fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Praktyczne problemy ustalenia statusu spółki nieruchomościowej

Spółki nieruchomościowej

Spółka nieruchomościowa to instytucja występująca zarówno w ustawie o PIT, jak i w ustawie o CIT. W poniższym artykule przedstawimy podstawowe problemy związane z ustaleniem statusu spółki nieruchomościowej na przykładzie ustawy o CIT.

Zgodnie z ustawą o CIT, za spółkę nieruchomościową uważany jest podmiot inny niż osoba fizyczna, obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, w którym:

1. W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą

będących podatnikami CIT

niebędących podatnikami CIT

na pierwszy dzień roku podatkowego

na pierwszy dzień roku obrotowego

- co najmniej 50% wartości  rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości oraz 


- wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień roku podatkowego.

2. W przypadku podmiotów innych niż rozpoczynający działalność gospodarczą

będących podatnikami CIT

niebędących podatnikami podatku dochodowego

na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy

na ostatni dzień roku poprzedzającego rok obrotowy

- co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości i


- wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy oraz


-  przychody podatkowe z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu przychodów podatkowych.

- co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości i


- wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok obrotowy oraz


-  przychody ujęte w wyniku finansowym netto z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu przychodów ujętych w wyniku finansowym netto.

Z brzmienia powyższych regulacji wynika, że jeżeli podmiot nie spełnia którejkolwiek z przedstawionych powyżej przesłanek, to nie może zostać uznany za spółkę nieruchomościową.

Dokonanie powyższych ustaleń w praktyce powoduje często wiele wątpliwości, które wywodzą się, w szczególności z wystąpienia trudności w prawidłowym odczytaniu przedstawionych powyżej przepisów ustawy.

Ustalenie statusu spółki nieruchomościowej

Konsekwencją pojawiających się wśród podatników wątpliwości, jest wydawanie przez organy podatkowe interpretacji podatkowych, stanowiących pomoc w ustaleniu statusu spółki nieruchomościowej.

W tym miejscu warto wskazać na stanowisko organów podatkowych w odniesieniu do ustalenia czy podmiot spełnia powyższe przesłanki, a w szczególności na interpretację sygn. 0111-KDIB1-1.4010.523.2021.2.AW z dnia 6 maja 2022 roku w której organ podatkowy wskazał, że:

  • ustalając wartość bilansową nieruchomości należy wziąć pod uwagę zarówno aktywa rzeczowe, a także aktywa obrotowe (produkty, zapasy),
  • ustalając spełnienie warunku przekroczenia 60% udziału przychodów z tytułu najmu, podnajmu […] należy brać pod uwagę także przychody pochodzące z nieruchomości będących przedmiotem działalności deweloperskiej.

W przypadku zainteresowania szczegółami dotyczącymi ustalania statusu spółki nieruchomościowej, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Autor

Magdalena Mańska

Doradca podatkowy

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Drożdż-Wilk
Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego, Radca Prawny
+48 604 771 251

Ostatnie artykuły z bloga

31 maja 2023 mija termin przekazania 75% odpisu na ZFŚS

Ile wynosi odpis podstawowy na ZFŚS?  Jak ustalić liczbę zatrudnionych? Do kiedy należy wpłacić wartość odpisu na konto bankowe? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Umowy cash pooling na gruncie podatkowym

Zastanawiasz się jak poprawić płynność finansową wewnątrz grupy kapitałowej, nie wywołując przy tym negatywnych skutków w zakresie podatków? Sprawdź nasz najnowszy artykuł i dowiedz się więcej o cash poolingu!

Nowelizacja Ordynacji podatkowej

Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej zapowiada Ministerstwo Finansów? Co wprowadzi najnowsza nowelizacja? Sprawdź w naszym artykule!
{literal} {/literal}