Raportowanie struktury spółek nieruchomościowych

30 wrześnie 2022 upłynie termin na złożenie przez spółki nieruchomościowe oraz ich udziałowców informacji o strukturze grupy.

Na wstępie warto wskazać, że dnia 29 marca b.r. Ministerstwo Finansów wydało Rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych (Dz. U. poz. 709). Rozporządzenie przedłuża termin na złożenie tej informacji dla spółek nieruchomościowych, których rok podatkowy lub obrotowy zakończył się w okresie od dnia 31.12.2021 do dnia 31.05. 2022, do dnia 30.09.2022.

Oznacza to, że podatnikom na wywiązanie się z ustawowego obowiązku zostało już niewiele czasu. Wobec tego, w poniższym artykule przybliżymy obowiązki związane z raportowaniem w spółkach nieruchomościowych.

O sposobie ustalenia czy spółka posiada status spółki nieruchomościowej wskazywaliśmy już we wcześniejszym artykule, który dostępny jest TUTAJ.

Podmioty podlegające raportowaniu

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązkiem złożenia informacji objęte są spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej:

 • udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo
 • ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo
 • co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Informacja przekazywana jest do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki. W przypadku zaś gdy spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego – do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki. Zgodnie jednak ze wskazanym rozporządzeniem, w przypadku spółek nieruchomościowych, których rok podatkowy lub obrotowy zakończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2021 roku do dnia 31 maja 2022 roku, termin ten został przedłużony do dnia 30 września b.r.

Informacja przekazywana przez spółkę nieruchomościową zawiera informację o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej:

 • udziały (akcje),
 • ogół praw i obowiązków,
 • tytuły uczestnictwa lub
 • prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw.

Natomiast informacja, która przekazywana jest przez podatników będących wspólnikami spółek nieruchomościowych zawiera informacje o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej:

 • udziałów (akcji),
 • ogółu praw i obowiązków,
 • tytułów uczestnictwa lub
 • praw o podobnym charakterze.

Wszelkie informacje dotyczą stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej. Jeżeli jednak spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień jej roku obrotowego.

Właściwe formularze

Powyższe informacje należy złożyć według struktury logicznej na podstawie formularzy interaktywnych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów. Są to następujące formularze:

 • CIT-N1 wraz z załącznikiem CIT/NWPIT-N1 wraz z załącznikiem PIT/NW – Informacja o podmiotach posiadających prawa do spółki nieruchomościowej, która jest składana przez spółki nieruchomościowe
 • CIT-N2PIT-N2 – Informacja o prawach do spółki nieruchomościowej oraz o podmiotach pośredniczących, która jest składana przez podatników będących wspólnikami spółki nieruchomościowej.

W tym miejscu warto również podkreślić, że w celu złożenia wskazanych informacji niezbędne jest posiadanie polskiego identyfikatora podatkowego. Jest to NIP bądź PESEL. Oznacza to, że podmioty zagraniczne obowiązane do złożenia powyższych informacji powinny wystąpić do organów o nadanie właściwego identyfikatora.

Organ właściwy

Zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania, obsługi oraz udostępniania innym organom informacji, o których mowa w art. 45 ust. 3f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1507),
 • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania, obsługi oraz udostępniania innym organom informacji, o których mowa w art. 27 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 1508)

– właściwym organem do złożenia omawianych informacji jest:

Dla spółki nieruchomościowejDla wspólników spółki nieruchomościowej
Będącej podatnikiem podatku dochodowegoNaczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym w ostatnim dniu roku podatkowegoMających adres siedziby/ miejsce zamieszkania na terytorium RPNaczelnik urzędu skarbowego właściwy dla adresu siedziby/ miejsca zamieszkania ustalonego na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej albo jej roku obrotowego
Niebędącej podatnikiem podatku dochodowegoNaczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym dla adresu siedziby ustalonego na ostatni dzień roku obrotowegoNiemających adresu siedziby/ miejsca zamieszkania na terytorium RP·  Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu – w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi
·  Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście – w przypadku osób fizycznych
Niemającej siedziby na terytorium RPNaczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu

Zapraszamy do kontaktu! Jeżeli posiadacie Państwo dodatkowe pytania lub wątpliwości – chętnie pomożemy. Udzielimy również szczegółowych informacji dotyczących ustalenia statusu spółki nieruchomościowej bądź raportowania jej struktury.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

30 wrześnie 2022 upłynie termin na złożenie przez spółki nieruchomościowe oraz ich udziałowców informacji o strukturze grupy.
Coraz częściej jako sposób rozwoju i wzrostu dotychczasowej działalności stosuje się łączenie spółek. Jak wybrać odpowiednią metodę połączenia?

Usługi