Jak uniknąć błędów przy stosowaniu 50% KUP dla twórców?

Minister Finansów wydał wyczekiwaną przez podatników i płatników podatków interpretację ogólną dotyczącą stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu dla twórców.

Jakie warunki muszą być spełnione dla potraktowania wynagrodzenia, jako honorarium i dla zastosowania wobec niego 50% kosztów uzyskania przychodów?

 1. Stworzony musi zostać utwór będący przedmiotem prawa autorskiego – co warunkuje korzystanie przez twórcę z praw autorskich i umożliwia rozporządzanie majątkowym prawem autorskim do utworu;
 2. Należy dysponować obiektywnymi dowodami potwierdzającymi powstanie utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego;
 3. Honorarium za utwór musi być wyraźnie wyodrębnione od innych składników wynagrodzenia, przy czym warunek ten nie obejmuje wskazanych w interpretacji przypadków (nauczyciele akademiccy czy pracownicy naukowi), w których 50% koszty uzyskania przychodów można stosować do całości wynagrodzenia twórcy.

Koszty w wysokości 50% wyłącznie dla twórców.

Stosuje się je dla przychodów z tytułu:

 1. działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 2. działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
 3. produkcji audialnej i audiowizualnej;
 4. działalności publicystycznej;
 5. działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
 6. działalności konserwatorskiej;
 7. prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o prawie autorskim, do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
 8. działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Pamiętać również należy o tym, że wysokość kosztów autorskich ograniczona jest limitem kwotowym, który w roku 2020 wynosi 85.528,00 PLN. W przypadku przekroczenia limitu płatnik przy poborze zaliczki nie stosuje 50% kosztów uzyskania przychodu. Koszty te nie są naliczane także w przypadku złożenia przez podatnika oświadczenia o rezygnacji z ich stosowania – oświadczenie to składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Przedmiot prawa autorskiego

Minister przypomina, że przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw twórczej działalności, który ma charakter indywidualny – bez względu na postać, wartość, przeznaczenie czy sposób wyrażenia. Musi go cechować oryginalność, brak powtarzalności czy odtwórczości. Utwór także jest przedmiotem prawa autorskiego już od momentu ustalenia, choćby w postaci nieukończonej. Ustalenie zaś to taka forma utworu, z którą zapoznać się może osoba trzecia.

Wynagrodzenie otrzymane z tytułu umowy pracę lub umowy cywilnoprawnej także może stanowić honorarium, do którego można stosować 50% koszty uzyskania przychodów.

Jak ustalić honorarium za wykonanie dzieła w ramach umowy o pracę?

Po pierwsze umowa o pracę musi zawierać rozróżnienie wynagrodzenia na część honoraryjną i część związaną z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

Po drugie nie jest wystarczające procentowe określenie czasu przeznaczonego na pracę twórczą.

Po trzecie honorarium musi być związane z powstaniem konkretnego utworu lub utworami określonymi rodzajowo.

Po czwarte fakt uzyskania przychodu z praw autorskich i jego wysokość wymaga udokumentowania, które może być wykazane za pomoc każdego dowodu dopuszczonego prawnie.

Jak zatem udokumentować pracę twórczą i wynagrodzenie za nią?

Zgodnie z Ordynacją Podatkową jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem, czyli przykładowo może to być:

– ewidencja powstających utworów;

– dokumentowanie powstania utworu w formie oświadczenia – musi jednak z niego wynikać jaki konkretnie utwór powstaje

– powiązanie ewidencji czasu pracy powiązanej z konkretnie wykonanym utworem jest również dopuszczalne.

Autor
Menedżer Zespołu w Dziale Usług Kadrowo-Płacowych

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Zarządzający Działem Usług Księgowych, Członek Zarządu
Warszawa, Łódź

Może Cię zainteresować

Rok 2019 niesie szereg zmian w kwestii rozliczenia wydatków związanych z zakupem czy leasingiem samochodów osobowych w firmie jak również wydatków eksploatacyjnych dotyczących pojazdów.

Usługi