fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Jak uniknąć błędów przy stosowaniu 50% KUP dla twórców?

Minister Finansów wydał wyczekiwaną przez podatników i płatników podatków interpretację ogólną dotyczącą stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu dla twórców.

Celem wydanej interpretacji jest wskazanie warunków, których spełnienie umożliwia zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzania przez twórców tymi prawami.

Jakie warunki muszą być spełnione dla potraktowania wynagrodzenia, jako honorarium i dla zastosowania wobec niego 50% kosztów uzyskania przychodów?

 1. Stworzony musi zostać utwór będący przedmiotem prawa autorskiego – co warunkuje korzystanie przez twórcę z praw autorskich i umożliwia rozporządzanie majątkowym prawem autorskim do utworu;
 2. Należy dysponować obiektywnymi dowodami potwierdzającymi powstanie utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego;
 3. Honorarium za utwór musi być wyraźnie wyodrębnione od innych składników wynagrodzenia, przy czym warunek ten nie obejmuje wskazanych w interpretacji przypadków (nauczyciele akademiccy czy pracownicy naukowi), w których 50% koszty uzyskania przychodów można stosować do całości wynagrodzenia twórcy.

Koszty w wysokości 50% wyłącznie dla twórców.

Stosuje się je dla przychodów z tytułu:

 1. działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 2. działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
 3. produkcji audialnej i audiowizualnej;
 4. działalności publicystycznej;
 5. działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
 6. działalności konserwatorskiej;
 7. prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o prawie autorskim, do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
 8. działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Pamiętać również należy o tym, że wysokość kosztów autorskich ograniczona jest limitem kwotowym, który w roku 2020 wynosi 85.528,00 PLN. W przypadku przekroczenia limitu płatnik przy poborze zaliczki nie stosuje 50% kosztów uzyskania przychodu. Koszty te nie są naliczane także w przypadku złożenia przez podatnika oświadczenia o rezygnacji z ich stosowania – oświadczenie to składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Przedmiot prawa autorskiego

Minister przypomina, że przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw twórczej działalności, który ma charakter indywidualny – bez względu na postać, wartość, przeznaczenie czy sposób wyrażenia. Musi go cechować oryginalność, brak powtarzalności czy odtwórczości. Utwór także jest przedmiotem prawa autorskiego już od momentu ustalenia, choćby w postaci nieukończonej. Ustalenie zaś to taka forma utworu, z którą zapoznać się może osoba trzecia.

Wynagrodzenie otrzymane z tytułu umowy pracę lub umowy cywilnoprawnej także może stanowić honorarium, do którego można stosować 50% koszty uzyskania przychodów.

Jak ustalić honorarium za wykonanie dzieła w ramach umowy o pracę?

Po pierwsze umowa o pracę musi zawierać rozróżnienie wynagrodzenia na część honoraryjną i część związaną z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

Po drugie nie jest wystarczające procentowe określenie czasu przeznaczonego na pracę twórczą.

Po trzecie honorarium musi być związane z powstaniem konkretnego utworu lub utworami określonymi rodzajowo.

Po czwarte fakt uzyskania przychodu z praw autorskich i jego wysokość wymaga udokumentowania, które może być wykazane za pomoc każdego dowodu dopuszczonego prawnie.

Jak zatem udokumentować pracę twórczą i wynagrodzenie za nią?

Zgodnie z Ordynacją Podatkową jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem, czyli przykładowo może to być:

– ewidencja powstających utworów;

– dokumentowanie powstania utworu w formie oświadczenia – musi jednak z niego wynikać jaki konkretnie utwór powstaje

– powiązanie ewidencji czasu pracy powiązanej z konkretnie wykonanym utworem jest również dopuszczalne.

Autor:

Anna Niegowska-Warowna

Kierownik Działu Kadr i Płac

Zapraszamy do kontaktu

Katarzyna Ochnicka
Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Partner
+48 505 223 074

Ostatnie artykuły z bloga

07.04.2023 Moore Polska jest zamknięte

Uprzejmie informujemy, że 7-go kwietnia 2023 roku (piątek) wszystkie biura Moore Polska są zamknięte. Zapraszamy już 11-go kwietnia!

Pakiet SLIM VAT 3

Czym jest pakiet SLIM VAT 3? Co się na niego składa? Jakie regulacje za sobą niesie? Zapraszamy do naszego artykułu!

Dobry lider, czyli… kto?

Kim tak naprawdę jest dobry lider? Jak odpowiednio zdefiniować taką osobę? A może to niedościgniony ideał, który istnieje wyłącznie w wyobrażeniach?
{literal} {/literal}