fbpx

Trzymamy rękę na pulsie


Praktyczne problemy ustalenia statusu spółki nieruchomościowej

Spółki nieruchomościowej

Spółka nieruchomościowa to instytucja występująca zarówno w ustawie o PIT, jak i w ustawie o CIT. W poniższym artykule przedstawimy podstawowe problemy związane z ustaleniem statusu spółki nieruchomościowej na przykładzie ustawy o CIT.

Zgodnie z ustawą o CIT, za spółkę nieruchomościową uważany jest podmiot inny niż osoba fizyczna, obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, w którym:

1. W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą

będących podatnikami CIT

niebędących podatnikami CIT

na pierwszy dzień roku podatkowego

na pierwszy dzień roku obrotowego

- co najmniej 50% wartości  rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości oraz 


- wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień roku podatkowego.

2. W przypadku podmiotów innych niż rozpoczynający działalność gospodarczą

będących podatnikami CIT

niebędących podatnikami podatku dochodowego

na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy

na ostatni dzień roku poprzedzającego rok obrotowy

- co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości i


- wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy oraz


-  przychody podatkowe z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu przychodów podatkowych.

- co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości i


- wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok obrotowy oraz


-  przychody ujęte w wyniku finansowym netto z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu przychodów ujętych w wyniku finansowym netto.

Z brzmienia powyższych regulacji wynika, że jeżeli podmiot nie spełnia którejkolwiek z przedstawionych powyżej przesłanek, to nie może zostać uznany za spółkę nieruchomościową.

Dokonanie powyższych ustaleń w praktyce powoduje często wiele wątpliwości, które wywodzą się, w szczególności z wystąpienia trudności w prawidłowym odczytaniu przedstawionych powyżej przepisów ustawy.

Ustalenie statusu spółki nieruchomościowej

Konsekwencją pojawiających się wśród podatników wątpliwości, jest wydawanie przez organy podatkowe interpretacji podatkowych, stanowiących pomoc w ustaleniu statusu spółki nieruchomościowej.

W tym miejscu warto wskazać na stanowisko organów podatkowych w odniesieniu do ustalenia czy podmiot spełnia powyższe przesłanki, a w szczególności na interpretację sygn. 0111-KDIB1-1.4010.523.2021.2.AW z dnia 6 maja 2022 roku w której organ podatkowy wskazał, że:

  • ustalając wartość bilansową nieruchomości należy wziąć pod uwagę zarówno aktywa rzeczowe, a także aktywa obrotowe (produkty, zapasy),
  • ustalając spełnienie warunku przekroczenia 60% udziału przychodów z tytułu najmu, podnajmu […] należy brać pod uwagę także przychody pochodzące z nieruchomości będących przedmiotem działalności deweloperskiej.

W przypadku zainteresowania szczegółami dotyczącymi ustalania statusu spółki nieruchomościowej, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Autor

Magdalena Mańska

Doradca podatkowy

Zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Drożdż-Wilk
Dyrektor Działu Podatkowo-Prawnego, Radca Prawny
+48 604 771 251

Ostatnie artykuły z bloga

Cena usług księgowych – 5 decydujących czynników

Czy warto współpracować z biurami księgowymi? Co decyduje o cenie ich usług? Na te pytania odpowiada Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska.

Dobry lider umie podejmować decyzje

Podejmowanie decyzji to nieodzowna część pracy. Dobry lider wie, że musi podejmować je rozsądnie, bo w innym razie konsekwencje mogą być tragiczne.

Praca zdalna – zmiany

13 stycznia 2023 Sejm uchwalił projekt zmian w Kodeksie Pracy dotyczący pracy zdalnej. Zmiany mają wejść w życie w ciągu 2 miesięcy od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, czyli najprawdopodobniej…
{literal} {/literal}