Praktyczne problemy ustalenia statusu spółki nieruchomościowej

Spółka nieruchomościowa to instytucja występująca zarówno w ustawie o PIT, jak i w ustawie o CIT. W poniższym artykule przedstawimy podstawowe problemy związane z ustaleniem statusu spółki nieruchomościowej na przykładzie ustawy o CIT.

Zgodnie z ustawą o CIT, za spółkę nieruchomościową uważany jest podmiot inny niż osoba fizyczna, obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, w którym:

1. W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą

będących podatnikami CITniebędących podatnikami CIT
na pierwszy dzień roku podatkowegona pierwszy dzień roku obrotowego
– co najmniej 50% wartości  rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości oraz 
– wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień roku podatkowego.

2. W przypadku podmiotów innych niż rozpoczynający działalność gospodarczą

będących podatnikami CITniebędących podatnikami podatku dochodowego
na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowyna ostatni dzień roku poprzedzającego rok obrotowy
– co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości i
– wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy oraz
–  przychody podatkowe z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu przychodów podatkowych.
– co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości i
– wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok obrotowy oraz
–  przychody ujęte w wyniku finansowym netto z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu przychodów ujętych w wyniku finansowym netto.

Z brzmienia powyższych regulacji wynika, że jeżeli podmiot nie spełnia którejkolwiek z przedstawionych powyżej przesłanek, to nie może zostać uznany za spółkę nieruchomościową.

Dokonanie powyższych ustaleń w praktyce powoduje często wiele wątpliwości, które wywodzą się, w szczególności z wystąpienia trudności w prawidłowym odczytaniu przedstawionych powyżej przepisów ustawy.

Ustalenie statusu spółki nieruchomościowej

Konsekwencją pojawiających się wśród podatników wątpliwości, jest wydawanie przez organy podatkowe interpretacji podatkowych, stanowiących pomoc w ustaleniu statusu spółki nieruchomościowej.

W tym miejscu warto wskazać na stanowisko organów podatkowych w odniesieniu do ustalenia czy podmiot spełnia powyższe przesłanki, a w szczególności na interpretację sygn. 0111-KDIB1-1.4010.523.2021.2.AW z dnia 6 maja 2022 roku w której organ podatkowy wskazał, że:

  • ustalając wartość bilansową nieruchomości należy wziąć pod uwagę zarówno aktywa rzeczowe, a także aktywa obrotowe (produkty, zapasy),
  • ustalając spełnienie warunku przekroczenia 60% udziału przychodów z tytułu najmu, podnajmu […] należy brać pod uwagę także przychody pochodzące z nieruchomości będących przedmiotem działalności deweloperskiej.

W przypadku zainteresowania szczegółami dotyczącymi ustalania statusu spółki nieruchomościowej, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu

Partner, Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego
Gdańsk Garncarska, Gdańsk Starodworska

Może Cię zainteresować

Nadchodzą zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych. Jakie Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o PCC? Odpowiadamy w naszym artykule!
Podatnicy podatku od nieruchomości powinni przygotować się na drastyczny wzrost stawek podatku od nieruchomości, które obowiązywać będą w 2023 roku.

Usługi