraz wskazać jaki wpływ będą miały na rozliczenia podatkowe.

Od nowego roku zmiany dotyczą trzech zasadniczych kwestii:

  • Limitu ujęcia w kosztach uzyskania przychodu wydatków na nabycie samochodu osobowego.
  • Ograniczenie możliwości ujmowania wydatków eksploatacyjnych w kosztach uzyskania przychodu dla samochodów firmowych wykorzystywanych służbowo i prywatnie.
  • Limitu dla samochodów prywatnych nie wpisanych do ewidencji środków trwałych.

Zmiana limitu ujęcia w kosztach uzyskania przychodu wydatków na nabycie samochodu osobowego

Za sprawą zapisu art. 23 ust. 1 pkt 4 w ustawie PIT/ art. 16 ust. 1 w ustawie CIT „nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących danego samochodu osobowego: (…)
4) odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonanych według zasad określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od kwoty wartości samochodu przewyższającego kwotę:

  • 225 000zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art.2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DZ.U. poz. 317 i 1356)
  • 150 000 w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

Limit 150 000 zł zastąpił dotychczasowy limit 20 000 EUR. Limit ten dotyczył jedynie ujęcia w kosztach odpisów amortyzacyjnych, a od tego roku obejmuje również raty leasingowe leasingu operacyjnego. Raty leasingowe dotyczące umów zawartych do 31.12.2018r. rozliczane są wg starych zasad,
ale jedynie w przypadku gdy umowa ta pozostanie niezmieniona. Jakikolwiek aneks do zawartej umowy leasingowej powoduje rozliczenie rat leasingowych wg zasad obowiązujących od 01.01.2019r.

Należy tu zwrócić uwagę, że limit ten dotyczy części kapitałowej umowy, natomiast część odsetkowa traktowana jest jako koszt eksploatacyjny używanego pojazdu (limity i zmiany zostały opisane w dalszej części).
Ponadto limit ten jest stosowany osobno do rat leasingowych i do wartości wykupu samochodu.

Zmiana ta bardzo niekorzystnie wpływa na rozliczenie podatkowe w przypadku zakupu samochodu osobowego powyżej wartości 150 000 zł i sprzedaży w krótkim okresie czasu. Przychodem podatkowym wówczas jest wartość sprzedaży netto samochodu, a kosztem niezamortyzowana część ŚT do wysokości limitu.

Ograniczenie możliwości ujmowania wydatków eksploatacyjnych w kosztach uzyskania przychodu dla samochodów firmowych wykorzystywanych służbowo i prywatnie.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o PIT: „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodu…25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika”.

Wydatki eksploatacyjne to np. wydatki na zakup paliwa, naprawę i przeglądy samochodu, opłaty za autostradę czy parking.
Od 01.01.2019r. jeżeli samochód osobowy jest używany w tak zwanym cyklu mieszanym tj. zarówno do celów służbowych jak i prywatnych do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć jedynie 75% poniesionych wydatków. Podstawą wyliczenia będzie wartość netto faktury wraz z 50% VAT który nie podlega odliczeniu.

Jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany wyłącznie do celów służbowych, aby zaliczyć 100 % wartości wydatków eksploatacyjnych w koszty podatkowe należy sporządzać ewidencję przebiegu pojazdów (może być to ta sama ewidencja, która jest prowadzona na potrzeby odliczenia 100% podatku VAT). Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku gdy Urząd Skarbowy stwierdzi, że prowadzona ewidencja jest nierzetelna to limit 75% będzie zastosowany do wszystkich poniesionych wydatków od początku użytkowania samochodu po wejściu w życie ustawy.

Limit dla samochodów prywatnych niewpisanych do ewidencji środków trwałych

20% kosztów używania samochodu w 2019 w zamian za kilometrówkę z 2018. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT:„…te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodu pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością prowadzoną przez płatnika.”

W przypadku używania samochodu prywatnego do celów prowadzonej przez  płatnika działalności gospodarczej (dotyczy tylko podatku PIT) nie ma  już zastosowaniu ewidencja przebiegu pojazdu. Podatnik do kosztów  uzyskania przychodów może zaliczyć 20% wartości wszystkich poniesionych  kosztów eksploatacyjnych.

Jeżeli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej na temat poruszonych zagadnień zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Może Cię zainteresować

Jak wygląda amortyzacja na gruncie podatku CIT? Jakie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne jej podlegają?
Prace rozwojowe – pozycja wstydliwa w bilansie, czy duma mojej firmy? Jakie jest 5 mitów, jakim ulegają CFO w tym zakresie? Odpowiadamy!
Koniec z amortyzacją lokali mieszkalnych! To efekt wejścia w życia zmian w zakresie Polskiego Ładu. Zapraszamy na przegląd stanowisk sądów.
Czy warto pospieszyć się z wykupem samochodu z leasingu? Co zmieni Polski Ład? Moore Polska pomoże Państwu właściwie przygotować się do wprowadzanych zmian!
Zapowiadane zmiany mają na celu dostosowanie prawa do założeń zawartych w dokumencie „Dziesiątki dla elektromobilności”, w tym promocję pojazdów niskoemisyjnych.
Minister Finansów wydał wyczekiwaną przez podatników i płatników podatków interpretację ogólną dotyczącą stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu dla twórców.

Usługi